Викладачі

 • Професор Лисенко Олександр Миколайович, завідуючий кафедрою

  Стаж викладацької роботи: 29 років

  Лисенко О.М. працює в НТУУ „КПІ” з 1988 року на посадах наукового, старшого наукового та провідного наукового співробітника, професора та завідувача кафедри. З 1991 по 2007 роки працював як сумісник на посадах асистента, доцента та професора на приладобудівному факультеті, з 2007 року – як сумісник на посаді провідного наукового співробітника НДІ прикладної електроніки. Після закінчення заочної аспірантури КПІ захистив в 1991 році   кандидатську дисертацію   на спецтему. Закінчив докторантуру НТУУ „КПІ” та захистив в 2006 році   докторську дисертацію   на тему «Розширення функціональних можливостей та удосконалення засобів аудіометрії і акустичної імпедансометрії» за спеціальністю 05.11.17 – Біологічні та медичні прилади і системи. Має вчені звання старшого наукового співробітника (з 2000 року), доцента (з 2006 року) та професора (з 2011 року).

  Освіта: Київський політехнічний інститут, 1981 р., спеціальність – «Радіотехніка», кваліфікація – «Радіоінженер».

  Науковий ступінь: Доктор технічних наук, 05.11.17 «Біологічні та медичні прилади і системи», Тема дисертації: «Розширення функціональних можливостей та удосконалення засобів аудіометрії і акустичної імпедансометрії».

  Вчене звання: Професор кафедри конструювання електронно-обчислюваної апаратури

  Підвищення кваліфікації:

  • Сертифікат про проходження онлайн-курсу «Боротьба з корупцією» через платформу масових відкритих онлайн-курсів «Prometheus» 30 академ. годин (один кредит ЄКТС), видано 03.06.2020 року, посилання
  • Свідоцтво ПК № 02070921/005569 про підвищення кваліфікації в Інституті післядипломної освіти КПІ ім. Ігоря Сікорського за програмою «Сучасні методи забезпечення якості продукції та послуг на базі міжнародних стандартів», термін: з 11.11.2019 по 10.02.2020, загальний обсяг 108 годин (3.6 кредити ЄКТС), посилання

            

  Види і результати професійної діяльності: 1, 3, 4, 7, 8, 10, 12

  П.1:

  1. Ходнев Т.А., Варфоломеев А.Ю., Лысенко А.Н., Антонюк А.И. Поуровнево-декомпозиционная модель оценки интегральной эффективности использования тракта связи с учетом помех // Мікросистеми, електроніка та акустика. – Том 23. - № 6, 2018. – С. 29 – 33. DOI: посилання
  2. Омелян А. В., Петренко С.Ф., Лисенко О.М. Система контролю кутової стабільності лінійного п’єзоелектричного двигуна // Мікросистеми, електроніка та акустика. – Том 24, № 6, 2019. – С. 22-28. DOI: посилання
  3. Петренко С.Ф., Омелян О.В., Лисенко О.М., Антонюк С.В. Дослідження супутнього ударно-вібраційного шуму п’єзоелектричного двигуна в режимі мікро- та наношвидкостей // Вісник НТУУ КПІ. Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування. – №78 (2019). – С. 67-73. DOI: посилання
  4. Ходнєв Т.А., Голуб М.С., Кужильний О.В., Лисенко О.М., Варфоломєєв А.Ю. Акселерована реєстрація MIPI CSI відеопотоку в задачах передачі відео реального часу // Вісник НТУУ КПІ. Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування. – №82 (2020). – С. 35-43. DOI: посилання
  5. Білаш Б.О., Лисенко О.М. Удосконалений метод виправлення помилок із використання на етапі пост-обробки LDPC-кодів у системах QKD // Наукоємні технології, № 3(51), 2021. - C. 185-192. DOI: посилання
  6. Хапченко О.В., Лисенко О.М. Аналіз сучасних тифлотехнічних аудіо-навігаційних технологій та шляхи їх удосконалення // Наукоємні технології, №4(52), 2021. – С. 338-347. DOI: посилання

  П.3:

  1. Інтелектуальні технології в медичній діагностиці, лікуванні та реабілітації: монографія / С.В.Павлов, О.Г.Аврунін,.. О.М.Лисенко та інші. - Вінниця: ПП "ТД Едельвейс і К", 2019. – 260с. - 11,5 авт. арк; Ухвалено Вченою радою ВНТУ, протокол №11 від 25.04.2019р., посилання
  2. Редько, І. В. Композиційні засади проектування баз даних [Електронний ресурс] : монографія / І. В. Редько, О. М. Лисенко ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 4,28 Мбайт). – Київ : ЦП «Компринт», 2019. – 114 с.- 5,6 авт. арк., посилання

  П.4:

  1. Цифрове оброблення сигналів-2. Курсова робота [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ., які навчаються за спеціальністю 172 «Телекомунікації та радіотехніка», освітньою програмою «Інформаційно-обчислювальні засоби електронних систем» // КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: Лебедев Д. Ю., Лисенко О. М., Антонюк О. І. – Електронні текстові дані (1 файл: 1,44 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. – 18 с. Гриф надано Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського (протокол №2 від 01.10.2020р.), посилання
  2. Технологія периферійного сканування “Boundary-Scan” радіоелектронних систем: Текст лекцій з дисципліни «Периферійні пристрої» [Електронний ресурс]: навч. посіб. для студ. спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка», освітньої програми «Інформаційно-обчислювальні засоби радіоелектронних систем» / КПІ ім. Ігоря Сікорського; уклад.: О. М. Лисенко. – Електронні текстові дані (1 файл: 1,81 Мбайт). – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. – 42 с. Гриф надано Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського (протокол № 4 від 10.12.2020р.), посилання
  3. Інтелектуальні інформаційно-обчислювальні системи та технології в радіоелектроніці. Вибрані розділи: Композиційні системи та технології [Електронний ресурс]: навч. посіб. для студентів спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка» / КПІ ім. Ігоря Сікорського; уклад.: І.В. Редько, О.М. Лисенко. – Електронні текстові дані (1 файл: 15,3 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – 153с. Гриф надано Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського (протокол № 8 від 24.06.2021 р.), посилання

  П.7:

  1. Опонування дисертації на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук Філатової Ганни Євгенівни на тему «.Методи та засоби підтримки прийняття рішень в біомедичних системах на основі морфологічного аналізу біомедичних сигналів та зображень» (захист відбувся 14 грудня 2017року в м. Харків, спеціалізована вчена рада Д 64.050.17 при Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут», посилання
  2. Член постійної спеціалізованої вченої ради Д 26.002.19, спеціальність – 05.11.17, КПІ ім. Ігоря Сікорського, посилання с.45.
  3. Член постійної спеціалізованої вченої ради К 05.052.06, спеціальність – 05.11.17, Вінницький національний технічний університет, посилання

  П.8:

  1. Науковий керівник д/б НДР № 2116-п “Багатоканальний тепловізійно-телевізійний комплекс пошуку-виявлення із завадостійким швидкісним інтерфейсом передачі даних” (№ держреєстр. 0118U003751), 2018-2020 р.р., посилання
  2. Науковий керівник ініціативної НДР “ Методи керування п’єзоелектричними двигунами та мікроманіпуляторами на їх основі” (№ держреєстр. 0118U003673), 2018-2021 р.р., посилання
  3. Науковий керівник ініціативної НДР “ Модифікований метод узгодження ключа на основі LDPC-кодів у системах квантового розподілу ключів” (№ держреєстр. 0121U110552), 2021-2024 р.р., посилання
  4. Член редакційної колегії фахового наукового видання України «Мікросистеми, Електроніка та Акустика», КПІ ім. Ігоря Сікорського, посилання

  П.10:

  1. Участь у міжнародному освітньому проекті, відповідальна особа укладених 2 договорів №FN-83261, №FN-83216/1 від 29.03.2018р. між КПІ ім. Ігоря Сікорського та ТОВ “ГлобалЛоджик Україна” (регіональний представник компанії GlobalLogic, США) про партнерство та ділове співробітництво, а також про надання фінансової допомоги у сумі 698,013 тис. грн. на створення в ауд. 312-12 ФЕЛ спільної навчально-наукової лабораторії «КПІ – GlobalLogic Україна», посилання

  П.12:

  1. Khodnev T., Varfolomieiev A., Lysenko О., Antonyuk O. Comparison of RTSP and GigE Vision video streaming technologies in terms of communication path utilization efficiency: an experimental approach // Proceedings of the III IEEE International Conference Radio Electronics & Info Communications (UkrMiCo2018). – Kyiv, Ukraine. – 10-14 Sept., 2018. – DOI: 10.1109/UkrMiCo43733.2018.9047531, посилання (SCOPUS)
  2. Kolobrodov V., Lysenko O., Mykytenko V., Sokurenko V. University Nanosatellite Television Camera // Proceedings of IEEE 39th International Conference on Electronics and Nanotechnology (ELNANO-2019), Kyiv, 16-18 April 2019. DOI: 10.1109/ELNANO.2019.8783368; посилання (SCOPUS)
  3. Ходнєв Т. А., Лисенко О. М. Протокол передачі відеопотоку реального часу з безпосередньою інкапсуляцією в кадри Ethernet // Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції “Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та системи” (РТПСАС-2020). – Київ, 16-22 листопада 2020р. – С. 126-129, посилання
  4. Лебедев Д.Ю, Лисенко О.І., Лисенко О.М. ISO 45001:2018: Визначаємо межі та політику системи менеджменту охорони здоров’я і безпеки праці / Cпеціалізований журнал «Управління якістю». - № 12, 2018. - C. 66 – 71, посилання
  5. Лебедев Д.Ю, Лисенко О.І., Лисенко О.М. Як упровадити життєздатний менеджмент професійної безпеки відповідно до вимог ISO 45001:2018 / Спеціалізований журнал «Управління якістю». - № 11, 2018. - С. 60 – 69, посилання
  6. Білаш Б.О., Лисенко О.М. Безпомилкове визначення стану Белла у квантовій криптографії // Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: Технічні науки. - Том 33 (72), № 5, 2022. - С. 1-10. DOI: посилання
  7. Хапченко О.М., Лисенко О.М. Модифікована класифікаціятифлотехнічних навігаційних систем та обгрунтування архітектури розроблюваного наавігаційного рішення // Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: Технічні науки. - Том 33 (72), № 5, 2022. - С. 33 - 42. DOI: посилання

  Spoiler

  Лисенко О.М. є керівником   навчально-наукової лабораторії цифрових технологій Digital Lab кафедри КЕОА   www.digitalLab.kpi.ua ), навчально-наукового Центру “Ощадливе виробництво” НМК ІПО НТУУ “КПІ” (з 2010 року), офіційного Центру навчання технологіям проектування фірми Intel FPGA (колишня Altera) в Україні   (з 2004 року) та навчальної лабораторії фірми Texas Instruments (з 2001 року), очолює роботу по організації міжнародних науково-технічних семінарів з питань застосування електронних технологій вказаних фірм.

  Наукові інтереси Лисенка О.М. пов'язані з подальшим розвитком та удосконаленням засобів для об'єктивних і суб'єктивних досліджень слуху людини, їх метрологічного забезпечення та розширенням функціональних можливостей, проектуванням проблемно-орієнтованих електронних обчислювальних засобів та “систем на кристалі”. Під керівництвом та при його безпосередній участі проводилось і продовжується виконання понад двох десятків НДДКР: в межах держбюджетних конкурсних тем МОН України, державних науково-технічних програм “Приладобудування України”, “Медична техніка України”, Комплексна програма розвитку медичної промисловості України 1997-2003р.р. тощо. Про високий технічний рівень розробок свідчать як наявність понад двох десятків патентів України і РФ на створені експериментальні та дослідні зразки, так і участь в провідних національних та міжнародних виставках медичного обладнання, в тому числі у складі експозиції України на міжнародній виставці-ярмарці “Interhospital - 98” (м. Ганновер, ФРН). Досягнуті результати оприлюднювалися також на провідних міжнародних та вітчизняних науково-технічних конференціях і семінарах. При цьому для ряду розробок було успішно проведено державні приймальні та медичні випробування з наступною реєстрацією засобів в Держреєстрі виробів медичної техніки України, а також одержано дозволи на їх використання в медичній практиці.

  Слід також відзначити сумлінну та наполегливу працю Лисенка О.М з організації навчального процесу, методичного забезпечення електронної складової підготовки фахівців на кафедрах ПСОН, ВП, НАЕПС приладобудівного факультету та кафедри КЕОА факультету електроніки. Ним розроблено та впроваджено в навчальний процес низку дисциплін:   „Електроніка”, „Мікропроцесори в засобах вимірювання”, „Засоби обробки інформації”, „Мікропроцесорні прилади та системи”, „Цифрова електроніка та мікропроцесори”, „Обчислювальні пристрої та системи” , „Периферійні пристрої”, „Чинники успішного працевлаштування за фахом” та "Основи наукових досліджень".   Здійснює керівництво курсовими роботами та проектами, дипломним проектуванням і магістерськими роботами студентів, є членом ДЕК із захисту атестаційних робіт магістрантів кафедри.

  Стаж науково-педагогічної діяльності – 29 років, з них педагогічної роботи – 23 роки. Підготував 3 кандидатів технічних наук та є керівником 2 аспірантів кафедри КЕОА. Входив та входить до складу ряду спеціалізованих вчених рад Д26.171.03 (спеціальність 05.13.09 – медична і біологічна інформатика та кібернетика), К05.052.06 та Д26.002.19 (спеціальність 05.11.17 – біологічні та медичні прилади і системи) із захисту дисертацій. Член секції радіоелектроніки, приладобудування та зв'язку Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки (2009-2014р.р.), Вчених рад університету та факультету, редколегій фахових журналів „Медична інформатика та інженерія” і “Мікросистеми, електроніка та акустика”.

  Має понад 100 наукових та навчально-методичних праць, в тому числі 2 одноосібні  наукові монографії «Сучасні методи та засоби для дослідження слуху людини»   (2002 рік) та «Методи та засоби аудіометрії і акустичної імпедансометрії» (2012 рік), 2 навчальні електронні посібники (з грифом НТУУ “КПІ»), близько 50 публікацій у фахових виданнях України та міжнародних виданнях, що індексуються в SCOPUS ( iндекс Хірша h -індекс = 3; Scopus Author ID: http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=54999329200 ), 25 авторських свідоцтв і патентів та 13 навчально-методичних розробок.

  ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ ПУБЛІКАЦІЙ

  Монографії

  • Лисенко О.М. Сучасні методи та засоби дослідження слуху людини: Монографія. - К.: Видавництво “КВІЦ”, 2002. - 176 с. (гриф НТУУ «КПІ»).
  • Лисенко О.М. Методи та засоби аудіометрії і акустичної імпедансометрії: монографія. - К.: Видавництво ТОВ “Спринт-Сервіс”, 2012. - 260 с. (гриф НТУУ «КПІ»).

  Навчальні посібники

  • Мережаний П.Г., Лисенко О.М. ATmega AVR RISC мікроконтролери. Частина 1. Архітектура, система команд та модулі паралельного вводу/виводу, аналогового компаратора, АЦП, сторожового і 16-розрядного таймерів: електронний навчальний посібник. – К.: НТУУ «КПІ», 2011. – 88 с. (гриф НТУУ «КПІ»).
  • Антонюк О.І., Романов О.Ю., Лебедев Д.Ю., Мартинова А.А., Ластовець С.О., Лисенко О.М. Вступ до САПР Quartus II: електронний навчальний посібник. – К.: НТУУ «КПІ», 2014. – 161 с. (гриф НТУУ «КПІ»).

  Статті у журналах та збірниках наукових праць, що входять до наукометричних баз даних Scopus та Web of Science

  • Korotkyi I., Lysenko O . A highly efficient behavioural model of router for network-on-chip with link aggregation // International Journal of Embedded Systems.– 2013.– Vol.5, №1/2.– P.3-12.
  • Korotkyi I. , Lysenko O.M. Hardware implementation of link aggregation in networks-on-chip // in Proceedings of World Congress on Information and Communication Technologies WICT-2011.– Mumbai, India, 2011.– P.1112-1117.
  • A. Varfolomieiev, O. Lysenko. An improved algorithmofmedian flow for visual object tracking and its implementation on TI OMAP // in Proceedings of the 5th European DSP in Education and Research Conference EDERC 2012 . - P.  261 - 265, DOI:  10.1109/EDERC.2012.6532268
  • Romanov O ., Lysenko O . The Comparative Analyses of the Efficiency of Regular and Pseudo-optimal Topologies of the Networks-on-Chip Based on Netmaker // in Proceedings of Mediterranean Conference on Embedded Computing MECO-2012.– Bar, Montenegro, 2012.– P. 13 -1 6 . Режим доступу: http://ieeexplore.ieee.org/search/searchresult.jsp ?queryText%3DEmbedded+Computing+.LB.MECO.RB. %2C+2012+Mediterranean+Conference+On&refinements=4270447983&pageNumber=1&resultAction=REFINE.
  • Varfolomieiev A., Dzyuba V., Lysenko O. Implementation of a Real-Time Object Detection System on a TI TMS320DM6437 DSP // in Proceedings of Mediterranean Conference on Embedded Computing MECO-2012.– Bar, Montenegro, 2012.– P. 1 08-111. Режим доступу: Ошибка! Недопустимый объект гиперссылки. ?queryText%3DEmbedded+Computing+.LB.MECO.RB.%2C+2012+Mediterranean+Conference+On&refinements=4270447983&pageNumber=1&resultAction=REFINE.
  • Korotkyi I. , Lysenko O. Application-specific network-on-chip with link aggregation // in Proceedings of Mediterranean Conference on Embedded Computing MECO-2012.– Bar, Montenegro, 2012.– P. 9-12. Режим доступу: http://ieeexplore.ieee.org/ search/searchresult.jsp ?queryText%3DEmbedded+ Computing+.LB.MECO.RB.%2C+2012+Mediterranean+Conference+On&refinements=4270447983&pageNumber=1&resultAction=REFINE.
  • Varfolomieiev A. An Improved Algorithm of Median Flow for Visual Object Tracking and Its Implementation on ARM Platform [Електронний ресурс] / A. Varfolomieiev, O. Lysenko // Journal of Real-Time Image Processing (JRTIP), Springer. – 2013. – Режим доступу : http://link.springer.com/ article/10.1007%2Fs11554-013-0354-1 .
  • Romanov O ., Lysenko O . The Evolutionary Computation Method for the Synthesis of Networks - on - Chip Quasi - optimal Topologies // in Proceedings of the XXXI V IEEE International Scientific Conference “Electronics and nanotechnology”.– Kiev, 2014.– P.403-407. – Режим доступу: - http :// ieeexplore . ieee . org / xpl / login . jsp ? tp =& arnumber =6873434& url = http %3 A %2 F %2 Fieeexplore . ieee . org %2 Fstamp %2 Fstamp . jsp %3 Ftp %3 D %26 arnumber %3 D 6873434.

  Статті у фахових журналах та збірниках наукових праць України

  1. Лысенко А.Н. Автоматизированные скрининговый и высокочастотный аудиометры // Сучасні проблеми оториноларінгології: Збірник наук. праць – К. – 1993. – С. 98 – 101.
  2. Лысенко А.Н. Структура измерительного тракта и уравнение измерения автоматизированного тонального аудиометра // Вестник Киевского политехнического института, серия Приборостроение.- 1995. - Вып. 24. - С. 85 - 95.
  3. Лысенко А.Н. Новый высокочастотный аудиометр с каналами воздушного и костного звукопроведения // Журн. ушных, носовых и горловых болезней.- 1996. - № 6. - С. 70 - 73.
  4. Лысенко А.Н. Диагностический высокочастотный аудиометр АВА1 // Український метрологічний журнал. – 1999.- № 3. - С. 52 – 57.
  5. Лысенко А.Н. Метод измерения, структура построения и основные функциональные возможности акустического ушного импедансметра АУИ1 // Український журнал медичної техніки і технології . - 1999. - № 1. - С.36 - 46.
  6. Лисенко О.М. Проблеми метрологічного забезпечення акустичних вушних імпедансметрів // Акустичний вісник. - 1999.- Том 2. - № 4. - С. 62 - 69.
  7. Лисенко О.М. Аналіз методу, структури та рівняння відтворення скринінг-аудіометра групового користування АА4 // Вимірювальна техніка та метрологія.- 1999.- № 54.- С. 51 - 59.
  8. Лисенко О.М. Метрологічне забезпечення аудіометричних засобів в розширеному діапазоні частот // Наукові вісті НТУУ „КПІ”.- 1999.- № 3.-С. 75 - 81.
  9. Лисенко О.М. Визначення порогів чутності людини при повітряному звукопроведенні за допомогою аудіометричного телефону і приладу “штучне вухо” // Український журнал медичної техніки і технології . - 1999. - № 4. - С.27-30.
  10. Лисенко О.М. Аналіз стану та проблеми розвитку ринку аудіометрів і акустичних вушних імпедансметрів в Україні // Вісник Держ. унів. “Львівська політехніка”, сер. “Радіоелектроніка та телекомунікації”. - 2000.- № 387.- С.460 - 464.
  11. Лисенко О.М., Туру А.Г., Мироненко М.П. Морфологічний аналіз та синтез структури пневмосистеми акустичного вушного імпедансметру // Наукові вісті НТУУ „КПІ”. – 2001. - № 3. – С. 104 – 109.
  12. Лысенко А.Н., Иващенко А.П. Методика определения метрологических характеристик канала костного звукопроведения аудиометра АВА1 в расширенном диапазоне частот // Український метрологічний журнал. - 2001. - № 2. - С. 19 – 25.
  13. Лисенко О.М., Іващенко А.П. Сучасні засоби вимірювальної техніки для дослідження слуху: класифікація, функціональні можливості та тенденції розвитку // Український метрологічний журнал. – 2002.- № 3. - С. 52 – 57.
  14. Лисенко О.М., Мироненко П.С., Лазарєв Ю.Ф. Моделювання кодокерованої пневмосистеми акустичного вушного імпедансметра // Електроніка і зв'язок. – 2002. - № 16. – С. 49 – 52.
  15. Лисенко О.М., Лебедєв Д.Ю., Панасюк О.В. Дослідження спектрального вимірювального перетворювача імпедансометричного каналу аналізатора середнього вуха АУІ1 // Вісник НТУУ “КПІ”, серія Приладобудування. – 2003. - № 26. – С. 105 – 117.
  16. Лисенко О.М. Реалізація основних надпорогових процедур в сучасних аудіометричних засобах // Вісник НТУУ “КПІ”, серія Приладобудування. – 2003. - № 25. – С. 147 - 154.
  17. Лисенко О.М. Визначення метрологічних характеристик дослідних зразків автоматизованого акустичного вушного імпедансметра АУІ1 // Наукові вісті НТУУ „КПІ”. – 2004. - № 1. – С. 79 – 85 .
  18. Лисенко О.М. Аналіз похибки вимірювання еквівалентного об'єму системи середнього вуха людини імпедансометричним засобом АУІ1 // Вісник НТУУ “КПІ”, серія Приладобудування. – 2004. - № 27. – С. 129 - 136.
  19. Лазарєв Ю.Ф., Лисенко О.М. Дослідження кодокерованої пневмосистеми аналізатора середнього вуха АУІ1 // Наукові вісті НТУУ „КПІ”.- 2005.-№ 2.–С.110-114.
  20. Лебедев Д.Ю. Моделювання вимірювального тракту системи реєстрації отоакустичної емісії. // Вісник Черкаського державного технологічного університету. – 2005. – 33. – C . 31-33.
  21. Лебедев Д.Ю., Лисенко О.М. Проектування акустичного зонду системи реєстрації отоакустичної емісії // Вісник Черкаського державного технологічного університету. – 2006. – Спецвипуск – C . 172-174.
  22. Лебедев Д.Ю., Лисенко О.М. Розроблення тракту вимірювання та реєстрації сигналів отоакустичної емісії на основі процесора TMS 320 VC 5510 // Вісник НТУУ „КПІ”, серія Приладобудування. – 2007.-№ 33.– С. 134 – 139 .
  23. Лебедев Д.Ю., Лисенко О.М. Проблеми метрологічного забезпечення засобів реєстрації отоакустичної емісії (ОАЕ) // Медична інформатика та інженерія. – 2007. - № 1. – С. 78 – 86 .
  24. Лебедев Д.Ю., Лисенко О.М. Тракт генерації стимулів системи реєстрації отоакустичної емісії на основі цифрового сигнального процесора TMS 320 VC 5510 // Електроніка та зв'язок. – № 5. – 2008. – С. 90 – 93.
  25. Мережаный П.Г., Лысенко А.Н. C опряжение ZigBee радиомодема СС2420 с приложеними на базе микроконтроллеров MSP 430 // Електроніка та зв'язок . – 2008. - №6 (48). – С. 71-76.
  26. Мережаний П.Г., Лебедев Д.Ю., Лисенко О.М. Дослідження слуху шляхом реєстрації сигналу викликаної затриманої отоакустичної емісії // Електроніка та зв'язок. – №4-5. – 2009. – С. 175 – 178.
  27. Короткий Е.В., Лысенко А.Н. Метод моделирования реконфигурируемых сетей на кристалле // Вестник НТУУ “КПИ”. Серия: Информатика, управление и вычислительная техника. – 2009. – №51. – С. 60-66.
  28. Штурма И.Ю., Лысенко А.Н. Электронный магнитный компас на базе магниторезистивных датчиков и микроконтроллера серии MSC1200 фирмы Texas Instruments // Электроника и связь. - № 1. - 2010. - С. 46-51.
  29. A .  Varfolomieiev , O .  Antonyuk , O .  Lysenko , M .  Tereshin . Camshift Object Tracking Algorithm Implementation on DM 6437 EVM Evaluation Module // Прикладная радиоэлектроника. – 2010. – Том 9, № 4. – С. 528–533.
  30. Варфоломєєв А. Ю., Лисенко О. М. Удосконалення методів автоматичного відслідковування об'єктів на основі оцінювання щільності ймовірності на основі ознак локальних бінарних комбінацій / // Электроника и связь. – 2010. – 6 (59), Частина 2. – С. 165–171 .
  31. Короткий Е.В. , Лысенко А.Н. Поведенческая модель интегрального маршрутизатора // Электроника и связь.– 2011.– №3.– C.221-225.
  32. Лисенко О.М., Романов О.Ю. Ресурсоефективний роутер для багатопроцесорної мережі на чипі // Вісник НТУ «ХПІ». Тематичний випуск: Інформатика і моделювання. – Харків: НТУ «ХПІ». – 2011. – № 17. – С. 86-92.
  33. Варфоломєєв А. Ю., Лисенко О. М. Порівняльний аналіз сучасних алгоритмів автоматизованої сегментації зображень // Электроника и связь. – 2011. – 5 (64). – С. 37–47.
  34. Короткий Є.В., Лисенко О.М. Аналіз моделей енергоспоживання в мережах на кристалі // Збірник наукових праць ВІТІ НТУУ „КПІ”.– 2011.– №1.– C. 127-134.
  35. Короткий Е.В., Л ысенко А.Н. Влияние виртуальных каналов на транспортную задержку сети на кристалле / Е.В. Короткий, А.Н. Лысенко // Проблеми інформатизації та управління.– 2011.– №2.– С. 69-73.
  36. E.V. Korotkiy, O.M. Lysenko, M.O. Tereshin. Link aggregation in networks-on-chip / // Прикладная радиоэлектроника.– 2011.– том10, № 3.– C.330-336.
  37. Короткий Є.В., Лисенко О.М. Високопродуктивна модель маршрутизатора для мережі-на-кристалі з агрегацією каналів // Збірник наукових праць ВІТІ НТУУ „КПІ”.– 2012.– №1.– C. 56-67.

