Дисципліни

 • Освітньо-професійна програма (бакалаврат)

  Освітньо-наукова програма (магістратура)

  Освітньо-професійна програма (магістратура)

  Освітньо-наукова програма (PhD)

  Навчальний план підготовки докторів філософії за спеціальністю 172 Телекомунікації та радіотехніка

  Силабуси 1-4 курс (бакалаврат)

  Силабуси 1-2 курс (магістратура)

  1-3 курс Обчислювальна техніка та програмування - 1 Обчислювальна техніка та програмування - 2 Метрологічне забезпеч. радіоелектрон. апар-ри Основи електродiнамики Основи радiоелектронiки - 1 Основи радiоелектронiки - 2 Матеріалознавство та матеріали електронних апаратів - 1 Матеріалознавство та матеріали електронних апаратів - 2 Елементна база електронних апаратів - 1 Елементна база електронних апаратів - 2 Фiзико-теоретичнi основи конструювання в ЕА Імовірнісні основи обробки даних Обчислювальна техніка та програмування (додаткові розділи) Обчислювальна математика Аналогова та цифрова електроніка -1 Аналогова та цифрова електроніка - 2 Основи мiкроелектронiки Дослідження виробн-ва електронних апаратів -1 Дослідження виробн-ва електронних апаратів - 2 Обчислювальнi та мiкропроцес.засоби в ЕА -1 Обчислювальнi та мiкропроцес.засоби в ЕА- 2 Системне програмув. та керування конструкторськ. базами даних Основи конструювання електронно-обчислювальних засобів Функціонально-логічне проектування Алгоритми програмування для розв"язку інженерних задач Теорiя прийняття та оптимізацiя проектно-конструкторських рішень

  4 курс Обчислювальнi та мiкропроцесорні засоби в ЕА Автоматизація констр.-технологічного проектування ЕА Основи технології ЕОЗ Основи побудови та застосування побутової РЕА Електронно-обчислювальнi пристрої та системи Основи конструювання ЕОЗ Переддипломна практика Дипломне проектування Штучний iнтелект Моделювання електронних схем та систем Спеціалісти Периферійні пристрої Сучаснi комп'ютерні технологiї в конструюванi ЕОЗ Технології територіально-розподілених мереж Основи дiлової та комп'ютерної графiки Виробничi системи зi штучним iнтелектом

  Магістратура

  Технології та засоби керування в інформаційних мережах Основи інженерної творчості Експертнi системи Основи побудови інформаційних мереж Застосування нейромережних технологій у керуванні виробничими процесами Основи інформаційного менеджменту та побудови інформаційно-аналітичних засобів інтеграції Програмне забезпечення розподільних інформаційно-обчислювальних систем Магістри Креативні методи вирішення складних інженерних задач Периферійні пристрої Технології та засоби керування в інформаційних мережах Сучаснi комп'ют.технологiї в конструюванi ЕОЗ Технології територіально-розподілених мереж Основи інформаційного менеджменту та побудови інформаційно-аналітичних засобів інтеграції Програмне забезпечення розподільних інформ.-обчислювальних систем Проектування "систем на кристалі" ЕОЗ на основі цифрових сигнальних процесорів Системи технічного зору Сертифікація виробництва та системи керування якістю Експертнi системи Наукові дослідження Підготовка дипломної роботи Педагогічна практика Основи побудови інформаційних мереж

 • Навчальний посібник з курсу “Основи побудови та застосування побутової РЕА”

  Доц. Павлов Л.М.

  Навчальний посібник з курсу “Основи інженерної творчості”

  Доц. Павлов Л.М.

  Лабораторный практикум по курсу: «Вычислительные и микропроцессорные средства электронных аппаратов»

  Доц. Корнев В.П.

  Лекции по курсу «Вычислительные и микропроцессорные средства электронных аппаратов»

  Доц. Корнев В.П.