Нормативні документи

 

Загальні положення

 1. Стратегія розвитку КПІ ім. Ігоря Сікорського на 2020-2025 роки

 2. Положення про організацію освітнього процесу в КПІ ім. Ігоря Сікорського

 3. Положення про дистанційне навчання в КПІ ім. Ігоря Сікорського

 4. Положення про дуальну форму здобуття вищої освіти в КПІ ім. Ігоря Сікорського

 5. Правила внутрішнього розпорядку КПІ ім. Ігоря Сікорського

 6. Освітній глосарій КПІ ім. Ігоря Сікорського

Освітні рівні, ступені вищої освіти та освітні програми

 1. Правила прийому до КПІ ім. Ігоря Сікорського в 2022 році

 2. Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в КПІ ім. Ігоря Сікорського

 3. Положення про підготовку здобувачів вищої освіти доктора наук в КПІ ім. Ігоря Сікорського

 4. Положення про розроблення, затвердження, моніторинг та перегляд освітніх програм в КПІ ім. Ігоря Сікорського

 5. Освітні програми КПІ ім. Ігоря Сікорського

Планування освітнього процесу

 1. Положення про індивідуальний навчальний план здобувача вищої освіти в КПІ ім. Ігоря Сікорського

 2. Порядок оформлення індивідуального навчального плану студентів, які беруть участь у програмах академічної мобільності

 3. Положення про реалізацію права на вільний вибір навчальних дисциплін здобувачами вищої освіти КПІ ім. Ігоря Сікорського

 4. Положення про сертифікатні програми КПІ ім. Ігоря Сікорського

 5. Положення про академічну мобільність КПІ ім. Ігоря Сікорського

 6. Положення про програми подвійного диплому в КПІ ім. Ігоря Сікорського

Форми організації освітнього процесу та види навчальних занять

 1. Регламент організації освітнього процесу в дистанційному режимі

 2. Регламенти проведення семестрового контролю та захистів кваліфікаційних робіт та атестаційних екзаменів в дистанційному режимі

 3. Положення про порядок проведення практики здобувачів вищої освіти КПІ ім. Ігоря Сікорського

 4. Методичні рекомендації з питань організації практики студентів та складання робочих програм практики Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Оцінювання та визнання результатів навчання

 1. Положення про систему оцінювання результатів навчання в КПІ ім. Ігоря Сікорського

 2. Положення про ректорський контроль якості залишкових знань студентів Університету

 3. Положення про поточний, календарний та семестровий контроль результатів навчання в КПІ ім. Ігоря Сікорського

 4. Положення про екзаменаційну комісію та атестацію здобувачів вищої освіти в КПІ ім. Ігоря Сікорського

 5. Положення про випускну атестацію студентів КПІ ім. Ігоря Сікорського

 6. Положенням про систему оцінювання результатів навчання в КПІ ім. Ігоря Сікорського

 7. Положення про апеляції в КПІ ім. Ігоря Сікорського

 8. Положенням про визнання в КПІ ім. Ігоря Сікорського результатів попереднього навчання

 9. Положення про академічну мобільність КПІ ім. Ігоря Сікорського

 10. Положення про програми подвійного диплому в КПІ ім. Ігоря Сікорського

 11. Положення про визнання в КПІ ім. Ігоря Сікорського результатів навчання, набутих у неформальній/інформальній освіті

Відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення студентів

 1. Положення про відрахування, переривання навчання, переведення і поновлення здобувачів вищої освіти в КПІ ім. Ігоря Сікорського

 2. Положення про надання додаткових освітніх послуг здобувачам вищої освіти в КПІ ім. Ігоря Сікорського

Інформаційно-методичне забезпечення навчального процесу

 1. Положення про деканат КПІ ім. Ігоря Сікорського (проєкт)

 2. Положення про кафедру КПІ ім. Ігоря Сікорського

 3. Порядок створення та затвердження робочих програм (силабусів) навчальних дисциплін (освітніх компонентів) в КПІ ім. Ігоря Сікорського

Учасники освітнього процесу

 1. Положення про планування та облік педагогічного навантаження НПП в КПІ ім. Ігоря Сікорського

 2. Положення про куратора академічної групи КПІ ім. Ігоря Сікорського

 3. Положення про організацію інклюзивного навчання в КПІ ім. Ігоря Сікорського

 4. Положення про рейтингування науково-педагогічних працівників КПІ ім. Ігоря Сікорського

Забезпечення якості вищої освіти в Університеті

 1. Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти в КПІ ім. Ігоря Сікорського

 2. Положення про систему запобігання академічному плагіату в КПІ ім. Ігоря Сікорського

 3. Положення про комісію з питань етики та академічної чесності КПІ ім. Ігоря Сікорського

 4. Кодекс честі КПІ ім. Ігоря Сікорського

 5. Положення про вирішення конфліктних ситуацій в КПІ ім. Ігоря Сікорського

Інші

 1. Інші нормативні документи департаменту організації освітнього процесу