  Патенти

  • Пат. 3897 України, МКИ А 61 В 5/12. Спосіб контролю слуху і аудіометр для його здійснення / Т.В.Шидловська, В.О.Бригідер, О.М.Лисенко. - №4850151/14; Заявл. 14.05.90; Опубл. 27.12.94, Бюл. № 6-1.
  • Пат. 2008800 РФ, МКИ А 61 В 5/12. Способ контроля слуха и аудиометр для его осуществления / Т.В.Шидловськая, В.О.Бригидер, А.Н.Лысенко. - №4850151/14; Заявл. 14.05.90; Опубл. 15.03.94, Бюл. № 5.
  • Пат. 52523А України, МПК7 А 61 В 5/12. Портативний ручний імпедансний аудіометр / О.М.Лисенко. - № 2002087069; Заявл. 29.08.02; Опубл. 16.12.02; Бюл. ДДІВ № 12.
  • Пат. 62853 України, МПК7 А 61 В 5/12. Діагностичний аудіометр / О.М.Лисенко. - № 2003087893; Заявл. 21.08.03; Опубл. 15.12.03; Бюл. ДДІВ № 12.
  • Пат. 69369 А України, МПК7 А 61 В 5/12. Аудіометр / О.М.Лисенко. - №20031213248; Заявл. 31.12.03; Опубл. 16.08.04; Бюл. ДДІВ № 8.
  • Пат. 69368 А України, МПК7 А 61 В 5/12. Імпедансний аудіометр / О.М.Лисенко. - № 20031213247; Заявл. 31.12.03; Опубл. 16.08.04; Бюл. ДДІВ № 8.
  • Пат. 70880 А України, МПК 7 А 61 В 5/12. Система реєстрації отоакустичної емісії (варіанти) / О.М.Лисенко, Д.Ю.Лебедєв - №20031213245; Заявл. 31.12.03; Опубл. 15.10.04; Бюл. ДДІВ № 10.
  • Пат. 71853 A України, МПК 7 G 01 F 23/22. Сигналізатор рівня електропровідної рідини та інтенсивності світла / Лисенко О.М., Ткаченко О. М. – № 20031213245; Заявл. 31.12.03; Опубл. 15.10.04; Бюл. ДДІВ № 10.
  • Пат. 10810 України, МПК 7 G 08 B 17/06. Тепловий пожежний сповіщувач / Антонюк О.І., Лисенко О.М., Розумний В.Г., Туру А.Г. - № u 200506414; Заявл. 29.06.2005. Опубл. 15.11.2005. Бюл. ДДІВ № 11.
  • Пат. 10811 України, МПК 7 G 08 B 17/10. Димовий пожежний сповіщувач / Антонюк О.І., Лисенко О.М., Розумний В.Г., Туру А.Г. - № u 200506415; Заявл. 29.06.2005. Опубл. 15.11.2005. Бюл. ДДІВ № 11.
  • Пат. 10841 України, МПК 7 G 08 B 17/00. Пожежний ручний сповіщувач / Антонюк О.І., Лисенко О.М., Розумний В.Г., Туру А.Г. - № u 200507551; Заявл. 28.07.2005. Опубл. 15.11.2005. Бюл. ДДІВ № 11.
  • Пат. 10842 України, МПК 7 G 08 B 17/10, G 08 B 25/00. Система пожежно-охоронної сигналізації / Антонюк О.І., Лисенко О.М., Розумний В.Г., Туру А.Г. - № u 200507552; Заявл. 28.07.2005. Опубл. 15 .11.2005. Бюл. ДДІВ № 11.
  • Пат. 19764 України, МПК7 А61В 5/12. Портативна система реактансної аудіометрії / О.М. Лисенко - № u 200609047. Заявл. 15.08.06. Опубл. 15.12.06. Бюл. ДДІВ № 12.
  • Пат. 39052 України, МПК7 А61В 5/12. Педіатричний аудіометр / О.М. Лисенко, Д.Ю. Лебедев - № u 2008 11835. Заявл. 06.10.08. Опубл. 15.02.09. Бюл. ДДІВ № 2.
  • Пат. 59378 України на корисну модель, МПК 7 А61В 5/12. Засіб для слухового ехоскринінгу / О.М. Лисенко, Д.Ю. Лебедев - №u2010 13427. Заявл. 11.11.10. Опубл. 10.05.11. Бюл. ДДІВ № 9.
  • Пат. 57733 У країни на корисну модель , МПК 8 F 24 J 2/04, F 24 J 2/24. Плоский сонячний колектор / О.М. Лисенко, А.А. Смердов; № u201010062 ; З аявл. 16.08.10. Опубл. 10.03.11, Бюл. ДДІВ № 5.
  • Пат. 59379 У країни на корисну модель , МПК 8 F 24 J 2/04, F 24 J 2/24. Плоский сонячний колектор / О.М. Лисенко, А.А. Смердов; № u2010 13429; З аявл. 11.11.10. Опубл. 10.05.11, Бюл. ДДІВ № 9.
  • Пат. 77040 У країни на корисну модель, МПК 8 H04L 12/56 . Маршрутизатор з агрегацією з'єднань / О.М. Лисенко, Є.В. Короткий Є.В. ; № u2012 08662 . Заявл. 13.07.12 ; О публ. 25.01.13 . Бюл. ДДІВ № 2 .
  • Пат. 73123 У країни на корисну модель , МПК 8 А61В 5/12. Ауд іометр / О.М. Лисенко, С.В. Володін; № u201202878 ; З аявл. 22.03.12. Опубл. 10.09.12, Бюл. ДДІВ № 17.

  Професор Редько Ігор Володимирович

  Стаж викладацької роботи: 38 років

  Доктор фізико-математичних наук, професор кафедри конструювання електронно-обчислювальної апаратури.Редько І.В. закінчив факультет кібернетики Київського національного університету ім. Т.Г. Шевченка за спеціальністю «Прикладна математика» у 1984 р. З листопада 1984 р. по листопад 1987 р. навчався в аспірантурі при Київському національному унісерситеті ім. Т.Г. Шевченка. У грудні 1987 р. захистив кандидатську дисертацію за фахом «Математична кібернетика».

  Навчальні дисципліни:

  • ПО 5. Функціонально-логічне проектування

           

  Освіта: Київський ордена Леніна державний університет ім. Т.Г. Шевченка, 1984 р., спеціальність – "Прикладна математика", кваліфікація – "математик"

  Науковий ступінь: Доктор фізико-математичних наук, 01.05.03, математичне та програмне забезпечення, обчислювальних машин та систем, Тема дисертації "Теорія дескриптивних середовищ та її застосування"

  Вчене звання: Професор кафедри конструювання електронно-обчислювальної апаратури. Обгрунтування ОК "Системне програмуванння та керування базами даних у телекомунікаціях"

  Підвищення кваліфікації:

  • Свідоцтво про підвищення кваліфікації серія ПК номер 0207921/ 006621 - 21 у навчально-методичному комплексі "Інститут післядипломної освіти" за програмою "Використання розширених сервісів Google для навчальної діяльності". Загальний обсяг програми склав 108 (акад. годин), 3,6 (кредитів ECTS)
  • Сертифікат про участь у роботі Міжнародної інтернет-конференції "Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення" (Випуск 68) з публікацією на тему: "Технологічне середовище програмування з точки зору інтерсуб’єктивної парадигми". Тривалість конференції 18 годин (0,6 кредитів ECTS), видано 07.07.2022 року. (визнано результат підвищення кваліфікації професора, д.ф.-м.н, професора кафедри конструювання електронно-обчислювальної апаратури Редька Ігоря Володимировича та зараховано обсяг підвищення кваліфікації 18 академічних годин (0,6 кредитів ECTS) за 2022 календарний рік; протокол №12/2022 засідання Вченої ради факультету електроніки від 26.12.2022).

                 

  Види і результати професійної діяльності: 3, 6, 8, 12, 14

  П.3:

  1. І.В. Редько. Композиційні засади проектування баз даних : [Монографія] /І.В. Редько, О.М. Лисенко.– К. : ЦП «Компринт», 2019. – 154 с. - 7 авт. арк. -(протокол № 06 /2019 від 24.06.2019р.), посилання

  П.6:

  1. Захарченко Тарас Леонідович, "Композитосутнісні моделі адаптивних процесональних середовищ", вчений ступінь кандидата технічних наук, 05.13.06, «Інформаційні технології», наказ МОН України №1146 «Про затвердження рішень атестаційної комісії від 23 жовтня 2018 року»

  П.8:

  1. НДР «Прискорення обчислень з використанням логічних пристроїв, що ре конфігуруються» ФЕЛ-4/5, 12.02.2013 д/р № 0113U001874, науковий керівник
  2. НДР «Модель редукційного середовища програмування»; № реєстрації в НДІ ЕМСТ КПІ ім. Ігоря Сікорського - ФЕЛ-11; 26.03.2020. д/р №0120U101752, науковий керівник
  3. НДР «Адаптивні середовища проєктування ефективних рішень в галузі автомобільної електроніки», 23.10.2019 р., д/р № 0119U103292, науковий керівник

  П.12:

  1. I. Redko, P. Yahanov and M. Zylevich, "Concept-Monadic Model of Technological Environment of Programming," 2020 IEEE 2nd International Conference on System Analysis & Intelligent Computing (SAIC), Kyiv, Ukraine, 2020, pp. 125-130, DOI:10.1109/SAIC51296.2020.9239204
  2. I. Redko, P. Yahanov, “Conceptual model of the technological environment of programming,” in KPI Science News. Kyiv, Ukraine, vol.1, no.1, pp. 18-26, 2020, посилання
  3. . Редько І.В., Яганов П.О., Зилевич М.О. Технологічне середовище програмування з точки зору інтерсуб’єктивної парадигми // Міжнародна наукова інтернет-конференція "Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення (випуск 68)" / Збірник тез доповідей: випуск 68 (м. Тернопіль, 7-8 червня 2022 р.). –Тернопіль, 2022. – 106 с. С. 30-34, посилання
  4. Kudlai, S. V., Zylevich, M. O., Yahanov, P. O., & Redko, I. V. (2020). Концептомонадна модель технологічного середовища програмування. Електронна та Акустична Інженерія, 3(3), 45–49, посилання
  5. Redko, I. V., Skirko, P. O., (2020). Огляд методів реалізації нейронних обчислень на вбудованій системі. Електронна та Акустична Інженерія, 3(1), 2020, 34–37, посилання
  6. Редько І.В., Яганов П.О., Зилевич М.О. Редукційне концептування оракульних схем // Системні дослідження і інформаційні технології. – 2021. – С. 21 – 33. (Scopus) DOI: 10.20535/SRIT.2308-8893.2021.1.02
  7. Яганов П.О., Редько І. В. Регресійна модель простору станів теплового комфорту. Вісник КНУТД. № 5 (138), 2019. С. 26-34. (Фахове), посилання
  8. Яганов П.О., Редько І. В. Персептронний класифікатор теплового комфорту. – Вісник КНУТД. № 6 (128), 2018. С. 29-38. (Фахове), посилання
  9. Igor Redko, Petro Yahanov and Maksym Zylevich. Intersubjective Paradigm and Oracle Conceptualization as an Open-Closed Platform for Programming Technologicalization // Proceeding of 2022 IEEE Third International Conference on System Analysis & Intelligent Computing (SAIC 2022) Kyiv, Ukraine, 2022, pp. 65-70, посилання

  П.14:

  1. Наукове керівництво студентом Кудлаєм Станіславом Васильовичем, переможцем 2-го етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з ІСТ у 2021 р. (Хмельницький національний університет). Диплом ІІІ-го ступеня переможця Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з Інформаційних систем та технологій у 2021 р.
  2. Член експертної та апеляційної комісій 2-го етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з ІСТ у 2021 р. (Хмельницький національний університет), наказ по Хмельницькому національному університету від 26.02.2021 № 23 "Про створення експертної та апеляційної комісій конкурсу СНР з ІСТ"

  Spoiler

  З січня 1988 р по т.ч. працює в Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут» спочатку, до 1990 р. – асистентом кафедри конструювання та виробництва електронно-обчислювальної апаратури електроакустичного факультету КПІ, з 1990 р до 2009 р. – доцентом тієї ж кафедри, а з 2009 р до т.ч. – професором кафедри конструювання електронно-обчислювальної апаратури факультету електроніки НТУУ «КПІ».Викладає ряд дисциплін інформатико- технологічного напрямку студентам кафедри, керує дипломниками та магістрантами. За роки творчої праці опублікував понад 50 наукових та науково-методичних робіт.

 • Яганов Петро Олексійович

  Стаж викладацької роботи: 35 років

  Яганов П.О. закінчив з відзнакою факультет електроніки КПІ за спеціальністю «Діелектрики і напівпровідники» у 1981 році. У цьому ж році почав свою трудову діяльність на кафедрі діелектриків і напівпровідників (зараз це кафедра мікроелектроніки) факультету електроніки на посаді інженера. Далі обіймав посади молодшого наукового співробітника, наукового співробітника, керував науково-дослідними роботами. З 1993 року переходить на викладацьку роботу на кафедру «Конструювання та виробництво радіоелектронної апаратури», на якій у 2006 році захистив дисертацію кандидата технічних наук, отримав вчене звання доцента. В теперішній час, працюючи на посаді доцента кафедри «Конструювання електронно-обчислювальних засобів», викладає навчальні дисципліни бакалаврам, магістрам, керує їх атестаційними роботами.

  Scholar Google: посилання

  Навчальні дисципліни:

  • ПО.12.1. Моделювання технічних систем і технологічних процесів. Частина 1
  • ПО.12.2. Моделювання технічних систем і технологічних процесів. Частина 2
  • ПО.13. Моделювання технічних систем і технологічних процесів. Курсова робота

                 

  Освіта: Київський політехнічний інститут, 1981 р., спеціальність – «напівпровідники і діелектрики», кваліфікація – «інженер електронної техніки»

  Науковий ступінь: Кандидат технічних наук, 05.27.01 «Твердотільна електроніка», тема дисертації: «Мікроелектронні перетворювачі на кремнієвій структурі з діелектричною ізоляцією»».

  Вчене звання: Доцент кафедри конструювання та виробництва електронно-обчислювальної апаратури

  Підвищення кваліфікації:

  • Навчально-методичний комплекс "Інститут післядипломної освіти "НТУУ "КПІ", свідоцтво про підвищення кваліфікації ПК № 02070921/005578-20 за програмою «Сучасні методи забезпечення якості продукції та послуг на базі міжнародних стандартів". Термін проведення: 11.11.2019 - 10.02.2020 р. Загальний обсяг 108 годин (3,6 кредити ЄКТС).
  • Зараховано обсяг підвищення кваліфікації 30 годин (1 кредит ЄКТС) Вченою радою ФЕЛ, протокол № 12/2022 від 26.12.2022 р. за участь у Міжнародній науковій інтернет-конференції «Світ наукових досліджень» 23.06 – 24.06. 2022 р, м.Тернопіль, на підставі наданого сертифікату (18 годин/0,6 ECTS credits); за участь у Міжнародній науковій інтернет-конференції «Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення» 07.06 – 08.06. 2022 р, м. Тернопіль, на підставі наданого сертифікату (18 годин/0,6 ECTS credits).

                

  Види і результати професійної діяльності: 1, 3, 4, 8, 9, 12, 15

  П.1:

  1. Редько І.В., Яганов П.О., Зилевич М.О. Редукційне концептування оракульних схем // Системні дослідження і інформаційні технології. – 2021. – С. 21 – 33. DOI: 10.20535/SRIT.2308-8893.2021.1.02 (Scopus)
  2. М. О. Ярошенко, А. Ю. Варфоломєєв, і П. О. Яганов, «Ієрархічна згорткова нейронна мережа для підвищення роздільної здатності інфрачервоних зображень», Мікросист., Електрон. та Акуст., т. 26, вип. 1, с. 230603–1 , Квіт 2021. DOI: посилання (Фахове)
  3. Редько І. В., Яганов П.О. Концептуальна модель технологічного середовища програмування. "Наукові вісті КПІ" (KPI Science News), № 1 (2020), p. 18-26. (Фахове) https://doi.org/DOI: 10.20535/kpi-sn.2020.1.197953, посилання
  4. Ярошенко М. О., Варфоломєєв А. Ю., Яганов П. О. Інерційна система розпізнавання жестів // Мікросистеми, Електроніка та Акустика. – Т. 24, № 5, 2019. – С. 42–47. DOI: посилання (Фахове)
  5. Яганов П.О., Редько І. В. Регресійна модель простору станів теплового комфорту. Вісник КНУТД. № 5 (138), 2019. С. 26-34. (Фахове), посилання
  6. Ковальський В.І., Яганов П.О. Пристрій для рейтрейсінгової аберометрії ока. – Вісник КПІ. Серія «Приладобудування», Вип. 56(2), 2018, с. 103-111. (Фахове), посилання
  7. Яганов П.О., Редько І. В. Персептронний класифікатор теплового комфорту. – Вісник КНУТД. № 6 (128), 2018. С. 29-38. (Фахове), посилання

  П.3:

  1. Мікроелектронні сенсори на основі кремнієвих p-n- переходів. Навчальний посібник / О.В. Борисов, П.О. Яганов. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2019. – 152 с. Ум.друк.арк 8,83. 6,9 авт.арк. Гриф надано Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського (протокол № 4 від 21.12.2017 р.)

  П.4:

  1. Мікроелектронні сенсори на основі кремнієвих p-n переходів [Електронний ресурс]: Рекомендовано Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського (протокол № 4 від 21.12.2017 р.) як навчальний посібник для студентів, які навчаються за спеціальністю 153 «Мікро- та наносистемна техніка» спеціалізації «Мікроелектронні інформаційні системи», «Мікро- та наноелектронні прилади і пристрої», спеціальністю 172 «Телекомунікація та радіотехніка» спеціалізації «Інформаційно-обчислювальні засоби електронних систем» / О.В. Борисов, П.О. Яганов; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові данні (1 файл: 12,55 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. – 174 с., посилання
  2. Основи нейромережних технологій. Вибрані розділи: Класифікаційні властивості персептронів [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. спеціальності 172 «Телекомунікація та радіотехніка», освітньої програми «Інформаційно-обчислювальні засоби електронних систем» / П.О. Яганов; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові данні (1 файл: 0,436 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – 44 с. Гриф надано Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського (протокол № 8 від 24.06.2021 р.), посилання
  3. Моделювання технічних систем і технологічних процесів. Робоча програма навчальної дисципліни (силабус). Розробник: к.т.н., доц. Яганов П.О. Ухвалено кафедрою конструювання електронно-обчислювальної апарвтури ФЕЛ (протокол № 21 від 29.06.2022 р.). Погоджено Методичною комісією факультету електроніки (протокол № 6 від 30.06.2022 р.), посилання
  4. Моделювання технічних систем і технологічних процесів. Вибрані розділи: Регресійний аналіз [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. спеціальності 172 «Телекомунікація та радіотехніка», освітньої програми «Інформаційно-обчислювальні засоби радіоелектронних систем» / Уклад. : П.О. Яганов; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові данні (1 файл: 1,8 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023. – 54 с. Обсяг 1,63 авт. арк. Гриф надано Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського (протокол № 5 від 23.02.2023 р.) за поданням Вченої ради факультету електроніки (протокол № 01/2023 від 30.01.2023 р.) https://ela.kpi.ua/handle/123456789/53255

  П.8:

  1. ДР № 0118U007336 «Автоматизована система управління тепловим комфортом"; № реєстрації в НДІЕМСТ КПІ ім. Ігоря Сікорського - ФЕЛ-168; Дата - 14.12.2018. Керівник
  2. ДР № 0120U101296 «Математична модель системи "Тепловий комфорт"; № реєстрації в НДІЕМСТ КПІ ім. Ігоря Сікорського - ФЕЛ-03; Дата - 26.02.2020. Керівник.
  3. ДР № 0120U101752 «Модель редукційного середовища програмування»; № реєстрації в НДІЕМСТ КПІ ім. Ігоря Сікорського - ФЕЛ-11; Дата - 26.03.2020. Співкерівник.
  4. ДР № 0122U000318 «Модель термометричної характеристики кремнієвого діодного сенсора"; № реєстрації в НДІЕМСТ КПІ ім. Ігоря Сікорського - ФЕЛ-03; Дата - 17.01.2022. (до 06.2023). Керівник.
  5. ДР № 0121U111107 «Підвищення роздільної здатності інфрачервоного зображення з використанням згорткової нейронної мережі»; № реєстрації в НДІЕМСТ КПІ ім. Ігоря Сікорського - ФЕЛ-185 від 22.05.2021. Керівник.

  П.9:

  1. Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 179-А від 20.02.2018 р. з метою проведення чергової акредитаційної експертизи підготовки бакалаврів з напряму підготовки 6.050902 «Радіоелектронні апарати» у Житомирському державному технологічному університеті. Член комісії, посилання
  2. Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 2647-л від 06.12.2018 р. «Про проведення акредитаційної експертизи» з метою проведення первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Електричні машини і апарати» зі спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка за другим (магістерським) рівнем вищої освіти у Запорізькому національному технічному університеті. Член комісії, посилання (дод. посилання)
  3. Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 880-л від 18.06.2019 р. з метою проведення первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Комп’ютерна інженерія» зі спеціальності 123 Комп’ютерна інженерія за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» у Миколаївському коледжі Вищого навчального закладу «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна». Голова комісії, посилання

  П.12:

  1. Редько І.В., Яганов П.О., Зилевич М.О. Технологічне середовище програмування з точки зору інтерсуб’єктивної парадигми // Міжнародна наукова інтернет-конференція "Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення (випуск 68)" / Збірник статей: випуск 68 (м. Тернопіль, 7-8 червня 2022 р.). –Тернопіль, 2022. – 106 с. С. 30-34, посилання
  2. Ярошенко М.О., Яганов П.О. Модифікація методу рейтрейсінгової аберометрії ока // "Світ наукових досліджень. Випуск 10": матеріали міжнародної наукової інтернет-конференції. – 23.06 – 24.06, Тернопіль, 2022. – 130 с. С. 63-68, посилання
  3. Ярошенко М.О., Яганов П.О. Збільшення обсягу одночасних вимірювань рейтрейсинговим методом аберометрії ока з використанням нейронної мережі // «Світ наукових досліджень. Випуск 12»: матеріали Міжнародної мультидисциплінарної наукової інтернет-конференції, (м. Тернопіль, Україна – м. Переворськ, Польща, 29-30 вересня 2022 р.) / [ редкол. : О. Патряк та ін.] ; ГО “Наукова спільнота”; WSSG w Przeworsku. – Тернопіль: ФО-П Шпак В.Б. – 316 с. С. 125-131, посилання
  4. I. Redko, P. Yahanov and M. Zylevich. Concept-Monadic Model of Technological Environment of Programming // 2020 IEEE 2nd International Conference on System Analysis & Intelligent Computing (SAIC). Conference Proceedings. – Kyiv, Ukraine, 2020. - P. 125-129. DOI: 10.1109/SAIC51296.2020.9239204.
  5. Kudlai, S. V., Zylevich, M. O., Yahanov, P. O., & Redko, I. V. (2020). Концептомонадна модель технологічного середовища програмування. Електронна та Акустична Інженерія, 3(3), 45–49, посилання

  П.15:

  1. Голова журі 2-го етапу конкурсу-захисту у “Малій академії наук України”. Секція «Електроніка та приладобудування». 2018 р, 2019 р.
   посилання (дод. посилання)
  2. Член журі 3-го етапу конкурсу-захисту у “Малій академії наук України”. Секція «Електроніка та приладобудування». 2019 р., посилання
  3. Член журі 2-го етапу конкурсу-захисту у “Малій академії наук України”. Секція «Електроніка і приладобудування». 2021 р., посилання
  4. Подяка за участь у роботі МАН, посилання

  Spoiler

  1957 р.н., кандидат технічних наук, доцент кафедри конструювання електронно-обчислювальної апаратури.

  Проводить наукові дослідження у галузі сенсорної електроніки, систем збору та обробки даних. За роки науково-викладацької роботи став автором 8 винаходів, понад 90 наукових та навчально-методичних праць, зокрема двох навчальних посібників.

  1. Навчально-методична робота.

  1.1. Педагогічне навантаження визначено дисциплінами підготовки бакалаврів «Вимірювальні перетворювачі фізичних величин» (3 кр.: 36 год. лекцій, 18 год. лабораторні роботи), «Моделювання технічних систем та технологічних процесів» (6,5 кр.: 72 год. лекцій, 36 год. лабораторні роботи), «Фізико-теоретичні основи конструювання ЕА» (1 кр.: 18 год. лабораторні роботи) , спеціалістів та магістрів «Основи нейромережних технологій» (3 кр.: 36 год. лекцій, 18 год. лабораторні роботи), «Математичне моделювання систем та процесів» (4 кр.: 36 год. лекцій, 18 год. лабораторні роботи). Усі дисципліни мають дидактичне забезпечення, необхідну робочу документацію, навчальні та робочі навчальні програми.

  1.2. Видано три тексти лекцій з грифом НТУУ «КПІ» (загальним об’ємом 9 ум.друк.арк.), один навчальний посібник з грифом факультету електроніки НТУУ «КПІ» (9,3 ум.друк.арк.).

  1.3. В межах обов’язків заступника завідувача кафедри з навчально-методичної роботи щорічно до нового навчального року здійснювалась переробка існуючих та розробка нових навчальних та робочих навчальних планів напряму 6.050902 ОКР «бакалавр», 7.0509021 ОКР «спеціаліст» та 8.0509021 ОКР «магістр», проводився розрахунок обсягу навчального навантаження кафедри відповідно робочим навчальним планам, подавались звітні форми К 3 Б,К, К 4 Б,К, К 5 Б,К.

  1.4. У 2012-2013 н.р. як член робочої групи приймав участь у розробці ОКХ та ОПП напряму 6.050902 «Радіоелектронні апарати» ОКР «бакалавр», спеціальності 7.0509021 «Радіоелектронні апарати та засоби» ОКР «спеціаліст» та 8.0509021 ОКР «магістр», підготовці комплекту матеріалів щодо акредитації спеціальності «Радіоелектронні апарати та засоби» ОКР «спеціаліст» та 8.0509021 ОКР «магістр».

  1.5. Щорічна перевірка робіт ІІ та ІІІ етапів Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України.

  1.6. Участь у роботі секції «Електроніка та приладобудування» МАН України (на ІІ етапі голова журі, на ІІІ етапі член журі), за що був відзначений подяками МОН України та Київського відділення МАН України.

  1.7. У 2014 році пройшов підвищення кваліфікації у УІІТО «НТУУ «КПІ»» МОН України.

  2. Науково-іноваційна робота.

  2.1. Наукове керівництво дослідженнями з ініціативної НДР «Рейтрейсинговий аналіз оптичної системи ока» (Договір № 141/КЕОА-1 з НДІ прикладної електроніки НТУУ «КПІ», Державний реєстраційний № 0115U002864).

  2.2. За звітний період опубліковано 7 статей у наукових фахових виданнях, що входять до міжнародних наукометричних баз даних.

  2.3. Здійснювалось щорічне керівництво науковою роботою студентів. Результати робіт пройшли апробацію на 6 міжнародних науково-технічних конференціях. Загалом опубліковано 13 тез.

  2.4. Проведено офіційне опонування двох кандидатських дисертацій у 2011 р. та 2012 р.

  3. Організаційно-виховна робота.

  3.1. Виконання обов’язків заступника завідувача кафедри КЕОА з навчально-методичної роботи.

  3.2. Виконання обов’язків члена Спеціалізованої ради К 76.051.09.

  3.3. Участь у підготовці та проведенню науково-методичних семінарів кафедри КЕОА.

  3.4. Куратор навчальних груп 1 – 5 курсів.

  Бондаренко Віктор Миколайович

  Стаж викладацької роботи: 43 роки

  Бондаренко В.М. закінчив з відзнакою факультет радіоелектроніки КПІ за спеціальністю «Промислова електроніка» у 1979 році.

  У перші роки своєї трудової діяльності працював інженером кафедри діелектриків і напівпровідників, а після вступу до очного відділення аспірантури в 1980 році - молодшим науковим співробітником тієї ж кафедри. Закінчив аспірантуру та в 1985 році захистив кандидатську дисертацію. Працює на кафедрі з 1985 р. З 1987 року Бондаренко В.М. працював асистентом, а з 1989 року - доцентом кафедри КЕОА факультету електроніки.

  Навчальні дисципліни:

  • ЗО 17.1. Основи теорії кіл. Частина 1
  • ЗО 17.2. Основи теорії кіл. Частина 2

             

  Освіта: Київський ордена Леніна політехнічний інститут, 1979 р., спеціальність – «Промислова електроніка», кваліфікація – «інженер електронної техніки»

  Науковий ступінь: Кандидат технічних наук, 05.09.05 «Теоретична електротехніка», Тема дисертації: «Чисельне інтегрування рівнянь стану електронних схем на основі формул ортогональної апроксимації у базисах кусково-постійних функцій».

  Вчене звання: Доцент кафедри конструювання та виробництва електронно-обчислювальної апаратури

  Підвищення кваліфікації:

  • Свідоцтво ПК № 02070921/005554 про підвищення кваліфікації в Навчально-методичному комплексі «Інститут післядипломної освіти» КПІ ім. Ігоря Сікорського за програмою «Сучасні методи забезпечення якості продукції та послуг на базі міжнародних стандартів», термін: з 11.11.2019 по 10.02.2020, загальний обсяг 108 годин (3.6 кредити ЄКТС).
  • Сертифікат про участь у роботі Міжнародної наукової інтернет-конференції «Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення» (Випуск 72) з публікацією на тему: «Методологія контролю і підтримки якості обслуговування у VoIP мережі». Форма участі: дистанційна, тривалість конференції 18 годин 0,6 ECTS credits. Витяг з протоколу № 12/2022 засідання вченої ради факультету електроніки КПІ ім. Ігоря Сікорського від 26.12.2022 р. про визнання результатів підвищення кваліфікації.

               

  Види і результати професійної діяльності: 1, 4, 6, 8, 12, 19

  П.1:

  1. Кудлай С. Побудова та веріфікація моделі цифрового еквалайзера / С. Кудлай, Н. Бондаренко, В. Бондаренко // Вісник Хмельницького національного університету. – 2022. – № 5 (313). – С. 178-184. DOI: 10.31891/2307-5732-2022-313-5-178-184, посилання
  2. Білий В.О. Пристрій для пришвидшення реабілітації після травм нижніх кінцівок / В.О. Білий, В.О. Білий, В.М. Бондаренко, Н.О. Бондаренко // Вісник Хмельницького національного університету. – 2021. – № 4 (299). – С. 108-114. DOI:10.31891/2307-5732-2021-299-4-108-114, посилання
  3. M. Bondarenko, V. Bondarenko Modeling relation between ATM local and implied volatility for Microsoft stocks // Вісник Хмельницького національного університету. – 2021. – № 2(292). – С. 21-29. DOI: посилання, (дод. посилання)
  4. Бондаренко М.В. Калібрування моделі локальної волатильності Дюпіра із застосуванням генетичного алгоритму оптимізації / М.В. Бондаренко, В.М. Бондаренко // Нейро-нечіткі технології моделювання в економіці. Науково-аналітичний журнал. – Київ: КНЕУ, 2018. – № 7. – С. 3-33. DOI:10.33111/nfmte.2018.003, посилання
  5. Бондаренко М.В. Класичний та бінарний генетичні алгоритми для знаходження глобального оптимуму в задачах невипуклої оптимізації / М.В. Бондаренко, В.М. Бондаренко // Моделювання та інформаційні системи в економіці. Збірник наукових праць. – Київ: КНЕУ, 2018. – № 95. – С. 44-56. ISSN 2616-6437, посилання
  6. Ткачов А.К. Передача даних в бездротових мережах стандартів 802.11N/AC/AX за допомогою технологій MU-MIMO та техніки покращення передачі сигналів / А.К. Ткачов, В.М. Бондаренко, Н.О. Бондаренко, В.П. Корнєв // Інженерія програмного забезпечення. Науковий журнал. – Київ: НАУ, 2017. – № 2(30). – С. 31-36. ISSN 2306-6512, посилання

  П.4:

  1. Моделювання радіоелектронних кіл. Розрахункова робота [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка», освітньої програми «Інформаційно-обчислювальні засоби радіоелектронних систем» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад. В. М. Бондаренко, Н. О. Бондаренко. – Електронні текстові дані (1 файл: 1.25 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. – 34 с. Гриф надано Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського (протокол № 6 від 24.06.2022 р.), посилання
  2. Електродинаміка та поширення радіохвиль. Лабораторний практикум, част. 1 [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка», освітньої програми «Інформаційно-обчислювальні засоби радіоелектронних систем» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: В. М. Бондаренко, Н. О. Бондаренко. – Електронні текстові дані (1 файл: 1,02 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – 54 с. Гриф надано Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського (протокол № 8 від 24.06.2021 р.), посилання
  3. Дистанційний курс «Моделювання радіоелектронних кіл в OrCAD» в системі дистанційного навчання КПІ ім. Ігоря Сікорського для студентів спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка» освітня програма «Інформаційно-обчислювальні засоби радіоелектронних систем», сертифікат УІІТО, Серія НMП, №5429, автори-розробники Бондаренко В.М., Бондаренко Н.О. – Електронні дані (2.68 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020 р. – 4,1 ум. друк. арк. Рекомендовано Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського (протокол №10 від 18.06.2020 р.), посилання
  4. Основи теорії кіл-1: Лабораторний практикум [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка», спеціалізації «Інформаційно-обчислювальні засоби радіоелектронних систем» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: В. М. Бондаренко, Г. В. Іваннік. – Електронні текстові дані (1 файл: 4,6 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 28 с. Гриф надано Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського (протокол № 7 від 1.04.2019 р.), посилання
  5. Основи теорії кіл: Розділи «Аналіз кіл у сталому синусоїдальному режимі», «Аналіз кіл у часі» [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка», спеціалізації «Інформаційно-обчислювальні засоби електронних систем» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: В. М. Бондаренко, Н. О. Бондаренко. – Електронні текстові дані (1 файл: 1,26 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 70 с. Гриф надано Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського (протокол № 9 від 24.05.2018 р.), посилання

  П.6:

  1. Соловйов Олександр Віталійович. Метод оптимізації функціонування VoIP мережі на основі вибору маршруту голосового виклику. 05.12.02 «Телекомунікаційні системи та мережі», рішення спеціалізованої вченої ради Д26.062.19 про присудження наукового ступеня кандидата наук затверджено: наказ Міністерства освіти і науки України №157 від 09.02.2021 р.

  П.8:

  1. Ініціативна НДР. Дослідження впливу факторів якості та вартості зв'язку на маршрутизацію вихідних викликів у VoIP-мережах. Державний реєстраційний номер - 0116U008452. Номер реєстрації в університеті (інституті/факультеті) - ФЕЛ-4/12; Дата реєстрації - 14.12.2016 р., виконується до 2024 р. включно. Керівник.

  П.12:

  1. Коваленко О.С. Методологія контролю і підтримки якості обслуговування у VoIP мережі / Коваленко О.С., Бондаренко В. М. // Збірник тез доповідей Міжнародної наукової інтернет-конференції "Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення (випуск 72)": м. Тернопіль, Україна - Переворськ, Польща, 15-16 листопада 2022 р. –Тернопіль, 2022. – С. 179-182, посилання
  2. Stanyslav Kudlai, Victor Bondarenko, Nataliia Bondarenko. Digital Equalizer Model for the Microcontroller // 2021 IEEE Fifth International Conference on Information and Telecommunication Technologies and Radio Electronics (UkrMiCo). Conference Proceedings. – Kyiv, Ukraine, 2021. – PP. 295-298. DOI: 10.1109/UkrMiCo52950.2021.9716607, посилання (SCOPUS)
  3. Сергієнко А.В. Технології голосового та відео зв’язку в IP-мережах / А.В. Сергієнко, В.М. Бондаренко // Матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції: Перспективи розвитку сучасної науки (частина І): м. Київ, 30-31 жовтня 2021 р. – Київ: МЦНіД, 2021. – C. 49-51
  4. Victor Bondarenko, Maksym Bondarenko. Modeling time series of ATM local volatility for Microsoft stocks // The International Scientific Periodical Journal "SWorldJournal". – 2021. – №7(2). – PP. 105-116. DOI: 10.30888/2663-5712.2021-07-02-084, посилання
  5. Bondarenko M.V., Bondarenko V.M. On dynamics of at-the-money local volatility calibrated from time series of VIX options // The International Scientific Periodical Journal “Modern engineering and innovative technologies”. – 2020. – № 12(6). – PP. 18-33. DOI: 10.30890/2567-5273.2020-12-06-022, посилання
  6. Бондаренко Н.О. Спредер з цифровим управлінням / Н.О. Бондаренко, В.М. Бондаренко, В.А. Ісупов // The International Scientific Periodical Journal “Modern engineering and innovative technologies”. – 2020. – № 12(1). – PP. 50-58. DOI: 10.30890/2567-5273.2020-12-01-006, посилання
  7. Бондаренко Н.О. Установка з цифровим управлінням для розпушування вуглецевих волокон / Н.О. Бондаренко, В.М. Бондаренко, В.А. Ісупов // International Periodic Scientific Journal “Almanahul SWorld”. – Молдова: Бельцкий государственный университет «Алеку Руссо», 2020. – № 4(1). – PP. 33-37. DOI: 10.30888/2663-5720.2020-04-01-036, посилання
  8. . Бондаренко Н.О. Оптимізація завантаження сервера / Н.О. Бондаренко, В.М. Бондаренко, П. Качор // Proceedings of the International Scientific Conference “Organization of scientific research in modern conditions”. – Seattle, USA, 14-15 May, 2020. – PP. 125 -129. DOI: 10.30888/979-865-1656-02-8.0, посилання
  9. Alexander Soloviev, Victor Bondarenko. Method of VoIP Network Performance Optimizing // 2018 International Scientific-Practical Conference Problems of Infocommunications. Science and Technology (PICS&T). Conference Proceedings. – Kharkiv, Ukraine, 2018. – PP. 513-519. DOI: 10.1109/INFOCOMMST.2018.8631894, посилання (SCOPUS)
  10. Ткачов А.К. Бездротові технології Mu-Mimo та техніки покращення передачі сигналів у стандартах 802.11 n/ac/ax / А.К. Ткачов, В.М. Бондаренко, Н.О. Бондаренко, В.П. Корнєв // Спеціалізований «Журнал головного інженера». – Київ: ТОВ «ТЕХ МЕДІА ГРУП», 2018. – №8. – С. 48-54, посилання
  11. Alexander Soloviev, Victor Bondarenko. Optimization of VoIP network performance based on voice call routing and network reorganization // 2017 IEEE First Ukraine Conference on Electrical and Computer Engineering (UKRCON). Conference Proceedings. – Kyiv, Ukraine, 2017. – PP. 959-964. DOI: 10.1109/UKRCON.2017.8100454, посилання (SCOPUS)

  П.19:

  1. Член громадської організації «Об’єднання студентів та спеціалістів електроніки та зв’язку». Членський квиток: посилання

  Spoiler

  Підготував та викладає ряд дисциплін схемотехнічного напрямку студентам кафедри («Радіоелектроніка та моделювання радіоелектронних кіл», «Прикладна електродинаміка»), керує дипломниками, магістрантами та аспірантами. За роки творчої праці опублікував понад 50 наукових та науково-методичних робіт у тому числі – 5 навчальних посібників.

  Приймав участь у наукових дослідженнях, пов'язаних з моделюванням надвисокочастотних електронних схем, які впроваджувались у виробництво в межах госпдоговірних робіт. Напрямки науково-інженерної діяльності: цифрова обробка сигналів, комп’ютерна телефонія.

  СПИСОК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

  Методические указания к выполнению расчетно-графических работ по курсу «Основы теории цепей и систем» для студентов специальности  «Конструирование и технология электронно-вычислительных средств» дневной и вечерней форм обучения друк. К.: КПИ, 1989 60 с. Калниболотский Ю.М.

  № п/п Найменування праць Рукописні або друковані Назва видавництва, журналу (номер, рік) або номер авторського свідоцтва, номер диплома на винахід Кількість друкованих аркушів або сторінок разом Прізвища співавторів праць
  1. О синтезе мощных импульсных устройств друк. «Вестник Киевского политехнического института. Радиоэлектроника», К: «Вища школа», вип. 15, 1978 5 с. Солодовник А.І.
  2. К вопросу синтеза оптимального квазисинусоидального сигнала друк. “Электронное моделирование", К.: "Наукова думка", № 2, 1980 6 с. Калниболотський Ю.М., Солодовник А.І.
  3. Об одном алгоритме синтеза моделей структур статических преобразователей частоты по заданной форме выходного сигнала в ортонормированных базисах пространства L2 друк. «Техническая электродинамика», К.: "Наукова думка", № 6, 1980 6 с. Калниболотський Ю.М.,

  Солодовник А.І.

  4. Анализ динамических электронных схем с использованием функций Уолша друк. Тезисы докладов Всесоюзной научно-техниче-ской конференции «Проблемы нелинейной электротехники», К.: "Наукова думка", Ч. 1, 1981 3 с. Калниболотський Ю.М.
  5. О синтезе статических преобразователей частоты друк. «Вестник Киевского политехнического института. Радиоэлектроника», К: «Вища школа», вип. 18, 1981 3 с. Солодовник А.І.
  6. Приближенное решение систем линейных дифференциальных уравнений с использованием функций Уолша друк «Вестник Киевского политехнического института. Радиоэлектроника», К: «Вища школа», вип. 18, 1981 5 с. -
  7. Использование ортогонального полинома Хаара для приближенного решения систем линейных дифференциальных уравнений друк. «Автоматизация проектирования в электронике», К.: «Техніка», вип. 23, 1981 8 с. Калниболотський Ю.М.,

  Солодовник А.І.

  8. Обращение матрицы интегрирования функций Уолша при решении систем линейных дифференциальных уравнений с переменными коэффициентами друк. «Вестник Киевского политехнического института. Радиоэлектроника», К: «Вища школа», вип. 19, 1982 4 с. -
  9. Анализ погрешности одного метода решения систем линейных дифференциальных уравнений с переменными коэффициентами друк «Автоматизация проектирования в электронике», К.: «Техніка», вип. 25, 1982 11 с. -
  10. Использование импульсных функций для анализа электронных схем, описываемых системами линейных дифференциальных уравнений с переменными коэффициентами друк «Автоматизация проектирования в электронике», К.: «Техніка», вип. 26, 1982 9 с. -
  11. О применении преобразования Уолша к решению систем линейных дифференциальных уравнений с переменными коэффициентами друк. “Электронное моделирование", К.: "Наукова думка", № 2, 1983 6 с. Калниболотський Ю.М.,

  Солодовник А.І.

  12. Об устойчивости одного метода решения систем линейных дифференциальных уравнений с переменными коэффициентами друк. «Вестник Киевского политехнического института. Радиоэлектроника», К: «Вища школа», вип. 20, 1983 4 с. -
  13. Применение метода ортогональной аппроксимации в базисах кусочно-постоянных функций для решения колебательных задач друк. Труды ІІІ Всесоюзной научно-технической конференции «Проблемы преобразовательной техники»,  К.: "Наукова думка", 1983 3 с. Калниболотський Ю.М.
  14. Об использовании специальной структуры уравнений состояния в процессе численного анализа динамических режимов электронных схем друк. «Автоматизация проектирования в электронике», К.: «Техніка», вип. 28, 1983 11 с. -
  15. Эффективное использование методов численного интегрирования для приближенного решения уравнений состояния электронных схем друк. Сб. докладов ІІІ школы-семинара "Математическое и машинное моделирование в микроэлектронике", Вильнюс, 1986 6 с. -
  16. АОС для изучения областей применения численных методов в подсистеме схемотехнического проектирования друк. Тезисы докладов Всесоюзного научно-методи-ческого совещания «Эффективность применения автоматизированных обучающих систем в учебном процессе высшей школы», Рига: Рижский политехнический институт, 1988 2 с. Калниболотський Ю.М.
  17. Автоматизированная обучающая система для организации самостоятельной работы студентов друк. «Вестник Киевского политехнического института. Научно-методическая серия», К: «Либідь», вип. 14, 1990 3 с. -
  18. Использование физико-топологиче-ской модели полевого транзистора с барьером Шоттки на арсениде галлия в подсистеме схемотехнического проектирования друк. «Автоматизация проектирования в электронике», К.: «Техніка», вип. 46, 1992 6 с. Уманець В.А., Карагодин Г.В., Смешко В.Ф.
  19. Приложения компьютерной телефонии, реализованные на платформе Intel Dialogic друк. «Электроника и связь», К.: ВПІ ВПК „Політехніка”, № 1, 2009 7 с. Бондаренко Н.О.
  20. Розширення функціональності CALL-центру за рахунок інтегрованого додатку ІР-телефонії друк. Збірник наукових праць  "Проблеми інформатизації та  управління", К.: НАУ, вип.1 (29), 2010 4 c. Бондаренко Н.О.
  21. Корпоративная голосовая связь на базе ASTERISK и протокола SIP Друк. НАУ, Проблеми інформатизації та управління, Збірник наукових праць: Вип.2 (30), 2010 р. 4 стор. Соловйов О.В., Майструк Д.В.
  22. Методи хвильового стискування Елек-трон. тези доповіді VІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція „Українська наука ХХI століття” (16-18 червня 2010 р.) 3 стор. Бондаренко Н.О.
  23. Call-центр с поддержкой IP-телефонии  на платформе Intel Dialogic Друк. НТУУ «КПІ», Электроника и связь, № 6,

  2010 р.

  3 стор. Бондаренко Н.О.
  24. Применение аппаратных средств Intel Dialogic в компьютерной телефонии Друк. НАУ, Проблеми інформатизації та управління, Збірник наукових праць: Вип.4 (32), 2010 р. 4 стор. Квасов О.О.
  25. Технологии передачи данных по электросетям Друк. НАУ, Проблеми інформатизації та управління, Збірник наукових праць: Вип.1 (33), 2011 р. 6 стор. Охрименко Р.Ю.,

  Бондаренко Н.О.

  26. Побудова системи корпоративного голосового зв`язку на базі SIP Друк.
   Bісник КНУТД, № 4, 2011 р.
  5 стор. Соловйов О.В., Майструк Д.В.
  27. Кодування форми мовного сигналу на ПЛІС Друк. Вісник КНУТД, № 4, 2011 р. 5 стор. Квасов О.О.,

  Бондаренко Н.О.

  28. Хвильове стиснення в системах комп’ютерної телефонії Друк. Вісник КНУТД, № 3, 2012 р. 6 стор. Амброс О.М.
  29. Модернізація актинометричного обладнання метеостанції Друк. Вісник КНУТД, № 4, 2012 р. 5 стор. Борсукевич Є.І., Кирпач Д.І.
  30. Обеспечение качества и безопасности VoIP связи путем реорганизации корпоративной TCP/IP сети Друк. НАУ, Проблеми інформатизації та управління, Збірник наукових праць: Вип.4 (40), 2012 р. 6 стор. Соловйов О.В., Майструк Д.В.
  31. Порівняння алгоритмів хвильового стиснення Друк. Тези доповідей ХІ Всеукраїнської наукової конференції молодих учених та студентів «Наукові розробки молоді на сучасному етапі» Том. ІІ, Київ  КНУТД, 2012 р. 2 стор. Амброс О.М.
  32. Оптимізація маршрутизації голосових дзвінків у IP мережах Друк. Тези доповідей ХІ Всеукраїнської наукової конференції молодих учених та студентів «Наукові розробки молоді на сучасному етапі» Том. ІІ, Київ  КНУТД, 2012 р. 2 стор. Соловйов О.В., Майструк Д.В.
  33. Способи маршрутизації в комп'ютерних мережах Друк. Тези доповідей ХІI Всеукраїнської наукової конференції молодих учених та студентів «Наукові розробки молоді на сучасному етапі» Том. ІІ, Київ  КНУТД, 2013 р. 1 стор. Борсукевич Є.І.
  34. Захист інформації в IP-мережах Друк. Тези доповідей ХІI Всеукраїнської наукової конференції молодих учених та студентів «Наукові розробки молоді на сучасному етапі» Том. ІІ, Київ  КНУТД, 2013 р. 2 стор. Кирпач Д.І.
  35. Вибір значущих параметрів для розробки математичної моделі маршрутизації у голосових IP мережах Друк. Тези доповідей ХІI Всеукраїнської наукової конференції молодих учених та студентів «Наукові розробки молоді на сучасному етапі» Том. ІІ, Київ  КНУТД, 2013 р. 2 стор. Соловйов О.В., Майструк Д.В.
  36. Динамическая маршрутизация голосового трафика в корпоративных IP сетях Друк. Збірник тез VI Міжнародної науково-технічної конференції "Комп'ютерні системи та мережні технології" (CSNT-2013), Київ – НАУ, 2013 р. 1 стор. Соловйов О.В., Майструк Д.В.
  37. Обеспечение качества и безопасности VoIP связи путем реорганизации корпоративной TCP/IP сети Друк. НАУ, Проблеми інформатизації та управління, Збірник наукових праць: Вип.2 (42), 2013 р. 6 стор. Соловйов О.В., Майструк Д.В.
  38. Динамическая маршрутизация голосового трафика в корпоративных IP сетях Друк. НАУ, Проблеми інформатизації та управління, Збірник наукових праць: Вип.2 (46), 2014 р. 5 стор. Соловйов О.В., Майструк Д.В.
  39. Алгоритми вибору маршруту VоIP дзвінків Друк. Тези доповідей ХІIІ Всеукраїнської наукової конференції молодих учених та студентів «Наукові розробки молоді на сучасному етапі»  Том. ІІ, Київ  КНУТД, 2014 р. 1 стор. Соловйов О.В.
  40. Выбор наилучшего маршрута вызова в VoIP сетях Друк. НТУУ «КПІ», Электроника и связь. Том 19, № 6(83), 2014 р. 6 стор. Соловйов О.В.
  41. Алгоритм выбора наилучшего маршрута вызова в VoIP сетях Друк. НАУ, Проблеми інформатизації та управління, Збірник наукових праць: Вип.2 (50), 2015 р. 7 стор. Соловйов О.В.
  42. Дослідження факторів та ступеню їх впливу на якість, вартість VoIP зв'язку, безпеку та продуктивність корпоративних IP мереж з підтримкою технології VoIP Рукопис. Заключний звіт з НДР ,

  № держреєстрації 0113-U-001495, 2016 р.

  75 стор. Соловйов О.В.,

  БондаренкоН.О.,

  Майструк Д.В.

  44. Методические указания к выполнению лабораторных работ по курсу

  «Теория алгоритмов и вычислительные методы» для студентов специальности  «Конструирование и технология электронно-вычислительных средств» всех форм обучения

  друк. К.: КПИ, 1989 68 с. Калниболотский Ю.М.
  45. Методичні вказівки "Лабораторні роботи курсу "Основи радіоелектроніки" для студентів напряму підготовки 6.050902 «Радіоелектронні апарати» друк. К.: ВПІ ВПК «Політехніка», 2005 32 с. Терьошін М.О., Бондаренко Н.О.
  46. Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічних робіт з дисципліни "Основи радіоелектроніки" для студентів напряму підготовки 6.050902 «Радіоелектронні апарати» друк. К.: ПЦ «Аверс», 2008 67 с. Бондаренко Н.О.
  47. Навчальний посібник "Основи радіоелектроніки". Розділ “Основи теорії електронних схем”  для студентів напряму підготовки 6.050902 «Радіоелектронні апарати». Гриф "Рекомендовано Методичною радою НТУУ “КПІ” Елек-тронний засіб    навч.

  признач.

  К.: НТУУ „КПІ”, 2009 72 с. -
  48. Навчальний посібник «Обчислювальна математика». Розділ «Звичайні диференціальні рівняння». Надано гриф «Рекомендовано Методичною радою НТУУ «КПІ» Елек-тронний засіб

  навч.

  признач.

  НТУУ «КПІ»,

  2010 р.

  83 стор. Н.О.Бондаренко
  49. Навчальний посібник «Моделювання електронних схем та систем: Режими моделювання в OrCAD» для студентів напряму підготовки 6.050902 «Радіоелектронні апарати». Надано гриф «Рекомендовано Методичною радою НТУУ «КПІ» Елек-тронний засіб

  навч.

  признач.

  НТУУ «КПІ»,

  2010 р.

  54 стор. В.Г.Губар
  50. Навчальний посібник

  «Основи електродинаміки»: Розділ «Основи теорії сигналів». Надано гриф «Рекомендовано Методичною радою НТУУ «КПІ»

  Елек-тронний засіб

  навч.

  признач.

  НТУУ «КПІ»,

  2012 р.

  90 стор. В.Г.Губар
  51. Методичні рекомендації

  до виконання комплексних контрольних робіт з дисципліни  "Основи електродинаміки" для студентів спеціальності 7.05090201, 8.05090201 «Радіоелектронні апарати та засоби».

  Надано гриф «Рекомендовано

  вченою радою ФЕЛ НТУУ «КПІ»

  Елек-тронний засіб

  навч.

  признач.

  НТУУ «КПІ»,

  2013 р.

  16

  стор.

  -
  52. Методичні рекомендації

  до виконання комплексних контрольних робіт з дисципліни “Основи радіоелектроніки та моделювання електронних схем” для студентів спеціальності 7.05090201, 8.05090201 «Радіоелектронні апарати та засоби».

  Надано гриф «Рекомендовано

  вченою радою ФЕЛ НТУУ «КПІ»

  Елек-тронний засіб

  навч.

  признач.

  НТУУ «КПІ»,

  2013 р.

  21

  стор.

  -
  53. Методичні рекомендації

  до виконання комплексних контрольних робіт з дисципліни  "Моделювання електронних схем" для студентів спеціальності 7.05090201, 8.05090201 «Радіоелектронні апарати та засоби».

  Надано гриф «Рекомендовано

  вченою радою ФЕЛ НТУУ «КПІ»

  Елек-тронний засіб

  навч.

  признач.

  НТУУ «КПІ»,

  2013 р.

  15

  стор.

  -
  54. Навчальний посібник

  «Основи радіоелектроніки та моделювання радіоелектронних кіл»: Розділ «Моделювання радіоелектронних кіл в OrCAD». Надано гриф «Рекомендовано Методичною радою НТУУ «КПІ»

  Елек-тронний засіб

  навч.

  признач.

  НТУУ «КПІ»,

  2014 р.

  91

  стор.

  Н.О.Бондаренко
  55. Методичні рекомендації

  до виконання лабораторних робіт з дисципліни  "Прикладна електродинаміка" для студентів напряму підготовки 6.050902 «Радіоелектронні апарати», спеціальності 7.05090201, 8.05090201 «Радіоелектронні апарати та засоби».

  Надано гриф «Рекомендовано

  вченою радою ФЕЛ НТУУ «КПІ»

  Елек-тронний засіб

  навч.

  признач.

  НТУУ «КПІ»,

  2015 р.

  43

  стор.

  В.Г. Губар
  56. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з кредитного модулю «Радіоелектроніка та моделювання радіоелектронних кіл-2» для студентів напряму підготовки 6.050902 «Радіоелектронні апарати» спеціальності 7.05090201, 8.05090201 «Радіоелектронні апарати та засоби»

  Надано гриф «Рекомендовано

  вченою радою ФЕЛ НТУУ «КПІ»

  Елек-тронний засіб

  навч.

  признач.

  НТУУ «КПІ»,

  2016 р.

  42

  стор.

  В.Г.Губар

  Корнєв Володимир Павлович

  Стаж викладацької роботи: 51 рік

  Корнєв В.П. закінчив електромеханічний факультет новочеркаського політехнічного інституту (НПІ) за спеціальністю «Інформаційно- вимірювальна техніка» у 1971 році. З 1971 по 1979 роки працював асистентом, старшим викладачем і доцентом кафедри АСУ НПІ.

  В 1975 році закінчив аспірантуру, а у 1978 році захистив кандидатську дисертацію. ЇЇ результати були застосовані при розробці автоматизованої системи контролю якості води у р. Москві (АНКОС-ВГ), а В.П.Корнєв у складі співавторів системи отримав медаль ВДНГ СРСР.

  Навчальні дисципліни:

  • ПО 4.1. Методи обробки даних в інформатиці. Частина 1.
  • ПО 10. Мікропроцесорні технології і компоненти радіоелектронної апаратури.
  • ПО 11. Мікропроцесорні технології і компоненти радіоелектронної апаратури. Курсовий проект.
  • ПО 15. Дипломне проектування

            

  Освіта: Новочеркаський політехнічний інститут, 1971 р., спеціальність «Інформаційно-вимірювальна техніка», кваліфікація «Інженер-електрик»

  Науковий ступінь: Кандидат технічних наук, 051306 – «Автоматизовані системи обробки інформації та управління», тема дисертації – «Методика розміщення автоматичних станцій автоматизованої системи контролю якості поверхневих вод»

  Вчене звання: доцент кафедри конструювання електронно-обчислювальної апаратури

  Підвищення кваліфікації:

  • Свідоцтво ПК № 02070921/005561-20 про підвищення кваліфікації в НМК «Інститут післядипломної освіти КПІ ім. Ігоря Сікорського» за програмою – «Сучасні методи забезпечення якості продукції та послуг на базі міжнародних стандартів», термін з 11.11.2019 по 10.02.2020, загальний обсяг 108 годин (3.6 кредити ЄКТС)

             

  Види і результати професійної діяльності: 4, 8, 12, 14, 19

  П.4:

  1. «Основи мікропроцесорної техніки». Елемент дистанційного курсу. Електронні дидактичні демонстраційні матеріали в системі дистанційного навчання КПІ ім. Ігоря Сікорського для студентів спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка», освітня програма "Інформаційно-обчислювальні засоби радіоелектронних систем" /Уклад. В.П. Корнєв, Н.О.Бондаренко. /КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020 р. Рекомендовано Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського", протокол №10 від 18.06.2020р., Сертифікат УІІТО Серія НТП №5431.–27 авт.арк., посилання
  2. Елемент дистанційного курсу «Основи мікропроцесорної техніки. Розділ. Лабораторні роботи» / Укдад. В.П. Корнєв., Н.О. Бондаренко /КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022 р. "Рекомендовано Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського", протокол №6 від 24.06.2022р., Сертифікат УІІТО Серія НМП № 6161, – 6,8 авт.арк., посилання
  3. «Імовірнісні основи обробки даних. Розрахункова робота» [Електронний ресурс] навч. посіб. для здобувачів ступеня бакалавра за освітньою програмою «Інформаційно-обчислювальні засоби радіоелектронних систем» спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка» /КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019; уклад.: Корнєв В.П, Бондаренко Н.О. – Електронні текстові дані (1 файл: 3,86 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019 р., – 77 с. (Гриф “Рекомендовано методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського” Протокол № 7, від 01.04.2019.), посилання
  4. Мікропроцесорні технології і компоненти радіоелектронної апаратури. Дистанційний курс на платформи дистанційного навчання "Сікорський". /КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022; уклад.: Корнєв В.П, Бондаренко Н.О., посилання
  5. Методи обробки даних в інформатиці. Частина 1. Ймовірнісні основи. Дистанційний курс на платформи дистанційного навчання "Сікорський"./КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022; уклад.: Корнєв В.П, Бондаренко Н.О., посилання
  6. Основи мікропроцесорної техніки. Дистанційний курс на платформи дистанційного навчання "Сікорський"./КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022; уклад.: Корнєв В.П, Бондаренко Н.О., посилання
  7. Курсовий проект. Мікропроцесорні технології і компоненти радіоелектронної апаратури. Дистанційний курс на платформи дистанційного навчання "Сікорський” /КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022; уклад.: Корнєв В.П., посилання
  8. «Мікроконтролери на основі процесорів ARM Cortex-m4”. Лекції до курсу «Мікропроцесорні технології і компоненти радіоелектронної апаратури» /Volodymyr Korniev -Канал YouTubeUA Список відтворення (25 відео), посилання (дата звернення 29.12.2022).
  9. «Основи мікропроцесорної техніки». Лекції до курсу / Volodymyr Korniev -Канал YouTubeUA Список відтворення (14 відео), посилання (дата звернення 29.12.2022)
  10. «Методи обробки даних в інформатиці. Ймовірнісні основи» Лекції до курсу/ Volodymyr Korniev -Канал YouTubeUA Список відтворення (12 відео), посилання (дата звернення 29.12.2022)
  11. Дипломне проектування. Робоча програма навчальної дисципліни (силабус). Розробники: к.т.н., доц. Корнєв В.П., к.т.н., доц Кучернюк П.В., ст. викладач Лисенко А.І., ст. викладач Губар В.Г., асс. Абаменко І.О. Ухвалено кафедрою конструювання електронно-обчислювальної апаратури ФЕЛ (протокол № 21 від 29.06.2022 р.). Погоджено Методичною комісією факультету електроніки (протокол №6 від 30.06.2022 р.), посилання

  П.8:

  1. НДДКР «Методи та засоби підвищення стійкості цифрового телебачення до перешкод (Methods and tools for increasing the stability of digital TV to interference)». Державний реєстраційний номер: 0119U101697. Дата реєстрації: 03-05-2019.

  П.12:

  1. Волинко Н.А., Корнєв В.П. Метод і пристрій для вимірювання початкової швидкості польоту кулі / Збірник наукових праць за матеріалами XIV Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми комп’ютерних наук АПКН-2022». - Хмельницький – 2022 р., с.75 – 80, посилання (дод. посилання)
  2. Пономаренко Б. А., Корнєв В.П Технології передачі потоку відео даних в автомобілі. / Сучасний рух науки. XII міжнародна науково-практична інтернет-конференція, Дніпро , 1-2 квітня 2021р. , Т.2. – 512 (Modern Movement of Science. 12th International Scientific and Practical Internet Conference, April 1-2, 2021 р., посилання
  3. Цимбал О.В. Корнєв В.П. Methods of reducing the temperature dependence of voltage references of integrated circuits (Методи зниження температурної залежності джерел опорної напруги інтегральних мікросхем) The International Scientific Periodical Journal "Modern Technology and Innovative Technologies", Issue 11 / Part 3, March 2020 , Published by: Sergeieva & Co Karlsruhe, Germany, c.21-32 ISSN (Online): 2567-5273. DOI: 10.30890/2567-5273.2020-11-01-059, посилання
  4. О. В. Цимбал. В. П. Корнєв Моделювання впливу параметрів основних компонентів джерел опорної напруги на вихідну напругу / Фаховий науковий журнал (категорія Б) «Проблеми інформатизації та управління», Том 1 № 63 (2020). с. 83 – 94
   DOI: посилання
  5. Цимбал О. В., Корнєв В. П. УДК 53.087.92. Електронний блок аналізу для металошукача / Збірник наукових праць за матеріалами XII всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми комп’ютерних наук АПКН-2020». - Хмельницький національний університет, 2020 р., с.333-338, посилання (дод. посилання)
  6. Бондаренко Н., Бондаренко В., Корнєв В., Ткачов А. Бездротові технології Mu-Mimo та техніки покращення передачі сигналів у стандартах 802.11 n/ac/ax Щомісячний спеціалізований журнал «Журнал головного інженера» Видавництво ТОВ «ТЕХ МЕДІА ГРУП» №8. - 2018 р., с. 48 – 54, посилання
  7. 12.6. Ткачов А.К., Бондаренко В.М. Бондаренко Н.О., Корнєв В.П. Передача даних в бездротових мережах стандартів 802.11N/AC/AX за допомогою технологій MU-MIMO та техніки покращення передачі сигналів. //Інженерія програмного забезпечення. Науковий журнал. – Київ: НАУ, 2017. – № 2(30). – С. 31-36. ISSN 2306-6512, посилання

  П.14:

  1. Керівництво студентом (Волинко Назар), який став переможцем I -го етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (спеціальності) «Метод і пристрій для вимірювання швидкості польоту кулі (лист проректора КПІ ім. Ігоря Сікорського № Р/12.01.01/2200.01 /647/2022 від 11.01.2022р.) посилання (дод. посилання)
  2. Керівництво студентом (Волинко Назар), який став переможцем I -го етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (спеціальності) "Інженерія вбудованих систем” (шифр 123) " (лист проректора КПІ ім. Ігоря Сікорського № Р/12.01.01/2200.01/459/2021 від 04.02.2021р.), посилання
  3. Керівництво студентом (Цимбал Олександр), який став переможцем I -го туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у галузі знань (спеціальності) "Комп'ютерна інженерія" (лист проректора КПІ ім. Ігоря Сікорського №0201/96 від 05.02.2020р.), посилання
  4. Керівництво студентом (Цимбал Олександр) який зайняв друге призове місце на IІ етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з "Комп'ютерної інженерії", ХНТУ, м. Хмельницький, 25 травня 2020р., посилання
  5. Член Журі IІ -го туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з спеціальності "Інженерія вбудованих систем”. Харків, Харківський національний університет радіоелектроніки, Дата проведення 29.04.2021р. (Наказ ректора №111 від 09.04.2021р.), посилання
  6. Член Журі IІ -го туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з "Комп'ютерної інженерії" , ХНТУ, м. Хмельницький, 25 травня 2020р. (Розпорядження проректора ХНТУ №41 від 11.05.2020р.), посилання
  7. Керівництво студентами (Буйніч Б.І., Пунов Є. А.), які зайняли третє призове місце на II етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни “Програмування мікропрограмних автоматів та мікроконтролерних систем”, (Лист № - 13/6; Дата: 05.06.2018р.), посилання

  П.19:

  1. Дійсний член громадської організації «Об’єднання студентів та спеціалістів електроніки та зв’язку» з 2 січня 2022 року, посилання

  Spoiler

  З 1980 по 1989 р. Корнєв В.П., працюючи провідним спеціалістом київського НВО ім. С.П.Корольова, приймав участь у розробці перших вітчизняних персональних комп’ютерів серії «Нейрон» та був головним конструктором систем управління технологічними процесами на базі мікро-ЕОМ.

  З 1988 року він працює доцентом на кафедрі КЕОА факультету електроніки.
  Викладає студентам кафедри ряд дисциплін з напрямку комп’ютерної та мікропроцесорної підготовки, керує дипломниками та магістрантами. В.П.Корнєв приймає участь у науково-дослідницької роботі кафедри, а саме - у 2008 – 2009 роках у складі дослідницького колективу по виконанню НДР «Калина -1К» (№29- 6.2/41 тем. плану НДР НТУУ КПІ), у 2011 – 2013 роках був науковим керівником пошукової НДР ( № держ. реєстрації 0111U006954, шифр ФЕЛ 3).

  У 2010 і 2011 роках приймав участь у організації та проведенні у НТУУ «КПІ» «Всеукраїнської відкритої студентської олімпіади з навчальної дисципліни “Програмування мікропрограмних автоматів та мікроконтролерних систем». За цю роботу В.П.Корнєв тричі отримав грамоти та подяки керівництва університету. За роки творчої праці В.П.Корнєв опублікував понад 60 наукових та науково-методичних робіт.

  Методична робота

  Доц. Корневим розроблено 7 навчальних посібників та 19 методичних рекомендацій:

   • Навчальний посібник. Елемент дистанційного курсу «Обчислювальні та мікропроцесорні засоби в електронній апаратурі – ІІІ. Організація ЕОМ, системне програмування їх інтегральних компонент, методи і засоби проектування МПС» (Електронні дидактичні демонстраційні матеріали) в системі дистанційного навчання КПІ ім. Ігоря Сікорського для студентів напряму підготовки 6.050902 «Радіоелектронні апарати» / Автор: В. П. Корнєв – 2017 р. – 169 с., іл. (укр.); Сертифікат УЦДО від 13.06.2017; № 4999
    Режим доступу: http://moodle.ipo.kpi.ua/moodle/course/view.php?id=1297
   • Навчальний посібник. Елемент дистанційного курсу «Обчислювальні та мікропроцесорні засоби в електронній апаратурі – ІІ. Архітектура однокристальних контролерів сімейства MCS51 та проектування електронних апаратів на їх основі» (Електронні дидактичні демонстраційні матеріали) в системі дистанційного навчання НТУУ «КПІ» для студентів напряму підготовки 6.050902 «Радіоелектронні апарати» / Автор: В. П. Корнєв – 2016 р. – 169 с., ил (укр.);
    Сертифікат УЦДО від 23.06.2016; № 4908
    Режим доступу: http://moodle.ipo.kpi.ua/moodle/course/view.php?id=1034
   • Навчальний посібник. Елемент дистанційного курсу  “Імовірнісні основи обробки даних ” (Електронні дидактичні демонстраційні матеріали) в системі дистанційного навчання НТУУ «КПІ» для студентів напряму підготовки 6.050902 «Радіоелектронні апарати» / Автор: В. П. Корнєв – 2016 р. –  329 с., ил (укр., рос.)
    рекомендовано Методичною радою НТУУ «КПІ», НМУ №Е13/14-159, Протокол 10 від 19.06.2014, Сертифікат УЦДО від 23.06.2016; № 4907
    Режим доступу: http://moodle.ipo.kpi.ua/moodle/course/view.php?id=917
   • Навчальний посібник."Імовірнісні основи обробки даних: Основи теорії ймовірнстей та математичної статистики"/авт.Редько І.В., Корнєв В.П., Бондаренко Н.О
    Рекомендовано Методичною радою НТУУ «КПІ», НМУ №Е 10/11 - 33
   • Навчальний посібник "Інформаційні системи і технології в обліку. Система "1С:ПІДПРИЄМСТВО v7.7. /авт. Корнєв В.П., Мельохіна О.П., Лободзинська Т.П., Бондаренко Н.О.
    Рекомендовано Методичною радою НТУУ «КПІ»
    НМУ №Е 10/11 - 50,  протокол № 10 від 10.06.2011
   • Навчальний посібник "Інформатика та обчислювальна техніка. Обробка даних за допомогою електроніх таблиць Microsoft Excel" /авт.Фартушний Р., Корнєв В.П., Бондаренко Н.О.
    рекомендовано Методичною радою НТУУ «КПІ»,2011р.
  • Методичні рекомендації до виконання курсового проекту з дисципліни «Обчислювальні та мікропроцесорні засоби в електронній апаратурі - ІІІ» для студентів напряму підготовки  6.050902 – «Радіоелектронні апарати»/ Уклад.: В.П.Корнєв – К.: НТУУ «КПІ», 2013 р. – 13 с.
   Рекомендовано вченою радою ФЕЛ НТУУ «КПІ»
   Протокол № _02\13 від 25.02.2013 р.
  • Методичні рекомендації до виконання курсового проекту з дисципліни ЗП-09.2 “Системні компоненти сучасних електронно-обчислювальних засобів” для студентів напряму підготовки  6.050902 – «Радіоелектронні апарати»/ Уклад.: В.П.Корнєв – К.: ФЕЛ НТУУ «КПІ», 2015 р.
   Рекомендовано вченою радою ФЕЛ НТУУ «КПІ», протокол № 04/15 від 27.05.2015р.
  • Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічної роботи з кредитного  модулю ЗП-09.2 «Мікропроцесори в радіоелектронній апаратурі» «Архітектура однокристальних контролерів сімейства MCS 51 та проектування ЕА на їх основі» для студентів напряму підготовки 6.050902 – «Радіоелектронні апарати»/ Уклад.: В.П. Корнєв – К.: НТУУ «КПІ», 2014 р. – 8 с.
   Рекомендовано вченою радою ФЕЛ НТУУ «КПІ»
   Протокол № _05/14__ від _26_._05__.2014 р.
  • Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з кредитного  модуля ЗП-09.3 «Обчислювальні та мікропроцесорні засоби в радіоелектронній апаратурі - 3» «Організація ЕОМ, системне програмування їх інтегральних компонент  та методи і засоби проектування МПС» для студентів напряму підготовки 6.050902 – «Радіоелектронні апарати»/ Уклад.: В.П. Корнєв, Н.О.Бондаренко – К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017 р. – 80 с.;
   Рекомендовано вченою радою ФЕЛ НТУУ «КПІ», протокол №05 /17 від 29.05.2017
  • Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з кредитного  модуля ЗП-07.2 «Обчислювальні та мікропроцесорні засоби в електронній апаратурі - ІІ» Архітектура однокристальних контролерів сімейства MCS 51 та проектування ЕА на їх основі для студентів напряму підготовки 6.050902 – «Радіоелектронні апарати»/ Уклад.: В.П. Корнєв, Н.О.Бондаренко , 2015 р. – 151 с.; гриф факультету (інституту); Рекомендовано вченою радою ФЕЛ НТУУ «КПІ», протокол № 04/15 від  17.05.2015
  • Методичні рекомендації по виконанню модульної контрольної роботи з кредитного модуля  ЗП-09.1 “Обчислювальні та мікропроцесорні засоби в електронній апаратурі - 1”«Архітектура та основи програмування універсальних мікропроцесорів і інтегральних компонент МПК сімейства iAPx86» для студентів напряму підготовки 6.050902 «Радіоелектронні апарати» / Уклад.: В.П.Корнєв, Н.О.Бондаренко – 2016 р
   Рекомендовано вченою радою ФЕЛ НТУУ «КПІ», протокол  02/16  від 29.02.2016
  • Методичні рекомендації по виконанню модульних контрольних робіт з кредитного модуля ЗП-09.2 “  Обчислювальні та мікропроцесорні засоби в електронній апаратурі - 2. Архітектура однокристальних мікроконтролерів сімейства MCS 51 та проектування ЕА на їх основі” / Уклад.: В.П. Корнєв, Н.О.Бондаренко – 2016 р. –  19 с.
   Рекомендовано вченою радою ФЕЛ НТУУ «КПІ», протокол  02/16  від 29.02.2016
  • Методичні рекомендації по виконанню модульних контрольних робіт з кредитного модуля ЗП-07.3 “ Обчислювальні та мікропроцесорні засоби в електронній апаратурі - 3” „ Організація ЕОМ, системне програмування їх інтегра-льних компонент та методи і засоби проектування МПС ” для студентів напря-му підготовки 6.050902 «Радіоелектронні апарати» / Уклад.: В.П. Корнєв, Н.О.Бондаренко – 2014 р. –  24 с.; Рекомендовано вченою радою ФЕЛ НТУУ «КПІ», протокол  05/14 від 26.05.2014
  • Методичні рекомендації по виконанню модульної контрольної роботи з кре-дитного модуля дисципліни “ Імовірнісні основи обробки даних ” для студентів напряму підготовки 6.050902 «Радіоелектронні апарати» / Ук-лад.: В. П. Корнєв, Н.О.Бондаренко – 2014 р. –  34 с. ;
   Рекомендовано вченою радою ФЕЛ НТУУ «КПІ», протокол  05/14 від 26.05.2014
  • Методичні рекомендації по виконанню комплексних контрольних робіт з кре-дитного модуля ЗП-09.1 “ Системні компоненти сучасних електронно-обчислювальних засобів ” "Організація ЕОМ, системне програ-мування їх інтегральних компонент  та методи і засоби проектування МПС ” для студентів спеціальності (напряму підготовки) 6.050902 «Радіоелектронні апарати» / Уклад.: В. П. Корнєв – К.: ФЕЛ НТУУ «КПІ», 2015 р.–28 с.
   Рекомендовано вченою радою ФЕЛ НТУУ «КПІ», протокол № 04/15 від  17.05.2015
  • Методичні рекомендації по виконанню комплексних контрольних робіт з (кредитного модуля) дисципліни  “Імовірнісні основи обробки даних ”.
   Рекомендовано вченою радою ФЕЛ НТУУ «КПІ», протокол № _02\13 від 25.02.2013 р.
  • Методичні рекомендації по виконанню комплексних контрольних робіт з кредитного модуля ЗП-07.1 “ Обчислювальні та мікропроцесорні засоби  в електронній апаратурі - 1". Рекомендовано вченою радою ФЕЛ НТУУ «КПІ»,протокол № 02\13 від 25.02.2013 р.
  • Методичні рекомендації по виконанню комплексних контрольних робіт з кредитного модуля ЗП-07.2“Обчислювальні та мікропроцесорні засоби в електронній апаратурі - 2”. Рекомендовано вченою радою ФЕЛ НТУУ «КПІ», протокол № 02\13 від 25.02.2013 р.
  • Методичні рекомендації по виконанню комплексних контрольних робіт з кредитного модуля ЗП-07.3 “ Обчислювальні та мікропроцесорні засоби в електронній апаратурі - 3”. Рекомендовано вченою радою ФЕЛ НТУУ «КПІ»
   Протокол № _02\13 від 25.02.2013 р.
  • В.Корнев, В.Николайчук. Учебное пособие в 4-х частях. Часть ІІІ.Обработка информации с помощью электронных таблиц Microsoft Excel (Лекции и практикум) /К.:ПП "Графика",- 2015,- 270с. (2-е издание)
  • Навчальний посібник.Інформатика та комп'ютерна техніка (ч. ІІ) Ведення ділової документації Microsoft Word.  Укл. Корнєв И.П., Ніколайчук В.Й./К.: НАУ, 2002, 128c.
  • Информатика и компьютерная техника. (час т ь 3) Обработка информации с помощью электронных таблиц Microsoft Excel /К.: Видавництво НАУ, 2007 , 268 c . – ил.
  • Информационные системы и технологии в учете. Учебно-методическое пособие в трех частях. Часть ІІ : Система Парус–Предприятие. /К.: Видавництво НАУ, 2004, 107с .
  • Информационные системы и технологии в учете . Учебно-методическое пособие в трех частях. Ч асть 3 : Система 1С:Пред - приятие. /К.: Видавництво НАУ, 2006, 185с .
  • Методические указания к лабораторным работам по курсу «ЭВМ и микроЭВМ»/К. КПИ, 1992. – 116с

  Кучернюк Павло Валентинович

  Стаж викладацької роботи: 37 років

  Працює на кафедрі з 1985 р.

  Народився 1962 року. Закінчив факультет електронної техніки  Київського політехнічного інституту в 1985 році за спеціальністю «напівпровідники   та   діелектрики».  З   1987   по 1990 рр. навчався в аспірантурі КПІ. В 1991 році захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю «твердотільна електроніка та мікроелектроніка».  Працював стажером-дослідником, науковим співробітником, старшим викладачем, доцентом.

  Навчальні дисципліни:

  • Основи теорії телекомунікацій і радіотехніки. Частина 1
  • Основи теорії телекомунікацій і радіотехніки. Частина 2

             

  Освіта: Київський політехнічний інститут, 1985 р., спеціальність – «Напівпровідники і діелектрики», кваліфікація – «інженер електронної техніки»

  Науковий ступінь: Кандидат технічних наук, 05.27.01 «Твердотільна електроніка, мікроелектроніка»», Тема дисертації: «Розробка адаптивних фізико-топологічних моделей біполярних транзисторних структур»

  Вчене звання: Доцент кафедри конструювання та виробництва електронно-обчислювальної апаратури

  Підвищення кваліфікації:

  • Свідоцтво ПК № 02070921/005564-20 про підвищення кваліфікації в НМК «Інститут післядипломної освіти» КПІ ім. Ігоря Сікорського за програмою «Сучасні методи забезпечення якості продукції та послуг на базі міжнародних стандартів», термін: з 11.11.2019 по 10.02.2020, загальний обсяг 108 годин (3.6 кредити ЄКТС)

              

  Види і результати професійної діяльності: 3, 4, 8, 20

  П.3:

  1. Технології моніторингу та трафік-інжинірингу в телекомунікаційних мережах [Електронний ресурс] : підручник для студ. спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка» / П. В. Кучернюк; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові данні (1 файл: 5,2 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – 257 с. 9,74 авт. арк.
   Гриф надано Вченою радою КПІ ім. Ігоря Сікорського (протокол № 3 від 15.03.2021 р.), посилання

  П.4:

  1. Технології останньої милі: Текст лекцій з дисципліни «Комп’ютерні мережі та засоби телекомунікацій» [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка», спеціалізації «Інформаційно-обчислювальні засоби радіоелектронних систем»/ П. В. Кучернюк; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові данні (1 файл: 2,73 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 124 с.
   Гриф надано Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського (протокол № 7 від 01.04.2019 р.) за поданням Вченої ради факультету електроніки (протокол №02/2019 від 25.02.2019 р.), посилання
  2. Основи теорії телекомунікацій: Текст лекцій з дисципліни «Основи теорії телекомунікацій і радіотехніки» [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка», освітньої програми «Інформаційно-обчислювальні засоби радіоелектронних систем»/ КПІ ім. Ігоря Сікорського; уклад.: П. В. Кучернюк. – Електронні текстові данні (1 файл: 4,19 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. – 290 с.
   Гриф надано Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського (протокол № 10 від 18.06.2020 р.) за поданням Вченої ради Факультету електроніки (протокол № 05/2020 від 25.05.2020 р.), посилання
  3. Основи теорії телекомунікацій та радіотехніки. Частина 1. Лабораторний практикум : навч. посіб. для здобувачів ступеня бакалавра за освітньою програмою «Інформаційно–обчислювальні засоби радіоелектронних систем» спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка»/ уклад.: П. В. Кучернюк. Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. 77 с. Гриф надано Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського (протокол № 6 від 24.06.2022 р.) за поданням Вченої ради Факультету електроніки (протокол № 5/22 від 31.05.2022 р.), посилання
  4. Основи теорії телекомунікацій та радіотехніки. Частина 2. Лабораторний практикум : навч. посіб. для здобувачів ступеня бакалавра за освітньою програмою «Інформаційно–обчислювальні засоби радіоелектронних систем» спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка»/ уклад.: П. В. Кучернюк. Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. 125 с. Гриф надано Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського (протокол № 6 від 24.06.2022 р.) за поданням Вченої ради Факультету електроніки (протокол № 5/22 від 31.05.2022 р.), посилання

  П.8:

  1. Рецензент. Науково-технічний журнал «Мікросистеми, Електроніка та Акустика», посилання
  2. Госпдоговір № 1-ЦІ/18 від 16.01.2018 «Розвиток та супроводження інформаційно-телекомунікаційних систем університету». Термін виконання: 16.01.2018-31.12.2022. Замовник - КПІ ім. Ігоря Сікорського. Керівник договору – Кучернюк П.В.

  П.20:

  1. КПІ ім. Ігоря Сікорського. Центр телекомунікацій «КПІ-ТЕЛЕКОМ», начальник відділу адміністрування телекомунікаційних та інформаційних систем

  Spoiler

  В 1995 році отримав вчене звання доцента. Був керівником 6 науково-дослідних робіт, працював над питаннями математичного моделювання напівпровідникових приладів і проектування аналогових ІМС. Зараз наукові інтереси пов’язані з інформаційними та телекомунікаційними технологіями.  Викладає ряд дисциплін інформаційно-телекомунікаційного напрямку студентам кафедри («Основи теорії телекомунікаційних систем», «Комп’ютерні мережі та засоби телекомунікацій», «Технології та засоби керування в інформаційних мережах»), керує дипломниками та магістрантами. За особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів для телекомунікаційної галузі нагороджений у 2002 році Почесною грамотою Державного комітету зв’язку та інформатизації України. Є керівником проектної групи та гарантом освітніх програм «Інформаційно-обчислювальні засоби радіоелектронних систем» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю «Телекомунікації та радіотехніка».

  З 2001 року приймає активну участь у розбудові корпоративної телекомунікаційної мережі університету. Є одним з авторів концепції розвитку інтегрованої  інформаційної мережі університету і, як начальник відділу адміністрування  телекомунікаційних та інформаційних систем науково-технічного об’єднання «КПІ-Телеком», безпосередньо керує проектами по реалізації даної концепції.

  Напрямки науково-інженерної діяльності: інтелектуальні інформаційні мережі, методологія побудови мультисервісних інформаційних мереж, інтелектуальні системи керування та моніторингу в мультисервісних мережах. Має понад 60 науково-методичних праць та публікацій у різних виданнях.

  Під його керівництвом магістри провели наукові дослідження та захистили магістерські дисертації по таким тематикам:

  - 2002 р.

  А. Васильєва «Інформаційні та телекомунікаційні технології в електронній комерції»

  О. Петрищева «Інформаційні та телекомунікаційні технології в банківських системах»

  - 2003 р.

  Д. Шейкін «Маршрутизація в мультисервісних мережах»

  Є. Кузін «Бездротові мережі передачі даних»

  -2004 р.

  О. Губар «Високошвидкісні технології передачі даних»

  А. Хлонь «Інтелектуальні інформаційні мережі»

  -2005 р.

  Е. Мельник «Мультисервісні інформаційні мережі»

  - 2006 р.

  В. Степанов «Бездротові технології передачі даних»

  О. Олійник «Алгоритми і протоколи маршрутизації в інформаційних мережах»

  - 2007 р.

  Р. Шуляківський «Моніторинг в інформаційних мережах»

  М. Антоненко «Система аналізу і обробки поштового потоку»

  В. Матвійко «Забезпечення інформаційної безпеки в комп'ютерних мережах»

  -2008 р.

  Н. Стеченко «Інтелектуальна система керування інформаційними мережами»

  Публікації за темою магістерської дисертації.

  Кучернюк П.В., Стеченко Н.В. Архитектура интеллектуальной системы управления информационными сетями //Электроника и связь. – 2009. -  № 1.

  К. Сушко «Система обробки поштового потоку»

  Публікації за темою магістерської дисертації.

  Кучернюк П.В., Сушко К.В. Методы обработки и фильтрации нежелательных сообщений электронной почты //Электроника и связь. – 2009. -  № 1.

  - 2009 р.

  А. Морський «Якість обслуговування в мультисервісних інформаційних мережах»

  Публікації за темою магістерської дисертації.

  Кучернюк П.В., Морской А.В. Обеспечение качества обслуживания в мультисервисных
  информационных сетях
  // IІ міжнародна науково-технічна конференція молодих вчених «Електроніка-2009»: зб. ст. – Київ, 2009.

  - 2013 р.

  В. Андрюшкін «Система керування приладами УФ-дезинфекції»

  Публікації за темою магістерської дисертації.

  Андрюшкін В.М. Driver controls for UV lamps// Міжнародна науково-технічна конференція молодих вчених «Inovation in Science and technology»: зб. праць. – 2010.

  Андрюшкін В.М. Блок управления УФ-лампами устройств для дезинвекции//

  IV міжнародна науково-технічна конференція молодих вчених «Електроніка-2011»: зб. ст. – Київ, 2011.

  Андрюшкін В.М. Система управления УФ-источниками на базе микросхемы IRS 2573D //VI міжнародна науково-технічна конференція молодих вчених «Електроніка-2013»: зб. ст. – Київ, 2013.

  2014 р.

  Д. Бєлоус «Забезпечення інформаційної безпеки в хмарних сховищах даних»

  Публікації за темою магістерської дисертації.

  Бєлоус Д.І., Кучернюк П.В. Забезпечення інформаційної безпеки в хмарних сховищах даних // Інфрматика, математика, автоматика. - ІМА::2014. – Матеріали та програма науково-технічної конференції. – 2014.

  Бєлоус Д.І. Побудова захищенного   хмарного сховища даних // VІI міжнародна науково-технічна конференція молодих вчених «Електроніка-2014», збірник статей. – 2014.

  Бєлоус Д.І. Забезпечення інфомаційної безпеки в хмарних сховищах // Системний аналiз та iнформацiйнi технологiї: матерiали 16-ї Мiжнародної науково-технiчної конференцiї SAIT 2014. – 2014.

  Я. Савченко «Методи і алгоритми маршрутизації у мобільних ad hoc мережах»

  Публікації за темою магістерської дисертації.

  Савченко Я.М. Порівняльний аналіз алгоритмів маршрутизації у мобільних мережах MANET для передачі голосових даних // VІI міжнародна науково-технічна конференція молодих вчених «Електроніка-2014», збірник статей. – 2014.

  Савченко Я.М. Порівняльний аналіз алгоритмів маршрутизації у MANET // Системний аналiз та iнформацiйнi технологiї: матерiали 16-ї Мiжнародної науково-технiчної конференцiї SAIT 2014. – 2014.

  - 2016 р.

  А. Довгаль «Методи і технології захисту інформації в корпоративних мережах»

  Публікації за темою магістерської дисертації.

  Довгаль А.О. Класифікація загроз безпеки в інформаційній мережі //Збірник статей. ІХ міжнародна науково-технічна конференція молодих вчених “Електроніка-2016”(ELCONF-2016), 13-15 квітня 2016 р., НТУУ «КПІ», м. Київ. – 2016.

  Довгаль А.О. Побудова моделі загроз інформаційній безпеці мережі за допомогою регресіного аналізу // Збірник тез доповідей. Всеукраїнська інтернет-конференція «Сучасні методи, інформаційне та програмне забезпечення систем управління організаційно-технологічними комплексами», 11 травня 2016р., Луцький НТУ, м. Луцьк. – 2016.

  Кучернюк П.В.,Довгаль А.О. Модель загроз безпеки в інформаційно-комунікаційних системах на основі регресійного аналізу //Електроніка та зв’язок, Том 22, № 2(97),  2017, С. 79-84

  Б. Дикуха  «Методи покращення розпізнавання образів на цифрових зображеннях»

  Публікації за темою магістерської дисертації.

  Дикуха Б.О. Метод покращення якості виявлення нахилених облич на зашумлених зображеннях //Збірник статей. ІХ міжнародна науково-технічна конференція молодих вчених “Електроніка-2016”(ELCONF-2016), 13-15 квітня 2016 р., НТУУ «КПІ», м. Київ. – 2016

  Дикуха Б.О. Метод запобігання повторного знаходження обличчя у системах виявлення облич//Збірник тез доповідей. Міжнародна науково-практична конференції «Інформаційна безпека та комп’ютерні технології», м. Кіровоград, 24-25 березня 2016 р. – 2016.

  - 2017 р.

  Т. Ходнєв «Методи підвищення ефективності неінвазивних нейроінтерфейсів»

  Публікації за темою магістерської дисертації.

  Ходнєв Т.А., Ткаченко М.С. Повышение эффективности нейроинтерфейсов потребительского уровня //Збірник статей. ІХ міжнародна науково-технічна конференція молодих вчених “Електроніка-2016”(ELCONF-2016), 13-15 квітня 2016 р., НТУУ «КПІ», м. Київ. – 2016.

  Ходнєв Т. А. Модель для оцінки інтегральної ефективності неінвазивних нейроінтерфейсів// Збірник статей. Х міжнародна науково-технічна конференція молодих вчених “Електроніка-2017”(ELCONF-2017), 25-27 квітня 2017 р., КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ. – 2017.

  О. Кулак «Методи побудови та оптимізації бездротових мереж доступу»

  Публікації за темою магістерської дисертації.

  Кулак О.В. Порівняння сучасних стандартів бездротових мереж доступу //Збірник статей. ІХ міжнародна науково-технічна конференція молодих вчених “Електроніка-2016”(ELCONF-2016), 13-15 квітня 2016 р., НТУУ «КПІ», м. Київ. – 2016.

  Кулак О.В. Математична модель для оптимізації розміщення точок доступу технології Wi-Fi//Збірник статей. Х міжнародна науково-технічна конференція молодих вчених “Електроніка-2017”(ELCONF-2017), 25-27 квітня 2017 р., КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ. – 2017.

  - 2018 р.

  Ю. Бондаренко «Методи виділення інформаційної складової цифрового сигналу»

  Публікації за темою магістерської дисертації.

  Бондаренко Ю.О. Реалізація MIPS ядра на ПЛІС//Збірник статей. ІХ міжнародна науково-технічна конференція молодих вчених “Електроніка-2016”(ELCONF-2016), 13-15 квітня 2016 р., НТУУ «КПІ», м. Київ. – 2016.

  Бондаренко Ю.О. Методи корекції сигналу в системах розпізнавання мовлення// Збірник статей. ХІ Міжнародна науково-технічна конференція молодих вчених «Електроніка-2018». Київ, КПІ ім. Ігоря Сікорського, 24-26 квітня 2018.

  Бондаренко Ю.О. Класифікація методів корекції сигналу для систем автоматичного розпізнавання мовлення// Збірник тез доповідей. Друга міжнародна науково-технічна конференція «Комп’ютерні та інформаційні системи і технології» (“Computer and informational systems and technologies”). Харків, ХНУРЕ, 18-19 квітня 2018р.

  Бондаренко Ю.О. Використання нейронних мереж для придушення реверберації та шуму// Збірник тез доповідей. Друга міжнародна науково-технічна конференція «Комп’ютерні та інформаційні системи і технології» (“Computer and informational systems and technologies”). Харків, ХНУРЕ, 18-19 квітня 2018 р.

  Д. Орлов «Методи обробки зображень для  розпізнавання сигналів світлофора»

  Публікації за темою магістерської дисертації.

  Орлов Д. А.  Алгоритм распознавания сигналов светофора // Збірник статей. ХІ Міжнародна науково-технічна конференція молодих вчених «Електроніка-2018». Київ, КПІ ім. Ігоря Сікорського, 24-26 квітня 2018.

  Орлов Д. А. Сравнительный анализ некоторых алгоритмов отслеживания движения транспортного средства по видеоизображению// Збірник тез доповідей. Друга міжнародна науково-технічна конференція «Комп’ютерні та інформаційні системи і технології» (“Computer and informational systems and technologies”). Харків, ХНУРЕ, 18-19 квітня 2018 р.

  В. Ланевський «Методи виявлення вторгнень в інформаційну систему на прикладному рівні»

  Публікації за темою магістерської дисертації.

  Ланевський В.Є. Методи неконтрольованого машинного навчання як засіб детекції мережевих вторгнень// Збірник статей. ХІ Міжнародна науково-технічна конференція молодих вчених «Електроніка-2018». Київ, КПІ ім. Ігоря Сікорського, 24-26 квітня 2018.

  Ланевський В.Є. Методи контрольованого машинного навчання при виявлення мережевих вторгнень // Збірник тез доповідей. Друга міжнародна науково-технічна конференція «Комп’ютерні та інформаційні системи і технології» (“Computer and informational systems and technologies”). Харків, ХНУРЕ, 18-19 квітня 2018 р.

  А. Білогай «Технологія віддаленого налаштування мікроконтролерних систем»

   Навчальні посібники.

  Кучернюк. П. В. Основи побудови інформаційних мереж [Електронний ресурс] : навчальний посібник для студентів спеціальності «Радіоелектронні апарати та засоби» / П. В. Кучернюк ; НТУУ «КПІ». – Електронні текстові дані (1 файл: 3,54 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2014. – 269 с. – Назва з екрана. – Режим доступу: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/8071.

  Начальний посібник з дисципліни «Основи побудови інформаційних мереж» призначений для студентів спеціальності 7.05090201, 8.05090201 «Радіоелектронні апарати та засоби» і знайомить із  сучасними методами і технічними засобами для побудови ефективних інформаційно-обчислювальних мереж. У посібнику докладно розглянуто базові методи та підходи до побудови  систем передачі даних, особливості представлення даних в інформаційних каналах, особливості різних типів фізичних середовищ передачі даних та їх основні характеристики, різні типи мережних топологій, модель мережної архітектури, базові методи передачі даних, які покладено в основу побудови різних протоколів канального рівня, особливості архітектури та протоколів локальних мереж, особливості протоколів стеку TCP/IP, протоколу IPv6, системи доменних імен, питання  маршрутизації.

              Матеріали навчального посібника можуть використовуватись як безпосередньо у теоретичному курсі, так і для самостійної роботи студентів і підготовки до лабораторних робіт.

  Кучернюк, П. В. Комп’ютерні мережі [Електронне видання] : навчальний посібник з дисципліни «Комп’ютерні мережі та засоби телекомунікації» для студентів спеціальності 7.05090201, 8.05090201 «Радіоелектронні апарати та засоби» / П. В. Кучернюк ; НТУУ «КПІ». – Електронні текстові данні (1 файл: 8,29 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2015. – 238 с. – Назва з екрана. – Режим доступу: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/12042.

  Начальний посібник з дисципліни «Комп’ютерні мережі та засоби телекомунікацій» (розділ ««Комп’ютерні мережі»)  містить матеріали, які використовуються як безпосередньо у теоретичному курсі, так і матеріали для самостійної роботи студентів, підготовки до лабораторних робіт, виконання курсового проекту. Ці матеріали поділено на п’ять розділів. У першому розділі посібника розглянуто особливості реалізації технологій, які використовуються у локальних обчислювальних мережах. У другому розділі посібника розглянуто особливості різних типів апаратних засобів комп’ютерних мереж та засобів міжмережної взаємодії. Третій розділ посібника знайомить студентів із засобами підвищення надійності зберігання і обробки інформації в мережах. У четвертому розділі посібника розглянуто різні типи засобів підвищення інформаційної безпеки в мережах. У п’ятому розділі наведено методику проектування комп’ютерних мереж, яка базується на матеріалах інших розділів навчального посібника.

  Навчальний посібник призначений для студентів радіоелектронних та телекомунікаційних спеціальностей, інженерно-технічних спеціалістів та аспірантів.

  Публікації у фахових наукових виданнях за останні 5 років

  1. Кучернюк П.В., Павлов Л.Н. Схемотехника сверхнизковольтного перемножителя сигналов// Електроніка та зв’язок, Том 20, № 6(89), 2015, С. 11-15

  Розглянуто умови переходу від умов роботи традиційного диференціального каскаду, побудованого на МОП-транзисторах до умов сверхнізьковольтного режиму роботи. Досліджено особливості схемотехніки перемножувача сигналів, що становить основу програмованого фільтру-корелятору. Розглянуто основні джерела помилки перемноження і зроблена аналітична оцінка їх величини. Досліджено умови вихідного перетворення сигналу - продукту перемноження. Наведено практичні схеми перетворювачів вихідного сигналу.

  1. Кучернюк П.В., Павлов Л.Н. Оптимизация ядра перемножителя сигналов// Електроніка та зв’язок, Том 21, № 1(90), 2016, С. 11-17

  Запропоновано критерій оптимальності ядра перемножувача сигналів, що враховує амплітуду вихідного сигналу і обмеження на параметри компонентів та рівень постійної складової. Визначено аргументи на основі аналізу чутливості компонентів схеми. Проведено порівняння швидкості збіжності пошуку оптимальної точки методом найшвидшого спуску і методом покоординатного спуску. Зроблений вибір на користь останнього.

  1. Кучернюк П.В., Довгаль А.О. Модель загроз безпеки в інформаційно-комунікаційних системах на основі регресійного аналізу //Електроніка та зв’язок, Том 22, № 2(97), 2017, С. 79-84

  Засобами регресійного аналізу з використанням багаторівневої класифікації загроз, яка базується на моделі OSI, розроблена математична модель загроз безпеці інформаційно-комунікаційних систем. Розглянута постановка задачі та показано, як з теоретичної моделі отримати апроксимаційне рівняння регресії, яке може бути використано для подальшого прогнозування впливу можливих атак на стан мережі. Запропонована формалізована процедура розрахунку коефіцієнтів регресії та на прикладі загроз фізичного рівня проілюстрована можливість застосування математичної моделі.  Модель може бути використана для багаторівневого аналізу впливу можливих загроз на стан інформаційно-комунікаційних систем, визначення найбільш критичних загроз та прийняття рішень  щодо створення систем захисту інформації у мережах різного призначення.

  1. Кучернюк П. В. Методи і технології захисту комп’ютерних мереж
   (фізичний та канальний рівні) /П.В. Кучернюк //Мікросистеми, Електроніка та Акустика. - 2018. - Том 22, № 6(101). - С 64-70

  Розглянуто найбільш поширені рішення, які підтримуються виробниками обладнання для комп’ютерних мереж (комутатори 2-го та 3-го рівнів, маршрутизатори), реалізовані у операційних системах та протоколах і можуть бути використані при розробці та реалізації комплексних систем захисту корпоративних мереж. Стаття є першою з циклу статей, присвячених аналізу методів і технологій захисту. Наведено типові загрози комп’ютерним мережам фізичного та канального рівнів моделі OSI та проведено аналіз особливостей методів і технологій захисту. Результати аналізу можуть бути використані для прийняття обґрунтованих рішень щодо вибору методів захисту для мереж різного призначення та з різними вимогами щодо захисту інформації.

  1. Кучернюк П. В. Методи і технології захисту комп’ютерних мереж
   (мережний, транспортний та прикладний рівні) /П.В. Кучернюк //Мікросистеми, Електроніка та Акустика. - 2018. - Том 23, № 1. - с. 52-58

  Розглянуто найбільш поширені рішення, які підтримуються виробниками обладнання для комп’ютерних мереж (комутатори 2-го та 3-го рівнів, маршрутизатори), реалізовані у операційних системах та протоколах і можуть бути використані при розробці та реалізації комплексних систем захисту корпоративних мереж. Стаття є другою з циклу статей, присвячених аналізу методів і технологій захисту. Наведено типові загрози комп’ютерним мережам мережевого, транспортного і прикладного рівнів моделі OSI та проведено аналіз особливостей методів і технологій захисту. Результати аналізу можуть бути використані для прийняття обґрунтованих рішень щодо вибору методів захисту для мереж різного призначення та з різними вимогами щодо захисту інформації. Налаштування відповідного функціоналу на мережевому обладнанні дозволить здійснювати контроль відповідності політиці мережевої безпеки та реалізовувати захист максимально близько до можливого джерела порушень.

  Лебедев Денис Юрійович

  Стаж викладацької роботи: 16 років

  Лебедев Денис Юрійович, 2004 року закінчив Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» за спеціальністю „Прилади точної механіки”. Кваліфікація за дипломом - магістр з приладобудування.Кандидат технічних наук з 2011 року.

  Навчальні дисципліни:

  • ЗО 14. Вступ до спеціальності
  • ЗО 16.1. Інформатика. Частина 1
  • ЗО 21. Цифрове оброблення сигналів
  • ПО 14 Переддипломна практика

  Освіта: Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», 2004 р., спеціальність – «Прилади точної механіки», кваліфікація – магістр з приладобудування.

  Науковий ступінь: Кандидат технічних наук, 05.11.17 «Біологічні та медичні прилади і системи», Тема дисертації: «Мікрокомпютерні засоби слухового скринінгу новонароджених на основі методів педіатричної аудіометрії та реєстрації отоакустичної емісії».

  Вчене звання: Доцент кафедри конструювання електронно-обчислювальної апаратури

  Підвищення кваліфікації:

  • Сертифікат НАЗК 2023 - Лебедев Д.Ю.
  • Свідоцтво ПК № 02070921/005565-20 про підвищення кваліфікації в Інституті післядипломної освіти КПІ ім. Ігоря Сікорського за програмою “Сучасні методи забезпечення якості продукції та послуг на базі міжнародних стандартів”, термін: з 11.11.2019 по 10.02.2020, загальний обсяг 108 годин (3.6 кредити ЄКТС)
  • Сертифікат №1258 про підвищення кваліфікації в International Historical Biographical Institute за програмою “Outstanding Personalities: Studying Experience and Professional Achievements for Forming a Successful Personality and Transforming of the World”, термін: з 25.06.2021 по 16.08.2021, загальний обсяг 180 годин (6 кредити ЄКТС)
  • Сертифікат №1406 про підвищення кваліфікації в Держенергоефективність МЕК України за програмою “Промисловий енергоаудит”, термін: з 14.06.2021 по 18.06.2021, загальний обсяг 44 годин (1.46 кредити ЄКТС)

  Види і результати професійної діяльності: 1, 4, 8, 10, 12, 14, 19

  П.1:

  1. Павлов Л.М., Лебедев Д.Ю. Температурная стабильность сверхнизковольтного перемножителя сигналов. Visnyk NTUU KPI Seriia – Radiotekhnika Radioaparatobuduvannia, 2017, Iss. 69, pp. 49–55; Наукометричні БД:Web of Sciense DOI: посилання
  2. Кужильний О.В., Лебедев Д.Ю. GSM-сигналізація на базі датчику руху // Проблеми інформатизації та управління. - Київ, 2017. № 4 (60). – С. 46-50, посилання 
  3. Бодак Є.Є., Лебедев Д.Ю. Розробка системи контролю енергоспоживання для відновлюваних джерел енергії // Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського, Серія: Технічні науки. Том 33 (72). № 4, 2022, с. 21-26, посилання (дод. посилання)
  4. Лихошерстов Д.О., Лебедев Д.Ю. Аналіз сучасних систем розпізнавання дактильної-жестової мови для систем сурдоперекладу // Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського, Серія: Технічні науки. Том 32 (71) № 6, 2021., с. 44-48. DOI: посилання (дод. посилання)
  5. Филь М. С., Лебедев Д. Ю., Павлов Л. Н. Повышение стойкости цифрового телевидения к помехам.// Мікросистеми, електроніка та акустика, 2019, vol. 24, no. 5 - DOI: посилання
  6. Лисенко О.І., Мірошніченко А.П., Лебедев Д.Ю. Управління безпекою на основі оцінювання ризику // Стандартизація, сертифікація, якість. – К.: ДП «УкрНДНЦ», 2020. - №3 (121). – с. 76-92. (фахове до 12.03.2020) посилання

  П.4:

  1. Цифрове оброблення сигналів-2: Курсова робота [Електронний ресурс] :Електронне мережне навчальне видання для студ. спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка», освітньої програми «Інформаційно-обчислювальні засоби електронних систем» / КПІ ім. Ігоря Сікорського; уклад.: Д.Ю. Лебедев, О. М. Лисенко, О.І. Антонюк. – Електронні текстові дані (1 файл: 0,583 Мбайт). – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. – 26 с. Гриф надано Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського (протокол №2 від 01.10.2020р.) за поданням Вченої ради ФЕЛ № 02/2020 від 24.02.2020р, посилання
  2. Мова опису апаратури Verilog: [Електронний ресурс]: навч. посіб. для студ. спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка», спеціалізації «Інформаційно-обчислювальні засоби електронних систем» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: О. І. Антонюк, Д. Ю. Лебедев. – Електронні текстові дані (1 файл, 2,657Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 59 с. Гриф надано Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського”, Протокол № 05/2018, 21.05.2018, посилання
  3. Проєктування систем на кристалі. Лабораторний практикум [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка», спеціалізації «Інформаційно-обчислювальні засоби електронних систем» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; Уклад. : О. І. Антонюк, Д. Ю. Лебедев. – Електронні текстові дані (1 файл: 9.55 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. – 89 с. Гриф надано Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського (протокол No 6 від 24.06.2022 р.) за поданням Вченої ради Факультету електроніки (протокол No 5/22 від 31.05.2022 р.). Реєстр. номер 21/22‐850, посилання 
  4. Переддипломна практика (силабус). Розробник: к.т.н., доц. Лебедев Д.Ю. Ухвалено кафедрою конструювання електронно-обчислювальної апарвтури ФЕЛ (протокол № 6 від 13.04.2022 р.). Погоджено Методичною комісією факультету електроніки (протокол № 04/22 від 30.06.2022 р.), посилання

  П.8:

  1. Ініціативна НДР. “Система розпізнавання дактильно-жестової мови для сурдопереклада з елементами звукового контролю.” Реєстраційний номер - 0121U110551. Дата реєстр. 14-04-2021, посилання

  П.10:

  1. Участь у освітньому проекті в Instytut Kształcenia Menadżerów Jakości, Kraków, Poland з 2016 по 2022 рік, посилання

  П.12:

  1. Pavlov L., Lebedev D., Fil M. Reducing the influence of interference in DVB-C and IPTV – “2020 IEEE 40th International Conference on Electronics and Nanotechnology (ELNANO)”, 2020, April, p. 869-873. Наукометричні БД: SCOPUS. DOI: 10.1109/ELNANO50318.2020
  2. .Leonid Pavlov and Denys Lebedev. Reference voltage source optimization /Proceedings of IEEE 41th International Conference on Electronics and Nanotechnology, - pp. 584-589. - 2022, посилання
  3. Лебедев Д.Ю. Лисенко О.І. Найефективніші методи статистичного аналізу в управлінні якістю, які може застосовувати кожен. // Щомісячний спеціалізований журнал «Управління якістю» № 6, 2018, ст.54-71, посилання
  4. Лисенко О.І, Лебедев Д.Ю. Як упровадити життєздатний менеджмент професійної безпеки відповідно до вимог ISO 45001:2018? // Щомісячний спеціалізований журнал «Управління якістю» № 11, 2018, ст.60-69, посилання
  5. Лисенко О.І, Дебедев Д.Ю. ISO 45001:2018: визначаємо межі та політику системи менеджменту охорони здоров’я і безпеки праці. // Щомісячний спеціалізований журнал «Управління якістю» № 12, 2018, стор.66-71, посилання
  6. Шевченко І.О., Варфоломеев А.Ю., Лебедев Д.Ю. Визначення розташування об’єктів у просторі. // Друга міжнародна науково-технічна конференція «Комп’ютерні та інформаційні системи і технології». Харків: ХНУРЕ. 2018, посилання
  7. Лихошерстов Д.О., Лебедев Д.Ю.. АНАЛІЗ СУЧАСНИХ СИСТЕМ РОЗПІЗНАВАННЯ ДАКТИЛЬНОЇ-ЖЕСТОВОЇ МОВИ ДЛЯ СИСТЕМИ СУРДОПЕРЕКЛАДУ // Актуальні проблеми сучасної науки: матеріали ІV Міжнародної науково- практичної конференції м. Київ, 15-16 вересня 2021 року. – Київ: МЦНіД, 2021. – 56 с, посилання
  8. Лисенко О.І, Лебедев Д.Ю. Ключ до успіху: інтеграція систем менеджменту – ефективний спосіб управління і умовах зростаючої конкуренції. // Щомісячний спеціалізований журнал «Управління якістю» № 9, 2018, стор.52-65, посилання
  9. Лисенко О.І., Лебедев Д.Ю. Організація роботи в умовах пандемії COVID-19 за ISO 45005:2020 // Щомісячний спеціалізований журнал «Управління якістю» № 11, 2021 - с. 20-29, посилання

  П.14:

  1. Керівництво постійно діючою проблемною групою - Lego Mindstorms (LampaKids) у навчально-науковій лабораторії мікроелектроніки, робототехніки та телекомунікацій (ауд. 125-12), факультет електроніки, КПІ ім. Ігоря Сікорського. Проведено курс занять зі школярами у період з 2020 по 2021р, посилання (дод. посилання)

  П.19:

  1. Член IEEE. Квиток № 98253884, посилання

  Spoiler

  Захистив дисертацію на тему «Мікрокомп’ютерні засоби слухового скринінгу новонароджених на основі методів педіатричної аудіометрії та реєстрації отоакустичної емісії» у травні 2011 року за спеціальністю 05.11.17 – біологічні та медичні прилади і системи.

  З 2015 року має вчене звання доцента за кафедрою конструювання електронно- обчислювальної апаратури. З 2007 року працює на посаді асистента, з 2008 року - старшого викладача, а з 2012 року - доцента кафедри конструювання електронно- обчислювальної апаратури НТУУ «КПІ». Основні лекційні курси: «Системи забезпечення якості радіоелектронної апаратури», «Електронно-обчислювальні прилади та системи - 2», «Алгоритмізація та програмування - 1», «Основи побудови інформаційних ресурсів».

  З 2014 року голова державної екзаменаційної комісії Київського технікуму електронних приладів. Сферою наукових інтересів є: розробка і впровадження систем забезпечення якості та енергетичної ефективності, проектування електронних приладів медичного призначення, розробка інформаційних ресурсів, математичне моделювання цифрових фільтрів та програмування цифрових сигнальних процесорів.

  Має 50 публікацій, з них 39 наукових, 3 патенти та 8 навчально- методичних праць. Напрямки науково-інженерної діяльності: системи реєстрації отоакустичної емісії, цифрова обробока сигналів

  Звіт
  про науково-педагогічну діяльність (за останні 3 роки)

  •  Наукова діяльність.

  Маю 30 друкованих праць, з них 13 опубліковано за останні 3 роки, в тому числі патент, 3 наукові роботи опубліковано у фахових виданнях.

  Приймав участь в науково-технічних розробках згідно НДР д/б № 2028-П "Розроблення портативного педіатричного аудіометра", "Розроблення технології ехоскринінгу новонароджених для діагностики захворювань органа слуху”.

  12 травня 2011 р. успішно захистив дисертаційну роботу на тему “ Мікрокомп'ютерні засоби слухового скринінгу новонароджених на основі методів педіатричної аудіометрії та реєстрації отоакустичної емісії ” , подану на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.11.17 – “Біологічні та медичні прилади і системи”.

  •  Педагогічна діяльність.

  З 2008 по 2011 рік підготував та проводжу, як старший викладач кафедри КЕОА, лекційні та практичні заняття з дисциплін "Електронно-обчислювальнi пристрої та системи - 2" (144 години), "Алгоритми програмування для розв'язання інженерних систем" (108 години), "Обчислювальна техніка та програмування (додаткові розділи)" (212 години)".

  С П И С О К
  наукових та навчально-методичних праць

  № п/п

  Назва (мовою оригіналу)

  Характер робіт

  Вихідні дані

  Обсяг друк. Арк.

  ( всего
  своих)

  Співавтори

  1. Наукові праці

  1

  Дослідження спектрального вимірювального перетворювача аналізатора середнього вуха АУІ1. (тези)

  друк.

  Науково-технічна конференція ПРИЛАДОБУДУВАННЯ 2002: підсумки і перспективи, 16-17 квітня 2002р., Київ, ПБФ НТУУ “КПІ”. – 2002. – С. 28.

  0,1

  Лисенко О.М.,
  Мелешко В.В.

  2

  Дослідження спектрального вимірювального перетворювача імпедансометричного каналу аналізатора середнього вуха АУІ. (стаття)

  друк.

  Вісник НТУУ “КПІ”, серія Приладобудування. – 2003. - №26. –
  С. 105 – 117.

  0,5

  Лисенко О.М.,
  Панасюк О.В.

  3

  Мікрокомп'ютерна система реєстрації отоакустичної емісії внутрішнього вуха людини (тези)

  друк.

  ІІ науково-технічна конференція ПРИЛАДО­БУДУВАННЯ 2004: стан і перспективи, 22-23 квітня 2003р., Київ, ПБФ НТУУ “КПІ”. – 2004. –
  С. 145.

  0,1

  Лисенко О.М.

  4

  Методи та засоби вимірювання і реєстрації сигналу отоакустичної емісії. (тези)

  друк.

  ІІІ науково-технічна конференція ПРИЛАДО­БУДУВАННЯ 2004: стан і перспективи, 20-21 квітня 2004р., Київ, ПБФ НТУУ “КПІ”. – 2004. –
  С. 177.

  0,1

  Лисенко О.М.

  5

  Моделювання вимірювального тракту системи реєстрації отоакустичної емісії (тези)

  друк.

  IV науково-технічна конференція ПРИЛАДО­БУДУВАННЯ 2005: стан і перспективи, 26-27 квітня 2005р., Київ, ПБФ НТУУ “КПІ”. – 2005. –
  С. 270.

  0,1

  Лисенко О.М.

  8

  Моделювання вимірювального тракту системи реєстрації отоакустичної емісії.
  (стаття)

  друк.

  Вісник Черкаського державного технологічного університету, науково-технічний журнал. – 2005. - №3. –
  С. 31 - 33.

  1,1

   

  7

  Розроблення тракту генерації стимулів системи реєстрації отоакустичної емісії (ОАЕ) на основі процесора TMS320VC5510.
  (тези)

  друк.

  IV Международн ый научно-практический форум «Информационные технологии и кибернетика 2006», Сборник докладов и тезисов. – Днепропетровск: ИТМ, 2006. – С. 82

  0,1

   

  6

  Розроблення тракту вимірювання та реєстрації сигналів отоакустичної емісії (ОАЕ) на основі процесора TMS320VC5510 (тези)

  друк.

  V науково-технічна конференція ПРИЛАДО­БУДУВАННЯ 2006: стан і перспективи, 25-26 квітня 2006р., Київ, ПБФ НТУУ “КПІ”. – 2006. –
  С. 229.

  0,1

  Лисенко О.М.

  9

  Проектування акустичного зонду системи реєстрації отоакустичної емісії (ОАЕ) (стаття)

  друк.

  Вісник Черкаського державного технологічного університету, науково-технічний журнал, спеціальний випуск. – 2006. – С.172 - 174.

  0,7

  Лисенко О.М.

  10

  Проблема дитячого слухового скринінгу та шляхи її вирішення методом реєстрації (ОАЕ) (тези)

  друк.

  Міжнародний науково-практичний семінар «Актуальні питання технологічного менеджменту в галузі охорони здоров'я». – Луцьк: ЛДТУ, 2006. – С.148.

  0,5

  Лисенко О.М.

  11

  Обґрунтування вибору елементів трактів генерації та вимірювання системи реєстрації ОАЕ (тези)

  друк.

  VІ науково-технічна конференція ПРИЛАДО­БУДУВАННЯ 2007: стан і перспективи, 24-25 квітня 2007р., Київ, ПБФ НТУУ “КПІ”. – 2007. –
  С. 348.

  0,1

  Лисенко О.М.

  12

  Розроблення тракту вимірювання та реєстрації сигналів ото акустичної емісії на основі процесора TMS320VC5510. (стаття)

  друк.

  Вісник НТУУ “КПІ”, серія Приладобудування. – 2007. - №33. –
  С. 134 - 139.

  0,5

  Лисенко О.М.

  13

  Проблеми слухового скринінгу новонароджених
  та засоби їх вирішення (тези)

  друк.

  Міжнародна науково-технічна конференція «Актуальні питання науки та практики: досягнення та перспективи - 2007», 3-7 грудня 2007р., Полтава, - 2007. – С. 288.

  0,1

  Лисенко О.М.

  14

  Проблеми метрологічного забезпечення засобів реєстрації отоакустичної емісії (ОАЕ) (стаття)

  друк.

  Медична інформатика та інжеренія. – Київ. - №1. – 2008. – С. 61 – 65.

  0,4

  Лисенко О.М.

  15

  Тракт генерації стимулів системи реєстрації отоакустичної емісії на основі цифрового сигнального процесора TMS320VC5510 (стаття)

  друк.

  Електроніка та зв'язок. – Київ. – №5. – 2008. - С. 90-93

  0,2

  Лисенко О.М.

  16

  Проблеми метрологічного забезпечення педіатричних аудіометрів (тези)

  друк.

  М і жнародна н ауково- технічна конференція: «Перспективные разработки науки и техники» , Przemysl (Польща) - 2008.- С.144.

  0,1

  Лисенко О.М.

  17

  Засоби суб'єктивного слухового скринінгу новонароджених (тези)

  друк.

  М і жнародна н ауково- технічна конференція: « Новости научной мысли – 2008», Praha (Чех ія ) – 2008. - С.93.

  0,05

  Лисенко О.М.

  18

  Дослідження слуху шляхом реєстрації сигналу викликаної затриманої отоакустичної емісії (стаття)

  друк.

  Электроника и связь. Научно-технический журнал. – Киев, 2009. – №4-5, тематический выпуск «Электроника и нанотехнологии ». – С175 – 178.

  0,2

  Мережаний П.Г., Лисенко О.М.

  19

  Аппаратурные средства разработки приложений на основе технологии ZigBee (тези)

  друк.

  Друга конференція молодих вчених «Електроніка–2009». Збірник статей. Частина 2. – Київ, 2009. – С. 225–230.

  0,2

  Мережаний П.Г., Лисенко О.М.

  20

  Математичне моделювання аудіометричного тракту на основі DSP технології (тези)

  друк.

  Друга конференція молодих вчених «Електроніка–2009». Збірник статей. Частина 2. – Київ, 2009. – С. 182 – 190 .

  0,2

  Паламарчук О. М .

  2. Патенти

  1

  Система реєстрації отоакустичної емісії

  (варіанти)

  друк.

  Патент України UA МПК7 А 61 В 5/12 №70880А
  2004. Бюлетень ДДІВ №10.

  0,9

  Лисенко О.М.

  2

  Педіатричний аудіометр

  друк.

  Позитивне рішення від 04.12.2008р. по заявці № u 2008 11835, МКИ 7 А61В 5/12. // Заявл. 06.10.2008р.

  0,45

  Лисенко О.М., Лебедев Д.Ю.

  3. Навчально-методичні праці

  1

  Цифрова електроніка: методичні вказівки до виконання лабораторних робіт

  друк.

  Київ, ІВЦ „Видавництво „Політехніка” НТУУ „КПІ”, 2005, 51с.

  51

  23

  Антонюк О.І.,

  Лисенко О.М., Лучаківський А.Р., Мережаний П. Г

  2

  Цифрові сигнальні процесори TMS320C24x фірми " Texas Instruments ": методичні вказівки до виконання лабораторніх робіт, частина 1

  друк

  Киів, НТУУ "КПІ" ВПІ ВПК "Політехніка", 2006, 56с.

  56

  25

  Мережаний П.Г., Антонюк О.І., Лисенко О.М.

  3

  Цифрові сигнальні процесори TMS320C24x фірми "Texas Instruments": методичні вказівки до виконання лабораторних робіт, частина 2

  друк

  Київ, НТУУ "КПІ" ВПІ ВПК "Політехніка", 2007, 46с.

  46

  20

  Мережаний П. Г., Антонюк О.І., Лисенко О.М.

  Мірошниченко Анатолій Петрович

  Стаж викладацької роботи: 51 рік

  1945 року народження. В 1968 p. закінчив з відзнакою факультет радіоелектроніки Київського політехнічного інституту за спеціальністю «Напівпровідники та діелектрики». Навчався в аспірантурі. В 1974 р. захистив кандидатську дисертацію.

  Навчальні дисципліни:

  • ПО 3. Матеріали радіоелектронної апаратури та телекомунікаційних систем

          

  Освіта: Київський політехнічний інститут», 1968 р., спеціальність – «Напівпровідники та діелектрики», кваліфікація – «інженер електронної техніки»

  Науковий ступінь: Кандидат технічних наук, 01.04.10 «Фізика діелектриків», Тема дисертації: «Дослідження можливостей безгістерезісного управління електромеханічними параметрами керамічних діелектриків і розробка на цій основі функціональних елементів п’єзоелектроніки»

  Вчене звання: Доцент кафедри електроізоляційної та кабельної техніки

  Підвищення кваліфікації:

  • Свідоцтво ПК № 02070921/005569-20 про підвищення кваліфікації в Інституті післядипломної освіти КПІ ім. Ігоря Сікорського за програмою «Сучасні методи забезпечення якості продукції та послуг на базі міжнародних стандартів», термін: з 11.11.2019 по 10.02.2020, загальний обсяг 108 годин (3.6 кредити ЄКТС)

             

  Види і результати професійної діяльності: 3, 4, 12, 19

  П.3:

  1. Мірошниченко А.П., Іваннік Г.В. Матеріали радіоелектронної апаратури та телекомунікаційних систем . Курс лекцій. Навчальний посібник. Гриф “ Рекомендовано Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського ”; протокол № 6; дата 24.06.2022, посилання

  П.4:

  1. Мірошниченко А.П. Текст лекцій, розділ «Діелектрики» електронний ресурс : навч. посібник. Рекомендовано Методичною Радою університету (Протокол № 9 , від 24.05.2018), посилання
  2. Мірошниченко А.П., Іваннік Г.В. Матеріалознавство радіоелектронної апаратури. Лабораторний практикум (частина 1). Навчальний посібник. Гриф “ Рекомендовано Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського ”; Протокол № 9; 30.05.2019, посилання
  3. Лисенко О.І., Мірошниченко А.П . «Електронна компонентна база радіоелектронної апаратури ". Лабораторний практикум. електронний ресурс : Навч. посібник. Рекомендовано Методичною Радою університету (Протокол № 9 від 30.05.19 р.),посилання 
  4. Мірошниченко А.П., Іваннік Г.В. Матеріалознавство радіоелектронної апаратури-2. Лабораторний практикум. Навчальний посібник. Гриф “ Рекомендовано Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського ”; протокол № 10; дата 18.06.2020, посилання
  5. Мірошниченко А.П., Іваннік Г.В. Матеріали радіоелектронної апаратури. Лабораторний практикум. Навчальний посібник. Гриф «Рекомендовано Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського”; протокол; дата 10.12.2020, посилання
  6. Мірошниченко А.П., Іваннік Г.В.Фізичні основи електроніки. Лабораторний практикум. Навчальний посібник. Гриф “ Рекомендовано Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського ”; дата 24.06.2021, посилання

  П.12:

  1. Лисенко О.І , Мірошниченко А.П. Діагностичний аудит: який діагноз поставимо, від того і будемо лікувати. // Щомісячний спеціалізований журнал «Управління якістю» № 4, 2019, стор.38-48, посилання 
  2. Лисенко О.І Мірошниченко А.П. IATF 16949: інструментарій автомобільного стандарту та приклад плану впровадження. Щомісячний спеціалізований журнал «Управління якістю» № 12, 2019, стор.46-51, посилання
  3. Лисенко О.І., Мірошниченко А.П., Лебедев Д.Ю. Управління безпекою на основі оцінювання ризику // Стандартизація, сертифікація, якість. – К.: ДП «УкрНДНЦ», 2020. - №3 (121). – с. 76-92, посилання
  4. Lysenko O.I., Lebedev D.U., Davydenko V.V., Miroshnichenko A.P. “Secrets of successful implementation of 5S”. – Intellectualization of logistics and Supply Chain Management. [Online], vol.13, посилання
  5. Лисенко О.І. Мірошниченко А.П. Підвищення безпеки на підприємстві: розслідування інцидентів,виявлення невідповідностей, коригувальні та запобіжні дії.. // Щомісячний спеціалізований журнал «Журнал головного інженера» №5, 2018, стор 14-32, посилання

  П.19:

  1. Член Громадської організації «ЕЛЕКТРОНІКА УКРАЇНИ» № Е 003/22

  Spoiler

  За час своєї науково-педагогічної роботи працював асистентом кафедри Діелектрики та напівпровідники (1972 – 1978 р.), доцентом на електротехнічному факультеті (1978 – 1988 р.). Приймав участь у виконанні госпдоговірних НДР в якості м.н.с, н.с., с.н.с. Пройшов наукове стажування на кафедрі Експериментальної фізики в Університеті М. Лютера (м. Галле, Німеччина). Наукові інтереси пов’язані з дослідженням електрофізичних властивостей матеріалів (перш за все активних діелектриків) та можливостями їх використання у електронних пристроях широкого призначення.

  З 1988 р. працює доцентом кафедри КЕОА факультету електроніки. .Викладає дисципліни фізико-технологічного напрямку студентам кафедри, керує дипломниками та магістрантами. Приймає участь в роботі Навчально- наукового центру «Ощадливе виробництво». Пройшов навчання та має міжнародний сертифікат провідного аудитора Систем менеджменту якості (Certificate of Achievement No: LA2/03/UA/3601). Надавав консультаційні послуги з систем менеджменту багатьом підприємствам та організаціям, наприклад, НВО ім..КОРОЛЬОВА, УКРСТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ, «ОСНОВА- СОЛСІФ», ВО «Гідросила», Інгулецький ГЗК, «ЗАПОРІЖСТАЛЬ», За роки науково-педагогічної праці опублікував понад 50 наукових та науково-методичних робіт, має 10 авторських свідоцтв, патенти України, Англії, Франції, США.

  Павлов Леонід Миколайович

  Стаж викладацької роботи: 22 роки

  Павлов Л.М. закінчив з відзнакою факультет радіоелектроніки КПІ за спеціальністю «Промислова електроніка» в 1973р і за розподілом прийнятий на роботу в НДІМП, де працював на посаді провідного наукового співробітника.

  Без відриву від виробництва закінчив аспірантуру і в травні 1988р. захистив кандидатську дисертацію на тему “Аналіз та оптимізація пристроїв дискретної обробки сигналів в ортонормованих системах базисних функцій” з спеціальності “Теоретичні основи радіотехніки”.

  Навчальні дисципліни:

  • ЗО 15. Основи метрології

           

  Освіта: Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», 1973 р., спеціальність – «Промислова електроніка», кваліфікація – «інженер електронної техніки»

  Науковий ступінь: Кандидат технічних наук, 05.12.01 «Теоретичні основи радіотехніки», Тема дисертації: «Аналіз і оптимізація пристроїв дискретної обробки аналогових сигналів в ортонормованих системах базисних функцій».

  Вчене звання: Доцент кафедри конструювання електронно-обчислювальної апаратури

  Підвищення кваліфікації:

  • Свідоцтво ПК № 02070921/006516-21 про підвищення кваліфікації в Інституті післядипломної освіти КПІ ім. Ігоря Сікорського за програмою «Інтелектуальна власність, створювання, використання, захист», термін: з 25.03.2021 по 11.05.2021, загальний обсяг 108 годин (3.6 кредити ЄКТС)
  • Сертифікат за участь у роботі Міжнародної наукової інтернет-конференції «Світ наукових досліджень. Випуск 15» з публікацією на тему: «Пороговий сенсор температури». Форма участі – дистанційна, тривалість конференції 18 годин 0,6 ECTS credits. 19-20 грудня 2022 року, посилання
  • З протоколу №1 / 2023 від 30 січня 2023 р. Вченої ради факультету електроніки: визнати результат підвищення кваліфікації доцента, к.т.н. Павлова Леоніда Миколайовича та зарахувати обсяг підвищення кваліфікації 18 академічних годин (0,6 кредиту ЄКТС) за 2022 календарний рік.

  Види і результати професійної діяльності: 1, 3, 4, 8, 12, 19

  П.1:

  1. Павлов Л.М. Повышение точности дискретно-аналоговых асинхронных корреляторов. Visnyk NTUU KPI Seriia – Radiotekhnika Radioaparatobuduvannia, 2017, Iss. 70, pp. 37–42; Наукометричні БД:Web of Sciense DOI: посилання
  2. Павлов Л.М., Лебедев Д.Ю. Температурная стабильность сверхнизковольтного перемножителя сигналов. Visnyk NTUU KPI Seriia – Radiotekhnika Radioaparatobuduvannia, 2017, Iss. 69, pp. 49–55. ISSN 2693-3535. Наукометричні БД:Web of Sciense DOI: посилання
  3. Филь М. С., Лебедев Д. Ю., Павловs Л. Н. Повышение стойкости цифрового телевидения к помехам. – Microsystems Electronics and Acoustics 24(5):26-34. DOI:10.20535/2523-4455.2019.24.5.187051
  4. Павлов Л.М., Лебедев Д.Ю. "Оптимізація джерела опорної напруги", Вісті вищих учбових закладів. Радіоелектроніка. Наукометричні БД: SCOPUS, посилання (дод. посилання)
  5. Pavlov L.M. Yahanov P.O. Termometric model of diode temperature sensor / Наукові вісті КПІ,- № 1-2 (2022), с. 58-68. DOI: посилання (дод. посилання)

  П.3:

  1. ОСНОВИ МЕТРОЛОГІЇ. Текст лекцій з дисципліни «Основи метрології. Гриф надано Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського (протокол №05/2020 від 25.06.2020 р.), посилання

  П.4:

  1. Павлов Л.М. Основи метрології. Робоча програма навчальної дисципліни (Силабус). Ухвалено кафедрою конструювання електронно-обчислювальної апаратури ФЕЛ (протокол № 12 від 29.06.2022 р.) Погоджено Методичною комісією факультету (протокол № 6 від 30.06.2022 р), посилання
  2. Павлов Л.М. Основи інженерної творчості. Робоча програма навчальної дисципліни (Силабус). Ухвалено кафедрою конструювання електронно-обчислювальної апаратури ФЕЛ (протокол № 12 від 29.06.2022 р.) Погоджено Методичною комісією факультету електроніки (протокол № 6 від 30.06.2022 р), посилання
  3. Павлов Л.М. Основи побудови силової та побутової апаратури. Робоча програма навчальної дисципліни (Силабус). Ухвалено кафедрою конструювання електронно-обчислювальної апаратури ФЕЛ (протокол № 12 від 29.06.2022 р.) Погоджено Методичною комісією факультету електроніки (протокол № 6 від 30.06.2022 р), посилання

  П.8:

  1. НДР 0119U101697 “Методи та засоби підвищення стійкості цифрового телебачення до перешкод”.(Факультет електроніки - керівник Павлов Л.М.). Початок 04.2019. Закінчення 04.2022. Реєстрація он-лайн через сайт «Український інститут науково-технічної експертизи та інформації» nddkr.ukrintei.ua. Дата реєстрації: 03-05-2019. Звіти затвердженні деканом ФЕЛ.

  П.12:

  1. Leonid Pavlov and Denys Lebedev. Reference voltage source optimization /Proceedings of IEEE 41th International Conference on Electronics and Nanotechnology, - pp. 584-589. - 2022. ISSN 2693-3535/, посилання
  2. Pavlov L., Lebedev D., Fil M. Reducing the influence of interference in DVB-C and IPTV – “2020 IEEE 40th International Conference on Electronics and Nanotechnology (ELNANO)”, 2020, April, p. 869-873. ISSN 2693-3535. Наукометричні БД: SCOPUS. DOI: 10.1109/ELNANO50318.2020.
  3. Павлов Л.М., Лебедев Д.Ю. Температурная стабильность сверхнизковольтного перемножителя сигналов. Visnyk NTUU KPI Seriia – Radiotekhnika Radioaparatobuduvannia, 2017, Iss. 69, pp. 49–55. ISSN 2693-3535. Наукометричні БД:Web of Sciense DOI: посилання
  4. Филь М. С., Лебедев Д. Ю., Павловs Л. Н. Повышение стойкости цифрового телевидения к помехам. – Microsystems Electronics and Acoustics.- 2019, vol. 24, no 5.- p. 26-34. DOI:10.20535/2523-4455.2019.24.5.187051
  5. Повышение точности дискретно-аналоговых асинхронных корреляторов. Visnyk NTUU KPI Seriia – Radiotekhnika Radioaparatobuduvannia, 2017, Iss. 70, pp. 37–42; Наукометричні БД:Web of Sciense DOI: посилання
  6. Павлов Л.М., Лебедев Д.Ю. "Оптимізація джерела опорної напруги", Вісті вищих учбових закладів. Радіоелектроніка. Наукометричні БД: SCOPUS, посилання
  7. Pavlov L.M. Yahanov P.O. Termometric model of diode temperature sensor / Наукові вісті КПІ,- № 1-2 (2022), с. 58-68. DOI: посилання (дод. посилання)
  8. Павлов Л.М. Автоколивальний процес в зарядному пристрої. - Міжнародна наукова інтернет-конференція «Світ наукових досліджень. Випуск 15», с. 181- 184. 19-20 грудня 2022 року, м. Тернопіль (Україна) – м. Переворськ (Польща), посилання
  9. Павлов Л.М. Пороговий сенсор температури. - Міжнародна наукова інтернет-конференція «Світ наукових досліджень. Випуск 15», с. 181- 184. 19-20 грудня 2022 року, м. Тернопіль (Україна) – м. Переворськ (Польща), посилання

  П.19:

  1. Учасник професійного об’єднання інженерів IEEE. Номер членського квитка: 96473846, посилання

  Spoiler

  Павлов Л.М. є автором 36 наукових робіт в тому числі 15 винаходів.

  Основний напрямок наукових досліджень:

  •   Дослідження синхронних гребінчатих фільтрів та синтезу сигналів та
  •   Дослідження та розробка дискретно-аналогових схем та методів їх оптимального проектування
  •   Розробка мікросхем та охоронних систем на основі вузькосмугового та захищеного від завад широкосмугового зв'язку
  •   Розробка мікросхем для імпульсних перетворювачів напруги та мікросхем лінійних стабілізаторів
  •   Створення програмного забезпечення для сучасних систем проектування інтегральних мікросхем.

  В НТУУ КПІ працює з 1.09.1998р. на посаді доцента кафедри конструювання електронно-обчислювальної апаратури за сумісництвом.

  Він читає лекції з курсів: “Основи побудови та застосування побутової радіоелектронної апаратури (РЕА)” (36 лекційних годин) та “Основи інженерної творчості” (34 лекційні години) для студентів стаціонарної форми навчання.

  Проводить лабораторні роботи, керує виконанням розрахунково-графічних, курсових та магістерських робіт, практикою студентів.

  У викладанні поставлених курсів використовує навчальні посібники та методичні вказівки, що підготовлені власноручно.

  Захоплюється, музикою, поезією, літературою. Є автором понад 40 авторських пісень, циклу гумористичних оповідань. (Зразки текстів пісень наведені в додатку).

  1. Кучернюк П.В., Павлов Л.Н. Схемотехника сверхнизковольтного перемножителя сигналов. ElectronComm 2015, Vol. 20, №6(89), 11-16.

  2.  Кучернюк П.В., Павлов Л.Н. Оптимизация ядра перемножителя сигналов. ElectronComm 201 6 , Vol. 21, №1(90) 11-1 7 .

  3. Павлов Л.М. Метрологія радіоелектронної апаратури . К онспект лекцій. 52 ст. Гриф « Рекомендовано вченою радою факультету електроніки». Протокол № 05/2016 засідання Вченої ради  ФЕЛ від 30 травня 2016р.

  4.   Павлов Л.М. Метрологія радіоелектронної апаратури . Методичні вказівки до лабораторних робіт. 65 ст. Гриф « Рекомендовано вченою радою факультету електроніки». Протокол № 05/2016 засідання Вченої ради  ФЕЛ від 30 травня 2016р.

  5. Павлов Л.Н., Калниболотский Ю.М. Оптимизация операционного усилителя. Электроника и связь, №1, 2011, с.59-62.
  6. L. Pavlov, Y. Kalnibolotskiy. Operational amplifier optimization. Electronics and Nanotechnology. April, 12-14, Kyiv, Ukraine.
  Proceedings of the XXXI Internetional Scientific Conference, p.64.
  7. Павлов Л.Н., Калниболотский Ю.М. Основи побудови та застосування побутової радіоелектронної апаратури:
  Основи телефонії. Шлейфовий зв'язок: Навчальний посібник. 70 стор.
  Гриф "Рекомендовано Методичною радою НТУУ "КПІ" від 19 травня 2011р, протокол №9.
  Свідоцтво НМУ № Е 10/11-344.

 • Старший викладач Губар В’ячеслав Григорович

  Стаж викладацької роботи: 18 років.

  Народився в 1975 році. Губар В.Г. навчався на факультеті електроніки НТУУ “КПІ” за спеціальністю « Конструювання та технології електронно-обчислювальних засобів» Після успішного закінчення інститутуту у 2000 році залишився працювати на кафедрі КЕОА факультету електроніки. Починав трудову діяльність як асистент викладача, а з 2004 року є старшим викладачем.

  Навчальні дисципліни:

  • ЗО 16.2. Інформатика. Частина 2.
  • ПО 6. Конструкторське проектування радіоелектронної апаратури.
  • ПО 7. Конструкторське проектування радіоелектронної апаратури Курсова робота

                  

  Освіта: Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», 2000 р., спеціальність – «Виробництво електронних засобів», кваліфікація «інженер з електронного апаратобудування»

  Науковий ступінь: відсутній

  Вчене звання: відсутнє

  Підвищення кваліфікації:

  • Свідоцтво ПК № 02070921/007192-22 про підвищення кваліфікації в Інституті післядипломної освіти КПІ ім. Ігоря Сікорського за програмою «Сучасні методи забезпечення якості продукції та послуг на базі міжнародних стандартів», термін: з 18.04.2022 по 01.06.2022, загальний обсяг 108 годин (3.6 кредити ЄКТС), посилання
  • Рішенням Вченої ради ФЕЛ зараховано 30 годин, протокол № 12/2022 від 26.12.2022 р. згідно сертифікату № NoGDTfE-03-Б-04114 про успішне завершення курсу «Цифрові інструменти Google для освіти», базовий рівень, посилання

                  

  Види і результати професійної діяльності: 12, 14, 19, 20

  П.12:

  1. В.Г. Губар, І.О. Адаменко. Модель пристрою для визначення розміру та концентрації домішок. Вісник Інженерної академії України. – Київ, 2019. - №4 – С. 184 – 188, посилання
  2. І.О. Адаменко, В.Г. Губар . Система для визначення концентрації домішок у дисперсному середовищі // Збірник матеріалів XII Міжнародна науково-технічна конференція «Перспективи телекомунікацій», посилання
  3. О.О. Якименко, В.Г. Губар. Інкубатор для яєць нового покоління. Міжнародна Науково-технічна Конференція "Наукове забезпечення технологічного прогресу XXI сторіччя", посилання
  4. Д.А. Сорокін, В.Г. Губар. Блок керування установки для експонування фоторезисту. Міжнародна науково-технічна конференція молодих вчених «Електроніка – 2019 (у наукометричній базі), посилання
  5. Харчук В., Губар В. Midi-контролер на базі STM32. Грааль науки, 2021, №4, 232-235. I CISP Conference «Globalization of scientific knowledge: international cooperation and integration of sciences» ISBN: 978-1-63848-591-9, посилання
  6. Шліхта О., Губар В. Модифікований регулятор обертів безколекторного бездатчикового електродвигуна. Грааль науки, 2021, №4, 236-242, I CISP Conference «Globalization of scientific knowledge: international cooperation and integration of sciences» ISBN: 978-1-63848-591-9, посилання

  П. 14:

  1. Наукове керівництво студентом Харчуком Вадимом Михайловичем переможцем I-го туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у галузі знань (спеціальності) «Комп’ютерна інженерія», тема роботи «MIDI-контролер на базі STM32», лист №Р/0201.01/2200.01/607/2022 від 10.02.2022 14.2. Наукове керівництво студентом Шліхтою Олександром Романовичем переможцем I-го туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у галузі знань (спеціальності) «Інженерія вбудованих систем», тема роботи «Модифікований регулятор обертів для безколекторних електродвигунів», лист №Р/0201.01/2200.01/606/2022 від 10.02.2022.

  П. 19:

  1. Номер членського квитка: 98537546. Учасник професійного об’єднання інженерів IEEE, посилання

  П. 20:

  1. Робота у якості ФОП за КВЕД 62.01 - “Комп'ютерне програмування” для замовників: Software MacKiev – розробка програмного забезпечення (банківські виписки про надходження платежів від зазначеного контрагента і виплату податків за 2017-2022 роки).

  Spoiler

  Паралельно з викладанням займається створенням програмного забезпечення для мобільних пристроїв та систем. Викладає ряд дисциплін конструкторсько-технологічного напрямку студентам кафедри, керує дипломниками. За роки творчої праці було успішно впроваджено декілька проектів з програмного забезпечення, опубліковано науково-методичні роботи та матеріали.

  Напрямки науково-інженерної діяльності: Проектування электронних приладів і моделювання

  Навчальна програма: NP-Gubar.doc

  Робоча навчальна програма: RNP-Gubar.doc

  Завдання на курсове проетування: KP-9sem-5kurs.doc

  Питання на екзамен: q-exam.doc

  Список лабораторних робіт по курсу “Сучасні комп ' ютерні технології”: lab-list.rtf

  Старший викладач Бондаренко Наталія Олександрівна

  Стаж викладацької роботи: 33 роки

  Навчальні дисципліни:

  • ПО 4.2. Методи обробки даних в інформатиці Частина 2

                      

  Освіта: Московський інженерно-фізичний інститут, 1981 р.,
  спеціальність – «Автоматизовані системи управління»,
  кваліфікація –– «Інженер –системотехнік»

  Науковий ступінь: відсутній

  Вчене звання: відсутнє

  Підвищення кваліфікації:

  • Свідоцтво ПК № 02070921/006602 -21 про підвищення кваліфікації в Навчально-методичному комплексі «Інститут післядипломної освіти» КПІ ім. Ігоря Сікорського за програмою «Використання розширених сервісів Google для навчальної діяльності», термін: з 13.04.2021 по 01.06.2021, загальний обсяг 108 годин (3.6 кредити ЄКТС).

    

  Види і результати професійної діяльності: 4, 8, 12, 19

  П.4:

  1. «Основи мікропроцесорної техніки». Елемент дистанційного курсу. Електронні дидактичні демонстраційні матеріали в системі дистанційного навчання КПІ ім. Ігоря Сікорського для студентів спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка», освітня програма "Інформаційно-обчислювальні засоби радіоелектронних систем"/ Уклад. В.П. Корнєв, Н.О. Бондаренко. /КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020, посилання. Рекомендовано "Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського", протокол №10 від 18.06.2020р., Сертифікат УІІТО Серія НТП №5431. .– 27 авт.арк.
  2. Елемент дистанційного курсу «Основи мікропроцесорної техніки. Розділ. Лабораторні роботи» / Укдад. В.П. Корнєв., Н.О. Бондаренко /КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022, посилання. Рекомендовано "Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського", протокол №6 від 24.06.2022р., Сертифікат УІІТО Серія НМП № 6161 – 6,8 авт.арк.
  3. «Імовірнісні основи обробки даних. Розрахункова робота» [Електронний ресурс] навч. посіб. для здобувачів ступеня бакалавра за освітньою програмою «Інформаційно-обчислювальні засоби радіоелектронних систем» спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка» /КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019; уклад.: Корнєв В.П, Бондаренко Н.О. – Електронні текстові дані (1 файл: 3,86 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 77 с. (Гриф надано Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського, протокол “Рекомендовано методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського” Протокол № 7, від 01.04.2019.), посилання
  4. Моделювання радіоелектронних кіл. Розрахункова робота [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка», освітньої програми «Інформаційно-обчислювальні засоби радіоелектронних систем» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад. В. М. Бондаренко, Н. О. Бондаренко. – Електронні текстові дані (1 файл: 1.25 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. – 34 с. Гриф надано Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського (протокол № 6 від 24.06.2022 р.), посилання
  5. Оптимізація та прийняття проектно-конструкторських рішень. Розрахункова робота : навч. посіб. для студ. спеціальності 172 -«Телекомунікації та радіотехніка» / Уклад.: Н.О. Бондаренко. – К.: НТУУ «КПІ», 2019, – 73с. Ухвалено методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського (протокол № 9 від 30.05.2019р.), посилання
  6. . Електродинаміка та поширення радіохвиль. Лабораторний практикум, част. 1 [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка», освітньої програми «Інформаційно-обчислювальні засоби радіоелектронних систем» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: В. М. Бондаренко, Н. О. Бондаренко. – Електронні текстові дані (1 файл: 1,02 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – 54 с. Гриф надано Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського (протокол № 8 від 24.06.2021 р.), посилання
  7. Дистанційний курс «Моделювання радіоелектронних кіл в OrCAD» в системі дистанційного навчання КПІ ім. Ігоря Сікорського для студентів спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка» освітня програма «Інформаційно-обчислювальні засоби радіоелектронних систем», сертифікат УІІТО, Серія НMП, №5429, автори-розробники Бондаренко В.М., Бондаренко Н.О. – Електронні дані (2.68 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020 р. – 4,1 ум. друк. арк. Рекомендовано Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського (протокол №10 від 18.06.2020 р.), посилання
  8. Основи теорії кіл. Розділи «Аналіз кіл у сталому синусоїдальному режимі», «Аналіз кіл у часі» [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка», спеціалізації «Інформаційно-обчислювальні засоби електронних систем» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: В. М. Бондаренко, Н. О. Бондаренко. – Електронні текстові дані (1 файл: 1,6 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 70 с., посилання

  П.8:

  1. Ініціативна НДР. Дослідження впливу факторів якості та вартості зв'язку на маршрутизацію вихідних викликів у VoIP-мережах. Державний реєстраційний номер - 0116U008452. Номер реєстрації в університеті (інституті/факультеті) - ФЕЛ-4/12; Дата реєстрації - 14.12.2016 р., виконується до 2024 р. включно. Відповідальний виконавець.

  П.12:

  1. Stanyslav Kudlai, Victor Bondarenko, Nataliia Bondarenko. Digital Equalizer Model for the Microcontroller // 2021 IEEE Fifth International Conference on Information and Telecommunication Technologies and Radio Electronics (UkrMiCo). Conference Proceedings. – Kyiv, Ukraine, 2021. – PP. 295-298, посилання. DOI: 10.1109/UkrMiCo52950.2021.9716607 (SCOPUS)
  2. Кудлай С. Побудова та верифікація моделі цифрового еквалайзера / С. Кудлай, Н. Бондаренко, В. Бондаренко // Вісник Хмельницького національного університету. – 2022. – № 5 (313). – С. 178-184, посилання. DOI: 10.31891/2307-5732-2022-313-5-178-184
  3. Білий В.О. Пристрій для пришвидшення реабілітації після травм нижніх кінцівок / В.О. Білий, В.О. Білий, В.М. Бондаренко, Н.О. Бондаренко // Вісник Хмельницького національного університету. – 2021. – № 4 (299). – С., посилання. DOI: 10.31891/2307-5732-2021-299-4-108-114
  4. Ткачов А.К. Передача даних в бездротових мережах стандартів 802.11N/AC/AX за допомогою технологій MU-MIMO та техніки покращення передачі сигналів / А.К. Ткачов, В.М. Бондаренко, Н.О. Бондаренко, В.П. Корнєв // Інженерія програмного забезпечення. – Київ: НАУ, 2017. – № 2(30). – С. 31-36. ISSN 2306-6512, посилання
  5. Шваюк М.В., Бондаренко Н.О., Губар В.Г. Збільшення швидкості розв’язку задачі про розміщення електронних компонентів на монтажному просторі друкованої плати шляхом її зведення до задачі про призначення. Київ : «Альманах науки», №5(38), травень, – 2020. – С. 38 - 42, посилання
  6. Ткачов А.К. Бездротові технології Mu-Mimo та техніки покращення передачі сигналів у стандартах 802.11 n/ac/ax / А.К. Ткачов, В.М. Бондаренко, Н.О. Бондаренко, В.П. Корнєв // Спеціалізований «Журнал головного інженера». – Київ: ТОВ «ТЕХ МЕДІА ГРУП», 2018. – №8. – С. 48-54, посилання
  7. Bondarenko N. Modeling a parameters of a matrix device / N. Bondarenko, S. Kudlai // The International Scientific Periodical Journal “Modern engineering and innovative technologies”. – 2020. – № 12(3). – PP. 25-34 DOI: 10.30890/2567-5273.2020-12-03-047, посилання: http://case.asu.ru/files/form_312-38770.pdf
  8. Бондаренко Н.О. Спредер з цифровим управлінням / Н.О. Бондаренко, В.М. Бондаренко, В.А. Ісупов // The International Scientific Periodical Journal “Modern engineering and innovative technologies”. – 2020. – № 12(1). – PP. 50-58. DOI: 10.30890/2567-5273.2020-12-01-006, посилання
  9. Бондаренко Н.О. Установка з цифровим управлінням для розпушування вуглецевих волокон / Н.О. Бондаренко, В.М. Бондаренко, В.А. Ісупов // International Periodic Scientific Journal “Almanahul SWorld”. – Молдова: Бельцкий государственный университет «Алеку Руссо», 2020. – № 4(1). – PP. 33-37. DOI: 10.30888/2663-5720.2020-04-01-036, посилання
  10. Бондаренко Н.О. Оптимізація завантаження сервера / Н.О. Бондаренко, В.М. Бондаренко, П. Качор // Proceedings of the International Scientific Conference “Organization of scientific research in modern conditions”. – Seattle, USA, 14-15 May, 2020. – PP. 125 -129. DOI: 10.30888/979-865-1656-02-8.0, посилання

  П.19:

  1. Член громадської організації «Спілка жінок-фахівців у технічних науках “Пані Наука”», посилання

  Старший викладач Лисенко Олександр Іванович

  Стаж викладацької роботи: 31 рік

  Лисенко О.І. закінчив приладобудівний факультет КПІ за спеціальністю «Гіроскопічні прилади та пристрої» у 1978 році. З 1977 року працює в НТУУ КПІ на кафедрі «Діелектриків та напівпровідників».

  Пройшов шлях від старшого інженера до старшого наукового співробітника. З 1985 року – працює на кафедрі КЕОА факультету електроніки. З 1991 р на посаді старшого викладача.

  Навчальні дисципліни:

  • ПО 1. Електронна компонентна база радіотехнічних та телекомунікаційних систем
  • ПО 2. Електронна компонентна база радіотехнічних та телекомунікаційних систем. Курсова робота

                

  Освіта: Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», диплом В1 №607505 від 30.06.1978 р., спеціальність – «Гіроскопічні прилади і пристрої», кваліфікація –«інженер електромеханік»

  Науковий ступінь: відсутній

  Вчене звання: відсутнє

  Підвищення кваліфікації:

  • Свідоцтво ПК 02070921/007201-22 про підвищення кваліфікації в Інституті післядипломної освіти КПІ ім. Ігоря Сікорського за програмою «Сучасні методи забезпечення якості продукції та послуг на базі міжнародних стандартів », термін: з 18.04.2022 по 01.06.2022, загальний обсяг 108 годин (3.6 кредити ЄКТС).
  • Certificate UNIDO «UNIDO ISO50001:2018 and ISO50003 NAAU Training» Kyiv Ukraine/ December 4-6 2018, 24 години (0,8 кредити ЄКТС). Проект UNIDO UKR IEE 120321, посилання
  • Сертифікат GIZ №11. Тренінг-інтенсив «Промисловий енергоаудит» 14-18 червня 2021 р. 44 години (1,47 кредити ЄКТС), посилання
  • Сертифікат №406451 від 13.09.2022. Навчальний курс "Енергоменеджмент та енергомоніторинг - основа підвищення енергоефективності" 8 годин (0,26 кредити ЄКТС), посилання
  • Сертифікат №417575 від 20.09.2022. Навчальний курс «Енергомоніторинг та енергоменеджмент: від теорії до практики» 8 годин (0,26 кредити ЄКТС), посилання

                      

  Види і результати професійної діяльності: 4, 8, 12, 19, 20

  П.4:

  1. Лисенко О.І. Електронна компонентна база радіотехнічних та телекомунікаційних систем Робоча програма навчальної дисципліни (Силабус). Ухвалено кафедрою КЕОА (протокол № 12 від 29.06.2022 р.) Погоджено Методичною комісією факультету (протокол № 6 від 30.06.2022 р), посилання
  2. Лисенко О.І. Електронна компонентна база радіотехнічних та телекомунікаційних систем. Курсова робота. Робоча програма навчальної дисципліни (Силабус). Ухвалено кафедрою КЕОА (протокол № 12 від 29.06.2022 р.)Погоджено Методичною комісією факультету (протокол № 6 від 30.06.2022 р), посилання
  3. Лисенко О.І., Мірошниченко А.П. Електронна компонентна база радіоелектронних апаратів. Лабораторний практикум. Електронне видання. 30 с. Рекомендовано Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського як навчальний посібник для студентів, які навчаються за спеціальністю 172 «Телекомунікації та радіотехніка», спеціалізацією «Інформаційно-обчислювальні засоби електронних систем» Ухвалено методичною радою ФЕЛ; Протокол № 6 Дата 30.06.2019, посилання
  4. Лисенко О.І. Конструювання та технологія телекомунікаційної та радіоелектронної апаратури" Робоча програма навчальної дисципліни (Силабус). Ухвалено кафедрою КЕОА (протокол № 12 від 29.06.2022 р.) Погоджено Методичною комісією факультету (протокол № 6 від 30.06.2022 р), посилання

  П.8:

  1. НДР №302 « Інформаційно-консультаційні послуги за напрямом «Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій у відповідності до вимог міжнародного стандарту ISO 17025:2017 і ISO 15189:2012 «Медичні лабораторії – Вимоги до якості і компетентності». Проведення атестації внутрішніх аудиторів.». Термін виконання: 10.07.2018-30.08.2019. Замовник ТОВ « НЕОМЕД 2007» Науковий керівник О.І. Лисенко, посилання

  П.12:

  1. Лисенко О.І., Лебедев Д.Ю.: «Забезпечення охорони здоров’я та безпеки праці за ISO 45001:2018. Практичні рекомендації». Київ: Видавничий дім «ТЕХ МЕДІА ГРУП». 24.11. 2020. 276 стор. 1000 примірників
  2. Lysenko O.I., Lebedev D.Y., Davydenko V.V., Miroshnichenko A.P. “Secrets of successful implementation of 5S”. Intellectualization of logistics and Supply Chain Management. [Online], vol.13, available at: link secrets of successful implementation of 5S /. DOI: link
  3. Лисенко О.І.,.Лебедев Д.Ю: «Організація роботи в умовах пандемії COVID-19 за ISO 45005:2020». Щомісячний спеціалізований журнал «Управління якістю» № 11, 2021, стор.23-29, посилання
  4. Лисенко О.І.,.Вовченко О.Л. «Лідерство у менеджменті: самоаналіз та оцінювання команди». Щомісячний спеціалізований журнал «Управління якістю» № 10, 2021, стор.18-25, посилання
  5. Лисенко О.І., Мірошниченко А.П., Лебедев Д.Ю. Управління безпекою на основі оцінювання ризику // Стандартизація, сертифікація, якість. – К.: ДП «УкрНДНЦ», 2020. - №3 (121). – с. 76-92., посилання
  6. Лисенко О.І. «Як оцінити роботу внутрішнього аудитора: дієві поради та допоміжні таблиці». Щомісячний спеціалізований журнал «Управління якістю» № 8, 2020, стор.28-35, посилання
  7. Лисенко О.І. Фальсифікація продовольчих товарів: види, передумови, та особливості у вітчизняних реаліях. Щомісячний спеціалізований журнал «Управління якістю» № 6, 2019, стор.63-73, посилання (дод. посилання)
  8. Лисенко О.І. Застосування FMEA FMECA: переваги та недоліки, приклад розрахунку, колізії в оцінюванні пріоритетів. Щомісячний спеціалізований журнал «Управління якістю» № 2, 2020, стор.36-46, посилання (дод. посилання)

  П.19:

  1. Член ГО «Об’єднання студентів та спеціалістів електроніки та зв’язку» (ОССЕЗ) ідент.26379706, посилання (дод. посилання)

  П.20:

  1. Експерт, аудитор Національного Агентства з Акредитації України з 2010 р Cертифікат UNIDO UKR IEE 120321 Сертифікат №ІІ-440/09, посилання 

  Spoiler

  Викладає ряд дисциплін конструкторсько- технологічного напрямку студентам кафедри, керує дипломниками та магістрантами.За роки творчої праці опублікував понад 65 наукових та науково-методичних робіт, в тому числі навчальний посібник «Сертифікація продукції та систем менеджменту якості». З 2010 – технічний директор навчально - наукового центру НТУУ КПІ «Ощадливе виробництво».

  Провідний викладач міжнародного реєстру незалежних аудиторів. Провідний аудитор Національного агентства з акредитації України (НААУ). Основний напрямок діяльності центру – підвищення кваліфікації науково-технічних працівників підприємств, надання консультативних послуг з впровадження систем менеджменту у відповідності до вимог міжнародних стандартів, участь у міжнародних програмах, наприклад, Програма «Екологізація економік країн східного партнерства ЄС» ЕаР GREEN.

  Викладання курсів:
  Елементна база електронних апаратів, 2-й та 3-й рік навчання, 4 та 5 семестри
  Основи конструювання електронно-обчислювальниз засобів, 4-й рік навчання, 7 та 8 семестри
  Сертификація виробництва та системи керування якістю, 6-й рік навчання, 11 семестр

  Напрямки науково-інженерної діяльності: Мікроелектроніка, моделювання, сертифікація якості

  Старший викладач Антонюк Олександр Ігорович

  Стаж викладацької роботи: 12 років

  Антонюк О.І. закінчив факультет радіотехнічних систем літальних апаратів Харківського авіаційного інституту за спеціальністю «Радіоелектронні пристрої» у 1987 році...

  З перших років своєї трудової діяльності почав працювати у Київському конструкторському бюро «Луч» на посаді інженера-конструктора, потім – начальником сектору розробки процесорних систем цифрової обробки сигналів.

  Навчальні дисципліни:

  • ПО 8. Автоматизація проектування цифрових пристроїв.
  • ПО 9. Автоматизація проектування цифрових пристроїв. Курсова робота

                  

  Освіта: Харківський авіаційний інститут ім.. М.Є.Жуковського, 1987 р., спеціальність – «Радіоелектронні обладнання», кваліфікація – «радіоінженер»

  Науковий ступінь: відсутній

  Вчене звання: відсутнє

  Підвищення кваліфікації:

  • Свідоцтво ПК № 02070921/005552-20 про підвищення кваліфікації в Інституті післядипломної освіти КПІ ім. Ігоря Сікорського за програмою «Сучасні методи забезпечення якості продукції та послуг на базі міжнародних стандартів», термін: з 11.11.2019 по 10.02.2020, загальний обсяг 108 годин (3.6 кредити ЄКТС).

                  

  Види і результати професійної діяльності: 4, 8, 10, 12, 19

  П.4:

  1. Цифрове оброблення сигналів-2: Курсова робота [Електронний ресурс] :Електронне мережне навчальне видання для студ. спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка», освітньої програми «Інформаційно-обчислювальні засоби електронних систем» / КПІ ім. Ігоря Сікорського; уклад.: Д.Ю. Лебедев, О. М. Лисенко, О.І. Антонюк. – Електронні текстові дані (1 файл: 0,583 Мбайт). – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. – 26 с. Гриф надано Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського (протокол №2 від 01.10.2020р.) за поданням Вченої ради ФЕЛ № 02/2020 від 24.02.2020р., посилання
  2. Мова опису апаратури Verilog: [Електронний ресурс]: навч. посіб. для студ. спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка», спеціалізації «Інформаційно-обчислювальні засоби електронних систем» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: О. І. Антонюк, Д. Ю. Лебедев. – Електронні текстові дані (1 файл, 2,657Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 59 с. Гриф надано Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського”, Протокол № 05/2018, 21.05.2018, посилання
  3. Проєктування систем на кристалі. Лабораторний практикум [Електронний ресурс] : навч. посіб. для здобувачів ступеня магістра за освітньою програмою «Інформаційно-обчислювальні засоби електроннихсистем» спеціальності 172 Телекомунікації та радіотехніка / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; Уклад. : О. І. Антонюк, Д. Ю. Лебедев. – Електронні текстові дані (1 файл: 9.55 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. – 89 с. Гриф надано Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського (протокол No 6 від 24.06.2022 р.) за поданням Вченої ради Факультету електроніки (протокол No 5/22 від 31.05.2022 р.). Реєстр. номер 21/22‐850, посилання

  П.8:

  1. Участь у д/б НДР № 2116-п “ Багатоканальний тепловізійно-телевізійний комплекс пошуку-виявлення із завадостійким швидкісним інтерфейсом передачі даних” (№ держреєстр. 0118U003751), 2018-2020 р.р., відповідальний виконавець.

  П.10:

  1. Участь у Міжнародному освітньому проекті 2022 InnovateFPGA Design Contest (США, компанія Terasic), травень 2022р., науковий керівник магістранта Кудлая С.В. з роботою EM029 "Reconfigurable matrix co-processor", отримано Outstanding Supervisor Award, посилання

  П.12:

  1. Ходнев Т.А., Варфоломеев А.Ю., Лысенко А.Н., Антонюк А.И. Поуровнево-декомпозиционная модель оценки интегральной эффективности использования тракта связи с учетом помех // Мікросистеми, електроніка та акустика. – Том 23. - № 6, 2018. – С. 29 – 33. DOI: посилання
  2. Khodnev T., Varfolomieiev A., Lysenko О., Antonyuk O. Comparison of RTSP and GigE Vision video streaming technologies in terms of communication path utilization efficiency: an experimental approach // Proceedings of the III IEEE International Conference Radio Electronics & Info Communications (UkrMiCo2018). – Kyiv, Ukraine. – 10-14 Sept., 2018. – DOI: 10.1109/UkrMiCo43733.2018.9047531 , посилання (Scopus)
  3. Волинко Н.А., Антонюк О.І., Пристрій для вимірювання швидкості польоту кулі // Збірник наукових праць за матеріалами XIV Науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Погляд у майбутнє приладобудування» 18-19 травня 2021 року – Київ, Україна, 2022. – Т.2, с. 93-96., посилання
  4. Лебедев Д.Ю., Кужильний О.В., Антонюк О.І. Архітектура охоронного IOT комплексу. // Вісник Інженерної академії. – Київ, 2019. – №4. – C. 77 – 81, посилання
  5. D.K. Makov, A.I. Antonjuk. Determination of three-phase voltages unbalance with the use of analog-digital convertors of its instantaneous values and mathematical treatment of the got codes // Праці Інституту електродінаміки Національної академії наук України, Випуск 50, Київ, 2018. - С.46 - 51. ISSN 1 727-9895, посилання (дод. посилання)

  П. 19:

  1. Учасник професійного об’єднання інженерів IEEE. Номер членського квитка: 98559346, посилання

  Spoiler

  З 2007 року перейшов на роботу науковим працівником до НДІ Прикладної електроніки КПІ (по сумісництву – працював асистентом на кафедрі КЕОА), а з 2009 року Антонюк О.І. працює старшим викладачем кафедри КЕОА факультету електроніки. Викладає ряд дисциплін електронного напрямку студентам кафедри, керує дипломними роботами бакалаврів та спеціалістів. За роки творчої праці опублікував понад 25 наукових та науково-методичних робіт, має 5 авторських свідоцтв на винаходи.

  Викладання курсів:
  Проектування “систем на кристалі”, 5-й рік навчання, 10 семестр
  ЕОЗ на основі цифрових сигнальних процесорів, 5-й рік навчання, 9 семестр

  Системи автоматизованого проектування радіоелектронної апаратури - 1, 3-й рік навчання, 6 семестр
  Системи автоматизованого проектування радіоелектронної апаратури - 2, 4-й рік навчання, 7 семестр
  Програмне забезпечення вбудованих системних рішень, 4-й рік навчання, 7 семестр

  Напрямки науково-інженерної діяльності: системи цифрової обробки сигналів і проектирування систем на кристалі

  Іваннік Геннадій Васильович

  Стаж викладацької роботи: 5 років

  Закінчив радіотехнічний факультет КПІ з відзнакою в 1981 році за спеціальністю «Радіотехніка». Працював на підприємствах: ВО «Київприлад», ЗАТ «Київавтоматика», АТ «МКТ-Комюнікейшн», ТОВ «КАТЕХ-ЕЛЕКТРО». Обіймав посади інженера, провідного інженера, керівника технічного відділу. Після закінчення заочної аспірантури Інституту технічної теплофізики НАН України захистив в 1995 році кандидатську дисертацію. З 2017 року працює на кафедрі конструювання електронно-обчислювальної апаратури факультету електроніки КПІ ім. Ігоря Сікорського на посаді завідувача лабораторії, з 2018 року – на посаді асистента за сумісництвом, з 2021 року – на посаді старшого викладача за сумісництвом.

  Навчальні дисципліни:

  • ЗО 17.1. Основи теорії кіл. Частина 1. Лабораторний практикум
  • ПО 03. Матеріали радіоелектронної апаратури та телекомунікаційних систем. Лабораторний практикум.

            

  Освіта: Київський політехнічний інститут, 1981 р., спеціальність – «Радіотехніка», кваліфікація – «Радіоінженер».

  Науковий ступінь: кандидат технічних наук, 05.11.04 «Прилади та методи вимірювання теплових величин», тема дисертації «Дослідження та розробка пірометрів з автоматичним калібруванням для вимірювання температури скла».

  Вчене звання: відсутнє

  Підвищення кваліфікації:

  • Свідоцтво ПК № 02070921/005027-19 про підвищення кваліфікації в Інституті післядипломної освіти КПІ ім. Ігоря Сікорського за програмою : «Інформаційні технології організації та проведення методичної та навчальної роботи», термін: з 19.03.2019 по 26.04.2019, загальний обсяг 108 годин (3.6 кредити ЄКТС). посилання
  • Сертифікат №GDTfE-04-Б-01460 від 13.11.2022 про підвищення кваліфікації в Академії цифрового розвитку за програмою “Цифрові інструменти Google для освіти”, термін з 31.10.2022 по 13.11.2022, загальний обсяг 30 годин ( 1 кредит ЄКТС). посилання

            

  Види і результати професійної діяльності: 3, 4, 19

  П.3:

  1. Мірошниченко А.П., Іваннік Г.В. Матеріали радіоелектронної апаратури та телекомунікаційних систем . Курс лекцій. Навчальний посібник. Гриф “Рекомендовано Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського ”; протокол № 6; дата 24.06.2022, посилання

  П.4:

  1. Основи теорії кіл-1: Лабораторний практикум [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка», спеціалізації «Інформаційно-обчислювальні засоби радіоелектронних систем» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: В. М. Бондаренко, Г. В. Іваннік. – Електронні текстові дані (1 файл: 4,6 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 28 с. Гриф надано Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського (протокол № 7 від 1.04.2019 р.), посилання
  2. Мірошниченко А.П., Іваннік Г.В. Матеріалознавство радіоелектронної апаратури. Лабораторний практикум (частина 1). Навчальний посібник. Гриф «Рекомендовано Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського» ; Протокол № 9; 30.05.2019, посилання
  3. Мірошниченко А.П., Іваннік Г.В. Матеріалознавство радіоелектронної апаратури-2. Лабораторний практикум. Навчальний посібник. Гриф «Рекомендовано Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського»; протокол № 10; дата 18.06.2020, посилання
  4. Мірошниченко А.П., Іваннік Г.В. Матеріали радіоелектронної апаратури. Лабораторний практикум. Навчальний посібник. Гриф «Рекомендовано Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського»; протокол; дата 10.12.2020, посилання
  5. Мірошниченко А.П., Іваннік Г.В. Фізичні основи електроніки. Лабораторний практикум. Навчальний посібник. Гриф «Рекомендовано Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського»; дата 24.06.2021, посилання

  П.19:

  1. Дійсний член громадської організації «Об’єднання студентів та спеціалістів електроніки та зв’язку» з 17 лютого 2023 року, посилання

 • Графік
  консультацій викладачів кафедри КЕОА

  ПІБ

  Час

  Аудиторія

  Антонюк

  Олександр Ігорович

  o.antonyuk@kpi.ua

  Середа

  14:20

  325-12

  Бондаренко

  Віктор Миколайович

  brig_54@ukr.net

  Четвер

  9:00

  201-12

  Бондаренко

  Наталія Олександрівна

  kridens@kpi.ua

  Віторок

  16:00

  331-12

  Губар

  В'ячеслав Григорович

  s.gubar@kpi.ua, sl.gubar@i.ua

  Середа

  16:00

  331А-12

  Іваннік

  Геннадій Васильович

  gennadiy11@gmail.com

  Вівторок

  16:10

  331А-12

  Корнєв

  Володимир Павлович

  v.kornev@kpi.ua

  Вівторок

  14:30

  325-12

  Короткий

  Євген Васильович

  e.korotkiy@kpi.ua

  Понеділок

  14:15

  325-12

   

  Кучернюк

  Павел Валентинович

  kuchernuk@kpi.ua

  Середа

  14:15

  331Б-12

  Лебедев

  Денис Юрійович

  d.lebedev@kpi.ua

  Середа

  12:00

  325-12

  Лисенко

  Олександр Іванович

  luo2003@ukr.net

  Вівторок

  14:00

  339-12

  Лисенко

  Олександр Миколайович

  o.m.lysenko@kpi.ua

  Середа

  14:00

  202-12

  Мірошніченко

  Анатолій Петрович

  anamir1324@gmail.com

  Понеділок

  14:00

  329-12

  Павлов

  Леонід Миколайович

  leonpavl@gmail.com

  Четвер

  12:00

  325-12

  Редько

  Ігор Володимирович

  redkoigor@ukr.net

  Понеділок

  12:00

  201-12

  Ходнєв

  Тимофій Андрійович

  thodnev@gmail.com

  Понеділок

  12:00

  201-12

  Яганов

  Петро Олексійович

  p.yaganov@kpi.ua, piteryahanov@gmail.com

  Середа

  16:00

  201-12

  Графік зайнятості викладачів КЕОА ФЕЛ